Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

4. Ekran Görüntüleri İş Süreçleri Modellemesi (BPM) Risk D eğerlendirmesi Denetim K ontrolü Ürün Yönetimi www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

1. AS9100 Genel Bakış AS9100, havacılık ve savunma endüstrilerinde en çok bilinen kalite standardıdır. ISO 9000'e benzer, ancak diğerleri arasında ürün gerçekleştirme, tasarım ve geliştirme, üretim ve hizmet sunumu gibi konulara özel bir yaklaşım getiriyor. Havacılık ve savunma şirketleri AS9100'ü müşteri ihtiyaçlarını karşıladıklarından emin olmak için takip eder ve güvenli ve güvenilir ürünl er sunar. Daha iyi bir yolcu deneyimi sağlamak ve nüfus güvenliğini en üst düzeye çıkarmak gibi kaygılarla bağlantılı olarak yakıt verimliliğini artırmak ve gaz emisyonlarını azaltmak için hedefler, yeni havacılık ve savunma ürünlerine olan talebi hızla artırmaktadır. İnce marjlar ve yüksek güvenlik gereksinimlerine sahip bir sen aryoda, havacılık ve savunma şirketlerinin tedarikçinin ilişkisini güçlendirmesi ve işin çevresel ve finansal geçerliliğini güvence altına almak için inovasyonun zorluğ unun üstesinden gelmesi ve yüksek kaliteli ürünler sunması gerekir. SoftExpert, çeşitli küresel düzenlemelerin zorlu ihtiyaçlarını karşılayan, uyum yönetimi için en gelişmiş ve kapsamlı yazılım çözümünü sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite (SE Suite), şirketlerin maliyetleri düşürmek, başarıyı en üst düzeye çıkarmak, verimliliği arttırmak ve riskleri azaltmak için AS9100 ile uyum sağlamasına yardımcı olur. SoftExpert çözümü, kuruluşların AS9100 gereksinimlerini kolayca karşılayabilmelerini, belgeleri, süreçleri, riskleri, denetim leri, projeleri, uygunsuzlukları, KPI'ları, ürün gerçekleştir melerini ve diğerlerini yönetecekleri kaynakları sağlayarak, QMS verimliliğini artırarak yeniden işleme ve atık miktarını azaltmalarını sağlar. Çevrimiçi işbirliği olanaklarıyla, kuruluş ve yöneticiler, KYS'nin sürdürülmesini ve etkinliğini sağlayan sistem atik ve birleşik bir yaklaşımla daha fazla kullanıcı, ekip, ofis ve iş birimi içeren ürün geliştirme ve kalite girişimleri hakkında iletişim kurabilir ve güncellenebilir. Yararları • Düzenleyici ve yasal uyum yönetimini standartlaştırır ve düzenler. • A S9100 ve diğer düzenlemelere etkin bir şekilde uyma çabalarını azaltır. • İşgücünü geliştirme ve işletme genelinde iş sürecini geliştirme çabalarını hızlandırır. • Müşteri gereksinimlerini sürekli olarak karşılayan havacılık ve savunma ürünlerinin teslimatını sağlar. • Potansiyel riskleri proaktif bir şekilde belirleyip yöneterek, şirketin bütçesini koruyun. • Ürün geliştirme süreçlerini ve ürün portföyünü merkezileştirir ve tam olarak görülebilir hale getirir. • Yeni havacılık, savunma ürünleri ve ilgili belgelerin geliştirilmesi, gözden geçirilmesi ve onaylanmasını kolaylaştırır. • Kalite sapmalarının ve müşteri taleplerinin araştırılmasını hızlandırır. • Süreç ve departman denetimlerini yürütür ve organizasyonel güvenlik açığını azaltır. • Paydaşlar, tedar ikçiler ve hükümet ile iş ilişkisini güçlendirir.

3. Modül Gereksinimler SE Performans • Şirketin mevcut kalite performansını önceden tanımlanmış hedeflere karşı aktif olarak izlemesini sağlar. • Kalite hedeflerinin kuruluşunu, yönetimini ve iletişimini otomatik hale getirir. • Kolay, sezgisel ve esnek anahtar performans göstergesini raporlar. • Trafik ışığı göstergeleri gerçek zamanlı ilerlemeyi gösterir. SE ProblemYönetimi • Sorun çözme sürec inin herhangi bir aşamasında kök neden analizi ve araştırması başlatır. • Sapmaların analiz edilmesini ve nedenlerinin düzeltilmesini sağlar. • Ekip üyeleri için problem soruşturması için görevleri ve etkinlikleri otomatik olarak atar. • Bir problemi, sorunlu olay ilerlemesi ve ardından çözümleme sonrasında etkilenen son kullanıcılara gönderilen otomatik haberleşmelerle, birden fazla olaya bağlar. SE Süreç • Uçtan uca süreç keşfini destekler ve temel işlem verilerini yakalar. • Güçlü iş odaklı modelleme aracı, i ş kullanıcılarının iş ihtiyaçlarının daha iyi eşleşmesi için kurallar yazmasını, yönetmesini ve değiştirmesini sağlar. • Tam entegre simülasyon tasarımcısı, kullanıcıların “ne - if” senaryolarını yaratmalarını sağlar. • Web tabanlı dağıtım, iş süreci bilgisini k ullanıcılar için kalıcı olarak erişilebilir kılar. • Süreç performans raporlarını kullanarak iş sürecini optimize eder. SE Proje • Dahili ekip için verimliliği artıran otomatik kalite inisiyatif atama, yönlendirme, yükseltme, gözden geçirme ve onaylama. • Kullanıma hazır, standart PMBOK yaklaşımına göre kanıtlanmış proje yönetim süreci. • Başlangıç inisiyatif zamanını, maliyetlerini ve çıktılarını tahmin eder. • Proje görevlerinin gerçekleştirilmesini ve doğrulanmasını sağlar. SE Risk • Risk çerçevesi, kuruluşların çözümü kendi benzersiz sistemlerine ve süreçlerine uyarlamalarına olanak tanıyan çeşitli organizasyonel yapılara veya metodolojilere kolayca yapılandırılabilir. • Potansiyel tehdit ve kayıpların etkisini en aza indirmek için kalite risklerini er ken tanımlar. • Risk yönetimi hedefleri ve öncelikleri belirlemek, eylem planlarını ve sahipliğini belirlemek ve hedeflere karşı ilerlemeyi izlemek için bir çerçeve sunar. • Kritik hedefleri etkileyen programın kalite programına tanımlanmasını sağlar. SE Anket • Kolayca anket şablonları oluşturur. • Görüşme başlangıç ve bitiş tarihlerini otomatik hale getirir. • Sonuçlar üzerinde kritik analiz sağlar. • Dinamik ve esnek raporlar üretir. SE SPC • Belirlenen gerekliliklere uygun ürün uygunluğunu kanıtlamak için gereken izleme ve ölçüm ekipmanını belirler. • İzleme ve ölçümün yapılabildiğini ve bu şekilde izleme ve ölçüm gerekliliklerine uygun bir şekilde yapılmasını sağlar. • Gereksinimlerinin planlanan düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğini doğrulamak için, ürünün özelliklerini, ürün geliştirme süreçlerinin uygun aşamalarında izler ve ölçer. • Süreç ve ürün performansı hakkında istatistiksel veriler tutar. SE Eğitim • Halihazırda bir eğitim takvimi ile planlanan derslerin tam listesini görüntüler. • Kurumun eğitim programlarının, kurumların bölümler ve süreçler tarafından dersleri tanımlayan stratejilerini ele alıp almadığını beli rler. • Kullanıcıların hem bireysel hem de grup olarak hangi seviyede olduğunu değerlendirin. • Eğitimin genel başarısını değerlendirir .

2. Çözüm Her bir SoftExpert bileşeni, aşağıda gösterildiği gibi temel uyumluluk sorunlarını ele alır: Modül Gereksinimler SE Aks i y on Plan ı • Düzeltici faaliyetlerin planlanmasını ve yürütülmesini sağlar. • Eylemlerin gerçekleştirilme süresini azaltır. • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini değerlendirme yolları sağlar. • Grafik, gösterge panoları ve raporlara göre eylem izlemeyi optimize eder. SE Analiz • Yönetim sisteminin uygunluğunu ve etkinliğini göstermek için uygun verileri tanımlamaya, toplamaya ve analiz etmeye yardımcı olur. • Özel detaylara sahip grafikler, grafikler ve tablolar oluşturun. • Mevcut ERP sistemlerinden, diğer ticari işlem uygulamalarından, ilişkisel veritabanlarından ve veri dosyal arından veri ayıklama sağlar. • Her analiz için güvenlik yapılandırması oluşturur. SE Varlık • Ürün gereksinimlerine uygunluğu sağlamak, ölçüm ekipmanlarını yönetmek ve en üst düzeyde güvenilirlik içinde tutmak için gereken altyapıyı garanti eder. • Üretim süreçlerine gerekli tüm ekipman ve makineleri kontrol edin. SE Denetim • Birinci, ikinci ve üçüncü bölüm denetimlerini planlayın ve uygulayın. • Denetlenecek süreçlerin ve / veya alanların kapsamı, durumu ve önemini göz önünde bulundurarak denetimleri planlayın. • Üretim ile ilgili olanlar gibi özel süreçlerin her faaliyette uygun şekilde denetlendiğini belirler. • Denetlenecek kriterleri, yöntemleri, sorumlulukları ve gereksinimleri tanımlar. • Denetçileri kendi becerilerine göre seçer, kendi işlerini denetl emeyeceklerini garanti eder. SE Kalibrasyon • Ölçüm standartlarına bağlı olarak, belirlenen aralıklarla veya kullanım öncesinde kalibrasyon ve / veya doğrulama veya her ik isini de gerçekleştirir. • Ölçüm standartlarını izler. • Kalibrasyon durumunu belirlemek için tanımlama yapar. • Gerektiğinde ayarları yapar veya yeniden ayarlar. SE Yetki • Ürün gereksinimlerine uygunluğu etkileyen iş yapan personel için gerekli yeterliliği belirler. • Alınan eylemlerin etkinliğini değerlendirir. • Kullanıcıların faaliyetlerinin önemi ve önemini ve kuruluş tarafından belirlenen hedeflere ulaşmalarına nasıl yardımcı olduklarını öğrenir. • Uygun eğitim, beceri ve deneyim kayıtlarını tutar. SE Doküman • Kalite belgelerini güvenli ve merkezileştirir, böylece kullanıcılar ve denetçiler tarafından neredeyse her yerde erişilebilir. • Diğer etkinliklerin yanı sıra ekibin verimliliğini arttırmak için yönlendirme, revizyon ve onaylamayı otomatik hale getirir. • Yöneticilere dokümanları kolay ve hızlı bir şekilde kurtarma ve bulma, zamandan tasarr uf etme olanağı sağlar. • Belgenin sadece en son sürümünün kullanıldığını ve eski belgelerin kullanılmamasını garanti eder. SE Vaka • Kanıtladıktan, kaydedildikten ve yönetildikten sonra tüm kalite sapmalarını sağlar. • Ürünlerdeki veya süreçlerdeki gelecekteki problemleri önlemek için herhangi bir kusurun düzeltilmesini sağlar. • Kalite planlama incelemesine yardımcı olmak için bir olay geçmişi saklar. SE Kontrol • Gelen materyallerin ve giden ürünlerin incelenmesini planlayın. • Gizli fırsatları ortaya çıkarmak ve riskleri azaltmak için tedarikçileri derinden değerlendirin. • Tedarikçinin performansını maliyet, kalite, teslimat ve servis için önemli metriklerle izler. • Gerekli başlangıç sayısı, atlanacak parti sayısı ve arıza durumunda incelenecek parti sa yısı belirtmek için kullanıcı tanımlı atlama lot profilleri. SE Bakım • Bakım ekipmanı, bakım faaliyetleri ve yedek parçaları tanımlar. • Tüm önleyici bakımları tarih aralığı ve / veya üretim / kullanım okumalarına göre planlar. • Elektronik tablolara ve Gantt grafiğine iş zamanlaması oluşturur. • Arıza ilişkilerini, ilgili sebepleri ve gerekli düzeltici faaliyeti belirlemenizi sağlayan ekipmandaki arızaları analiz etmek için araçlar sağlar. SE MCAD Konektör • CAD tasarım nesnelerini yönetir ve korur ve mühendislik değişikliklerini takip eder, CAD nesneleri ve SoftExpert uygulamaları ürün yapısı ilişkileri arasında doğru ilişkiyi sürdürür. Ayrıca tüm parça dosyalarını, meta verilerini, kontrollü özellikleri ni ve boyutlarını yönetir ve bütünleştirir. SE PDM • Kuruluş tarafından tedarik edilen tüm ürünleri tanımlar ve yönetir. • Tüm ürün gereksinimlerinin karşılandığından emin olmak için MCAD'a entegre olur. • Kalite ve güvenliği sağlamak için önemli ürün özelliklerinin tanımını, özel sembolojiyi ve kontrolleri tanımlamayı otomatik hale getirir. • Kontrollü ürün değişikliğine izin verir ve kuruluşun bu değişikliklerin onaylanmasında düzenleyici makamların katılımını belg elemesine izin verir. • Tedarikçilerden d enetim ve denetim kayıtlarına kadar izlenebilirliği garanti ederek, ürünle ilgili tüm bilgileri takip eder.

Görünümler

 • 964 Total Views
 • 787 Website Views
 • 177 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 29 www.surecmerkezi.com
 • 14 178.211.55.61
 • 6 surecmerkezi.com