Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

4.

3. Risk Değerlendirmesi Kontrol Aktiviteleri Kontrol Öz Değerlendirmesi Risk Izleme www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of th e offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

1. COSO Entity Level Division Operating Unit Function Control Environment Risk Assessment Control Activities Information & Communication Monitoring Activities Internal Environmment Objectives Setting Event Identification Risk Assessment Risk Response Control Activities Information & Communication Monitoring Genel Bakış Sponsorluk Organizasyonları Komitesi (COSO) gönüllü özel sektör kuruluşudur. COSO, yönetimsel yönetim ve yönetişim kurumlarını, küresel bazda daha etkin, verimli ve etik iş faaliyetlerinin kurulmasına yönlendirmeye adamıştır. Derinlemesine araştırma, analiz ve en iyi uygulamalara dayanan çerçeveler ve rehberliği destekler ve dağıtır. Bunlardan ikisi özellikle öne mlidir ve birbirleriyle güçlü bir şekilde bütünleşir: İç Kontrol - Entegre Çerçe ve ve Kurumsal Risk Yönetimi - Entegre Çerçeve. Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi, tüm önemli risklerin nasıl tanımlanması, değerlendirilmesi, yanıtlanması ve kontrol edilmes i gerektiğini ortaya koyan, etkin bir kurumsal risk yönetimi sürecinin kritik ilkel erini ve bileşenlerini açıklar. Aynı zamanda ortak bir dil de sağlar, böylece yöneticiler, direktörler ve diğerleri risk yönetimi hakkında konuştukların da, gerçekten iletişim kurarlar. İç Kontrol Çerçevesi, kontrole odaklanır ve kuruluşların, işletme ve işletme ortamlarındaki birçok değişiklik ışığında iç kon trolleri tasarlayıp uygulamasına yardımcı olur. ERM Çerçevesi, içindeki iç kon trol çerçevesini içeren daha geniş bir çerçevedir. Diğer bir deyişle, riske yönelik bir yaklaşım, riskleri azaltmak için kontroller geliştirmektir. Çerçeveler uyumludur ve aynı ka vramsal temele dayanmaktadır. Internal Control Enterprise Risk Management SoftExpert, çeşitli küresel düzenlemelerin zorlu gereksinimlerini karşılayan uyum yönetimi için en gelişmiş ve kapsamlı yazıl ım çözümünü sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite, şirketlerin COSO ERM ve Internal Control çerçev elerine bağlı kalmasına yardımcı olurken, uyum maliyetlerini düşürür, başarıyı en üst düzeye çıkarır, verimliliği artırır ve riskleri azaltır. SoftExpert çözümü, kuruluşun risk ve kontrollerinin COSO çerçevelerine uygun olarak eksiksiz yönetimi için araçla r sunar. Çevrimiçi işbirliği yetenekleri ile, organizasyon ve yöneticiler riskleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir, risk ve kontro l yönetiminde mükemmelliği elde etmek için daha fazla kullanıcı, ekip, ofis ve iş ünitesini sistematik ve birleşik bir yak laşımla kontrol ederek, uygular ve denetler, risk ve kontrol değerle ndirmeleri gerçekleştirebilir. Entity Level Division Operating Unit Function

2. Yararları Yönetim, büyüme ve geri dönüş hedefleri ile ilgili riskler arasında optimal bir denge kurmak için bir strateji ve hedefler belirlediğinde değer maksimuma çıkarılır. Bir BT çözümü tarafından desteklenen COSO çerçevesi, aşağıdaki avantajları desteklemektedir: • Risk iştahı ve stratejisini hizalayın. • Risk cevabı kararlarını arttırın. • Operasyonel sürprizleri ve kayıpları azaltın. • Birden çok ve kurumlar arası riskleri tanımlayın ve yönetin. • Fırsatları yakalamak. • Sermaye dağıtımını iyileştirin. • Dahili kontrolleri geliştirin. • Güvenliği artırın. • ISO 31000, SOX ve diğerleri dahil olmak üzere ilgili yönetmeliklere uyum uygunluğunu kolay laştırmak. Çözüm Her bir SoftExpert bileşeni, aşağıda gösterildiği gibi temel uyumluluk sorunlarını ele alır: SE Aksiyon Planı • Kurumların iletişimini ve düzeltici, önleyici veya öngörücü eylemler de dahil olmak üzere eylem planının ve görev planlam asının, yürütme ve izlemenin merkezi kontrolü yoluyla işbirliğini geliştirerek kurumların tüm iş akışını etkin bir şekilde koordine etmesini ve yönetmesini sağlar. SE Denetim • Programlar denetlenecek süreçlerin ve / veya alanların kapsamı, durumu ve önemini dikkate alarak denetler. • Denetlenecek kriterleri, yöntemleri, sorumlulukları ve gereksinimleri tanımlar. SE Analitik • Standart tek tıklama raporları ile durum sağlar. • Özel raporlar oluşturur. • Yönetim sisteminin uygunluğunu ve etkinliğini göstermek için uygun verileri tanımlamaya, toplamaya ve analiz etmeye yardımcı olur. SE Döküman • Güvenli ve merkezileştirilmiş risk yönetimi politikası da dahil olmak üzere, COSO süreci sırasında üretilen belgeleri korur, böylece kullanıcılar ve denetçiler tarafından neredeyse her yerde erişilebilir. • Diğer etkinliklerin yanı sıra ekibin verimliliğini arttırmak için yönlendirme, revizyon ve onaylamayı otomatik hale getirir. • Değişikliklerin kolayca izlenmesine izin verir. • Dış denetçilere dokümanları kolay ve h ızlı bir şekilde kurtarma ve bulma, zamandan tasarruf etme olanağı sağlar. • Uygunluk, revizyon vb. Geçmişinin her zaman mevcut olduğunu garanti eder. • Belgenin sadece en son sürümünün kullanıldığını ve eski belgelerin kullanılmamasını garanti eder. . SE Va ka • Kanıtladıktan, kaydedildikten ve yönetildikten sonra tüm performans sapmalarını sağlar. • Sapmaların analiz edilmesini ve nedenlerinin düzeltilmesini sağlar. • Ürünlerdeki veya süreçlerdeki gelecekteki problemleri önlemek için herhangi bir kusurun düzeltilmesini sağlar. • Risk planı incelemesine yardımcı olmak için bir olay geçmişi saklar. SE Performans • Şirketin mevcut performansı önceden tanımlanmış hedeflere karşı aktif olarak izlemesini sağlar ve bu performansı denetçiye ve iç paydaşlarına gerçek zamanlı olarak bildirir. • Kolay, sezgisel ve esnek anahtar performans göstergelerini raporlar. • Varlık, aşağı ve yukarı doğru akan bilgiler yayılır. • KRI'leri (Kilit Risk Göstergeleri) destekler ve kontrol faaliyetleri işlevlerine yardımcı olur. SE Proje • Risk değerlendirmesi yapılacak projelerin tanımlandığını, planlandığını ve belgeleneceğini garanti eder. • Risklere uygulanan cevapları işler hale getirir. • Faaliyetlerin dağıtımını ve yürütülmesini garanti eder, çabaları ve son teslim tarihlerini yönetir. • Her bir projenin tarihinin her zaman mevcut olduğunu garanti eder. • Uygulanan projenin değerlendirilmesine ve paydaşlarla tam iletişime izin verir. SE Risk • İş ve operasyonel riskleri yönetir. • İç çevre tanımı için işbirliği yaparak süreç, proje, ürün ve varlık risklerinin tanımlanmasını kolaylaştırır. • Risk değerlendirme yöntemlerinin niceliksel, niteliksel ve matris kriterlerine dayalı olarak hazırlanmasına olanak tanır ve k urumun risk ve hedef belirleme iştahı için kanıt sağlar. • Risk değer lendirmesi uygulamalarını otomatik hale getirir. • Riskle ilgili kontrollerin tanımlanmasını ve değerlendirilmesini kolaylaştırır. • Risk değerlendirme seçeneklerini ve bunların uygulanmasını belirleyen kalıntı değerlendirme riskini belirler. • Risk yönetimi sür ecinin sürekli izlenmesini ve revizyonunu sağlar. • İletişimi ve değerlendirmelere kolay erişimi garanti eder. • Tüm risk yönetimi sürecinin kaydını garanti eder.

Görünümler

 • 743 Total Views
 • 598 Website Views
 • 145 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 13 www.surecmerkezi.com
 • 6 178.211.55.61
 • 2 surecmerkezi.com