Her BPM Çözümünün Sahip Olması Gereken 10 Gelişmiş Özellik-

Softexpert Dokümanlar / Softexpert E-Books

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için presentation Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

24. www.softexpert.com | [email protected]

22. SLA Durum Paneli Süreç Analizi www.softexpert.com

21. İ leri Elektronik Formlar Otomasyonu İş Süreci Simülasyonu www.softexpert.com

20. Süreç Revizyon Kontrolü Geli ş mi ş İş Süreçleri Modellemesi (BPMN) www.softexpert.com

14. İş akı ş ları hem genel hem de etkinlik seviyelerinde süreç tamamlama süresini izleyebilir ve analiz edebilir. 06 | Zaman Ç izgisi Fark ı ndal ı ğ ı www.softexpert.com

1. Her BPM Çö z ü m ü n ü n Sahip Olmas ı Gereken 10 Gelişmiş Ö zellik www.softexpert.com

9. i ş akı ş ları otomatik ve kullanıcı tarafından tetiklenen olaylar arasında geçi ş yapabilir. Uçu ş lar ve geçici süreçler BT müdahalesi olmadan eklenebilirken süreçler gözden geçirilebiliyor. 01 | Ge ç ici İş Akışları www.softexpert.com

18. Kritik olanlara hemen dikkat çekmek için her görevin durumunu gösteren BPMS kontrol panelinde görsel bir temsil.Color codes are used most commonly: Yeşil: Görevler zamanında. Sar ı : Neredeyse biti ş tarihlerinde görevler için. K ı rm ı z ı : SLA ihlali belirten. 10 | SLA Durum G ö stergeleri www.softexpert.com

11. Geçmi ş verileri kullanarak bir i ş lemin performansını test etme ve optimize etme . Geli ş mi ş simülasyon yetenekleri, i ş süreçlerinin sürekli iyile ş tirilmesini ve optimizasyonunu sa ğ lar. 03 | Gelişmiş Sim ü lasyon www.softexpert.com

15. Sistem , i ş lem analizlerine izin veren, performansın yakalanmasını ve gösterge panellerinde görüntülenmesini sa ğ layan izleme yeteneklerini içerir. M e t r i k l e r v e m e t ri k l er i n a n a l i z i , i ş l e m yürütme hakkında de ğ erli bilgiler sa ğ lar. Bu bilgi i ş süreçlerini optimize etmek için kullanılabilir . 07 | S ü re ç Analizi www.softexpert.com

10. İş akı ş larından olu ş turulan formlar, gerekli süreçleri ve ko ş ulları otomatik olarak yansıtır . Ek olarak, kullanıcılar görünümü ve izlenimi özelle ş tirmek ve özel formlar olu ş turmak için sunulan geli ş mi ş form olu ş turma yeteneklerinden yararlanabilir . 02 | Gelişmiş Form Oluşturma www.softexpert.com

12. Araçlar, bir hizmet olarak yazılım (SaaS) olarak teslim edilebilir ve veriler bulutta saklanabilir . İ nsanların artık masalarından çalı ş malarına gerek yok ; Bulut tabanlı BPMS ile insanlar, hareket halindeyken i ş akı ş larına eri ş ebilir . Bulut Tabanlı BPMS size çok büyük miktarda zaman ve para kazandırır. Buluta geç!!!! 04 | Bulut Dağ ı t ı m ı www.softexpert.com

13. Çoklu modelleme görünümleri ve çoklu içe aktarma / dı ş a aktarma ş ablonları ile tam BPMN 2 . 0 u y u m l u l u ğ u il e g e l i ş m i ş modellemeimport/export templates . Geli ş mi ş modelleme özellikleri, operasyonel tutarlılı ğ ı sa ğ larken karma ş ık i ş durumlarını yakalama yetene ğ ini yansıtır. 05 | Gelişmiş Modelleme www.softexpert.com

16. Olgulardaki bilgi ve belgeler toplu olarak ve ba ğ lantılı olarak saklanır. İş Süreci i ş akı ş ları, formlar gibi yapılandırılmı ş içerik ve belgeler gibi yapılandırılmamı ş içerik içerir. İş akı ş ı içinde belgeleri ve formları zarif bir ş ekilde bir araya getiren bir BPMS, uygulamalar arasında geçi ş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır ve sorunsuz bir deneyim sa ğ lar.. 08 | Vaka Klas ö rleri www.softexpert.com

17. Sistem geçici i ş birli ğ ine izin veren dinamik görev atama yeteneklerine sahiptir. Hiçbir ş ey planlandı ğ ı gibi gitmiyor. İş akı ş ının ortasında, ş u anda bir göreve atanan ki ş iyi de ğ i ş tirmek isteyebilirsiniz . İ yi bir BPMS, yöneticilerin, kullanıcıları gerekti ğ i gibi ve kolaylıkla görevlere yeniden atamasına izin vermelidir. 09 | Dinamik G ö rev Atama www.softexpert.com

8. Yukarıda belirtilen temel özelliklerin yanı sıra, en iyi BPM Yazılımı da daha geli ş mi ş özellikler sunacaktır. Bu ileri özelliklerin hangisinin kısa vadede s i z i n i çi n e n ö n e m l i ol d u ğ u n u t a rt m a k zo r u n d a ol m a n ı z g er ek ir k en, g e l e c e k te d e n e y i k u lla n m a k i s ted i ğ i n i z i d e d i k ka te a l m a n ı z g e r e k i r . Bu geli ş mi ş yetenekler, bir sonraki seviyeye kadar süreç iyile ş tirme sürecini ge r ç e k l e ş t i r e re k v e d i ğ e r k u r u l u ş la r d a n d a h a f a zl a s ı n ı a t l a t a b il m e n i z i sa ğ lar - ve rekabetinizden uzakla ş ın.. Bir BPM Yaz ı l ı m ı nda değerlendirilecek ö nemli gelişmiş ö zellikler şunlard ı r:

7. İş Kuralları Yönetimi İş kuralları yönetimi, i ş uzmanlarının sistem davranı ş larını yönlendiren kararları tanımlamasına ve sürdürmesine, üretim sistemlerini güncellemek için gereken süreyi ve çabayı azaltmasına ve kurulu ş un i ş ortamındaki de ğ i ş ikliklere yanıt verme yetene ğ ini artırmasına olanak tanır. Özelleştirilebilir Kullanıcı Arayüzü Kullanıcı arayüzü , kullanıcı tercihlerine göre de ğ i ş tirilebilir ve optimize edilebilir. Bu, daha verimli süreçler uygulamak için BPM motorundan yararlanırken, sezgisel ve özelle ş tirilebilir bir kullanıcı arayüzü ile kullanıcı dostu bir mü ş teri deneyimi sa ğ lar. Anında Rapor Oluşturma Raporlar, hem süreci hem de katılımcı perspektiflerini özümsememizi sa ğ layarak karar vermede yardımcı olur. Bir KPI panosu, her sürecin ve katılımcının performansını açıklayan net bir resim sa ğ layacaktır. . Özellik Aşağıdaki Temel özellikler bir BPMS için asgari standardı temsil eder www.softexpert.com

6. En temel ve özellik olmalı. Modelleme süreçleri, organizasyondaki İşlem Modellemesi herhangi bir ki ş i için sadece birkaç saat içinde bir sürecin açılması için basit ve sezgisel olmalıdır. Pek çok BPMS sistemi, basit olmamaları ve BPMS projelerinin bu sebepten dolayı ba ş arısız olmasından dolayı yetersiz kalmaktadır. İş Akışı Otomasyonu Otomasyon, yönlendirme, tamamlama ve teslimatta hataları ortadan kaldırır. Sistem, i ş lemlerin geleneksel olarak sürece ğ i zamanın bir bölümünde tamamlanabilece ğ i bir ortam yaratır. Ger ç ek Zamanl ı Gerçek zamanlı i ş birli ğ iyle, aynı belgede aynı anda, dünyanın İşbirliği farklı bölgelerinde bulunan ki ş ilerle çalı ş ma fırsatını yakalayın. www.softexpert.com

19. Artık her BPM çözümünün sahip olması gereken 10 Geli ş mi ş özelli ğ i bildi ğ inizden, süreç otomasyonu ve iyile ş tirme, düzenleyici uyumluluk ve i ş süreci yönetiminde mükemmeliyet için piyasadaki en eksiksiz ve yenilikçi çözüm hakkında daha fazla bilgi edinin . www.softexpert.com SoftExpert BPM SoftExpert BPM, insan merkezli ve kullanıcı dostu arayüzü ile iş süreçlerinin görünürlüğünü ve kontrolünü geliştirir . Çözüm, tüm organizasyon genelinde süreçlerin sürekli iyileştirilmesini teşvik eder . Modelleme ve optimizasyondan otomasyona, uygulamaya ve izlemeye kadar yaşam döngüsünün her adımını yönetir . Geliştirilmiş iş anlayışı, daha hızlı süreçler ve stratejik planlama üzerinde daha büyük iş etkisi sunarak, SoftExpert çözümü, karmaşık süreçlerin düzenlenmesi ve gerçek zamanlı iş bilgileriyle iş hedeflerinin desteklenmesi için insanların daha verimli çalışmasını sağlar .

2. Piyasa Bak ı ş do ğ a sı, s ü re k li olarak y e n i r i s k v e Pazarın dinamik zo r l u k l a r ı n o r t a y a çıkması anlamına gelir. Ekonomik baskılar ve de ğ i ş en i ş ihtiyaçları, ş irketlerin i ş süreçlerine yakla ş ımında temel bir kayma talep ediyor . De ğ i ş en piyasa ko ş ullarına hızlı bir ş ekilde cevap vermek için bu süreçleri düzene sokmalılar . İş S ü re ç leri Y ö netimi (BPM), bu zorluklar ı n ü stesinden gelmek ve y ü ksek verimli ve duyarl ı iş s ü re ç leri oluşturmak i ç in anahtard ı r . BPM, s ü re ç odakl ı ve ç apraz fonksiyonel yaklaş ı m ı birleştirerek insan, i ç erik ve kurumsal uygulamalar ı birleştiren bir y ö netim disiplini t ü r ü d ü r .

4. • BPMS, i ş süreçlerinin geleneksel olarak otomatikle ş tirilmesi iste ğ inden do ğ mu ş tur, i ş akı ş larının yaratılması, iletilmesi ve yönetilmesi için el ile kullanılan yöntemler çok hantal hale gelmi ş tir . • Çalı ş mayı kurulu ş çevresinde hareket ettirmek için temel bir görev listesi kullanıcı arabirimi kullanan erken i ş akı ş ı sistemleri geli ş tirildi, ancak uygulamalarla bütünle ş mek için çok fazla ki ş iselle ş tirme gerekiyordu . • Belge yönetimi satıcıları i ş akı ş ını yazılım paketlerine entegre etmeye ba ş ladılar, ancak paket içinde tanımlanan süreçlere ba ğ lı kaldılar ve bu yeteneklerin ötesine geçemediler . • Uygulama bütünle ş tirme aracı yazılımı, bu süreç tanımı sınırlamalarını hafifletmeye yardımcı oldu, ancak BPM projelerini çok maliyetli hale getirdi . • Hizmet odaklı mimarinin (SOA) ortaya çıkması BPM'nin bir nimetiydi ve web hizmetlerinin önemli çaba sarf etmeden süreç aktivitelerine entegre edilmesine olanak veren uygulama i ş levlerine izin vermek ve görev listelerinin web s a yf a la r ın a, p or t a l l a r a v e u y gu l a m a l a r a g ö r e c e l i o l a r a k entegre edilmesine izin vermek. kolayla ş tırmak. Kapsamlı bir İş Süreçleri Yönetimi yazılımı, kurumunuzun i ş süreçlerini iyile ş tirme hedefine do ğ ru tanımlamanıza, modellemenize, simüle etmenize, da ğ ıtmanıza, yürütmenize, izlemenize, analiz etmenize ve optimize etmenize olanak tanıyan bir dizi yenilikçi teknoloji sunarak BPM ya ş am döngüsünün tüm yinelemeli a ş amalarını destekler . çeviklik ve operasyonel performans . BPMS hakk ı nda baz ı bilgiler: www.softexpert.com

3. İş S ü re ç leri Y ö netim Yaz ı l ı m ı Hakk ı nda www.softexpert.com İş Süreçleri Yönetim Yazılımı (BPMS), manuel süreç zincirlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve daha iyi, daha hızlı, daha kolay i ş süreçleri sa ğ lar . İş süreçlerini otomatikle ş tirmek, simüle etmek ve izlemek için kullanılan özelliklerle, kurulu ş ların gelecekteki stratejileri belirlemesine yardımcı olur . Bilgi akı ş larını bir süreç tasarımcısı, süreç motoru, kural motoru ve i ş lem analizi gibi çe ş itli bile ş enleriyle optimize ederek, kurulu ş lar daha üretken ve karlılı ğ ı artırabilir . Bir süreç tasarımcısı, süreçleri analiz ettikten sonra i ş lemlere mantıksal olarak atar, süreç motoru otomatik aktiviteleri uygulamalara ve çalı ş anlara manuel i ş lemlere ayırır . Kural altyapısı, sürecin i ş kurallarına ba ğ lı kalmasını sa ğ larken, i ş lem analiti ğ i süreç performansı hakkında geri bildirim sa ğ lar . Bu eKitap, iş s ü re ç leri y ö netimi i ç in bir çö z ü m se ç meye ç al ı şan işletmelere yardımcı olmak için üretildi.

5. BPMS'nin nereye gittiği: www.softexpert.com • İş süreç yönetimi yazılımı, arayüz standartlarının geliştirilmeye devam ettiği ve kuruluşların birden fazla satıcıdan uygulama işlevselliğine kaynak sağlaması gerektiğinden, birden çok hizmet ve uygulamada geliştirilmeye ve giderek daha fazla kullanılmaya devam edecektir . • Bulut aynı zamanda BPM'yi de etkiliyor ve bir BPMS, bulut bilişim gereksinimlerini karşılamak için gerekli tüm güvenlik yeteneklerini sağlayarak bulut uygulamaları tarafından sağlanan hizmetleri çağırabiliyor olmalıdır . • BP M , b ir se r vis sağ l a yı c ı t a r a fı n d an v e / ve y a ç okl u ki r alama yapılandırmalarında barındırılan ve yönetilen özel uygulamalar olarak bulutta bir hizmet olarak sunulmaktadır ; her biri farklı fiyat noktalarına ve maliyet / fayda oranlarına sahip . • Sosyal işbirliği ve geçmiş veriler potansiyel olarak kitle kaynak kullanımı yoluyla daha doğru bir süreç geliştirme ve optimizasyona olanak sağlar (her organizasyon için en uygun olanı olmasa da) ve gerçek süreç akışını yansıtacak şekilde iş süreçlerindeki kalıpları haritalamak için . • Desen tanıma, yorucu süreç oluşturulmasına olanak tanır ve bu da giderek daha fazla otomatikleştirilmiş BPMS ile sonuçlanır. Pazar geli ş tikçe, bir zamanlar kesici kenarı olan yetenekler varsayılan ve yeni i ş levsellik bir fark haline gelir . Özelle ş tirilebilir bir kullanıcı arayüzü temel bir özellik haline gelmi ş tir ve artık çözümleri ayırt etmek için kullanılmamalıdır . Gereksinimlerinize en iyi uyumu sa ğ lamak için geli ş mi ş modelleme özellikleri ve bulut da ğ ıtımına odaklanın .

23. SoftExpert Excellence Suite www.softexpert.com SoftExpert Hakk ı nda SoftExpert Excellence Suite, i ş performans ı m ü kemmelli ğ ini sa ğ lamak, kurumsal y ö neti ş imi, risk ve uyumluluk programlar ı n ı kolayla ş t ı rmak ve s ü rekli i ş s ü reci iyile ş tirmesini sa ğ lamak i ç in ba ğ ı ms ı z ve birle ş ik çö z ü mlerin en kapsaml ı ç er ç evesidir . Ş irketler bir seferde t ü m uygulamalara ihtiya ç duymayabilir veya ihtiya ç duyulduk ç a kademeli olarak b ü y ü yen bir uygulama mod ü l ü n ü bir seferde da ğ ı tmak isteyebilir . Se ç ilen strateji ne olursa olsun, sadece tamamen payla ş ı lan bir ortam, uygulamalar ı n ı n puzzle par ç alar ı gibi birbirine uymas ı n ı ve sorunsuz ç al ı ş mas ı n ı sa ğ lar . SoftExpert, kurumsal d ü zeyde i ş s ü reci iyile ş tirme ve uyum y ö netimi i ç in yaz ı l ı m ve hizmetlerde bir pazar lideridir ve kurulu ş lar ı n t ü m seviyelerde i ş performans ı n ı artt ı rmak ve end ü stri taraf ı ndan y ö netilen uyumluluk ve kurumsal y ö netim programlar ı n ı en ü st d ü zeye çı karmak i ç in en kapsaml ı uygulama paketini sa ğ lar . 1995 y ı l ı nda kurulan ve ş u anda d ü nya ç ap ı nda 2 . 000 'den fazla m ü ş terisi ve 300 . 000 kullan ı c ı s ı olan SoftExpert çö z ü mleri, ü retim, otomotiv, ya ş am bilimleri, yiyecek ve i ç ecek, madencilik ve metaller, petrol ve gaz, y ü ksek teknoloji dahil her t ü rl ü sekt ö rde lider kurulu ş lar taraf ı ndan kullan ı lmaktad ı r . teknoloji ve BT, enerji ve kamu hizmetleri, devlet ve kamu sekt ö r ü , finansal hizmetler, ula ş ı m ve lojistik, sa ğ l ı k ve di ğ erleri . SoftExpert, geni ş kapsaml ı uluslararas ı ortaklar a ğ ı ile m ü ş terilerinin yat ı r ı mlar ı ndan maksimum de ğ er elde etmelerini sa ğ lamak i ç in t ü m çö z ü mler i ç in bar ı nd ı rma, uygulama, sat ı ş sonras ı destek ve do ğ rulama hizmetleri sunmaktad ı r .

Görünümler

 • 474 Total Views
 • 378 Website Views
 • 96 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 4 178.211.55.61
 • 12 www.surecmerkezi.com
 • 4 surecmerkezi.com