Her PLM Çözümünün Sahip Olması Gereken 8 Kaynak

Softexpert Dokümanlar / Softexpert E-Books

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için presentation Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

19. Take your business to the next level www.softexpert.com | [email protected] Disclaimer : The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software . This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind . The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract . Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired . The content of this material is subject to change without prior notice .

17. Giri ş Kontrol ü Veri Analizi www.softexpert.com

16. Merkezi Veri Deposu Belge ve İ ç erik Y ö netimi www.softexpert.com

1. Her PLM Çö z ü m ü n ü n Sahip Olmas ı Gereken 8 Kaynak www.softexpert.com

14. Ü r ü n Geli ş tirme Y ö netimi (PDM) Ü r ü n Portf ö y Y ö netimi www.softexpert.com

15. Proje Y ö netimi S ü re ç ve İş Ak ı ş ı Y ö netimi www.softexpert.com

4. 01 08 Giri ş Kontrolü Ürün Portföy Y ö n e t i m i 02 Ürün 8 Kaynak Geli ş tirme Yönetimi (PDM) Bir PLM Çözümünü ara ş tırırken ve satın alırken, teknik ve yönetimle ilgili i ş levleri dikkate alarak, bu önemli temel özellikleri içeren bir ürün aramalısınız: Veri Analizi Merkezi Veri Deposu 06 PLM Belge ve İ çerik Yönetimi 05 Süreç ve İş Akışı 03 Proje Yönetimi 04 www.softexpert.com

13. Her PLM Çözümünün Sahip Olması Gereken 8 Kaynak hakkında ö ğ rendi ğ inize göre, Ürün Ya ş am Döngüsü Yönetimi, yasal uyum ve i ş mükemmelli ğ i için piyasadaki en eksiksiz ve yenilikçi çözüm hakkında daha fazla bilgi edinin . www.softexpert.com SoftExpert PLM SoftExpert PLM, yöneticilerin ürün geli ş tirme, yönetim, tasarım ve üretim hakkında daha iyi kararlar almasına yardımcı olmak için kurum genelinde verileri kullanan bir Ürün Ya ş am Döngüsü Yönetimi yazılımıdır . Çözüm, kullanıcıların ürün kayıtlarının tasarım , üretim, satın alma, kalite / test ve hizmet özelliklerini tanımlamak için gerekli tüm verileri atamasını sa ğ layan eksiksiz bir veri yönetim sistemi sa ğ lar . Ürün verileri herhangi bir ürün nesnesi (parçalar / bile ş enler, belgeler, Malzeme Listesi [BOM], makineler / araçlar, maliyetler, özellikler, vb . ) Ile tanımlanabilir . )

8. 04 www.softexpert.com Proje Yönet i mi Çözüm, şirketlerin proje yönetimini düşük bir toplam sahip olma m a l iy e t i i l e hı z l andır m a k i ç i n pr o je y ön e tim i n i k o l a y l a ş tır a n k a p s a mlı bir d i z i öz e l l i k s un a ra k ş irke t lerin pr o jeleri n i, ürünleri n i , hi zm e t lerini v e m a li k ay na kl arın ı y ön e tme leri n i sağlamalıdır. Ürün geli ş tirme ve üretim proje isteklerini, planlama, yürütme, kontrol ve kapatma süreçlerini yönetme ve otomatikle ş tirme, görevleri gerçekle ş tirmekten sorumlu olanlara otomatik olarak bildirim gönderme yetene ğ i, bir ürünün proje yönetimindeki temel kaynaklardır . Ayrıca, ürün geli ş tirme projeleri, kaynakları ve mali kaynaklarının tutarlı ve objektif bir ş ekilde de ğ erlendirilmesi için çe ş itli çizelgeler ve raporlar sunabilmesi ve sonuçları proje ve ürünler için belirlenen hedeflerle kar ş ıla ş tırmak için önemli performans göstergesi tabloları sunabilmesi önemlidir .

9. 05 Belge ve İçerik Yönet i mi Belgelerin ve içeri ğ in yönetimi, teslimi ve kontrolü, özellikle ürünler geli ş tiren ve imal eden tüm i ş letmeler için kritik öneme sahiptir . Kurulu ş lar, i ş lerini destekleyen belgeleri ve içeri ğ i proaktif olarak yönetmeden ürünlerini olu ş turamaz ve yönetemez . Buna ek olarak, içerik yalnızca günlük olarak i ş faaliyetlerini desteklemek için bir kurulu ş ta akıllıca ta ş ınmakla kalmamalı, aynı zamanda kurumsal varlıkları korumak ve davalardan kaçınmak için uçtan uca güvence altına alınmalı ve kontrol edilmelidir . PLM çözümü, kuruluşunuzun tüm yaşam döngüsü boyunca elektronik ve kâğıt tabanlı belgelerin yönetimini etkin ve verimli bir şekilde otomatik hale getirmesi için yetkilendirmelidir - yakalama, oluşturma, sınıflandırma, paylaşma ve koruma, arşivleme ve yok etme .

3. Bir PLM çözümü, ürün ya ş am döngüsünün her a ş amasının optimizasyonunu geli ş tirmeli, daha yüksek kaliteli ürünler üretmeli, yeni ürünleri daha dü ş ük bir maliyetle daha kısa sürede kullanıma sunmalı ve merkezi bir biçimde kârları maksimize etmelidir, böylece kullanıcılar farklı bir dizi diziden geçmek zorunda kalmazlar . günlük faaliyetlerini yürütmek için farklı ş irketlerden yazılım . Do ğ ru PLM çözümüne sahip olmak, ş irket ve çalı ş anlarına birçok fayda getirecektir çünkü çözüm, tüm ürün ya ş am döngüsünü, ürün yaratımından ömrünün sonuna kadar, tüm veri ve teknolojiyi yöneten entegre ve merkezi bir ortamda yönetecektir . Bilgisayar destekli tasarım (CAD), ürün veri yönetimi (PDM), i ş birli ğ i araçları ve www.softexpert.com içe r i k yö n eti m i k o m bi n asyon u i l e b i r kolayla ş tıracak ve çalı ş anlara önemli P L M çö z ü m ü, ü r ü n yö n eti m ini ü r ü n d o k ü m a n ta s yo nu, bi l g i l e r i depolayacak ve gerçek En son verilere dayanan zaman kararları. Bunu ak ı lda tutarak, PLM Çö z ü m ü n ü n hangi kaynaklar ı olmas ı gerekir?

5. 01 www.softexpert.com Ü r ü n Portf ö y Y ö netimi Çözüm, ş irketlerin stratejik yatırımlarına en büyük katkıyı sa ğ layan ürün geli ş tirme giri ş imlerinin karı ş ımını belirlemesi, önceliklendirmesi, dengelemesi ve yönetmesini sa ğ lamalıdır . Ürün geli ş tirme giri ş imlerinde yer alanların öncelik puanları elde edebilmeleri ve kaynakların en yüksek fırsatlara uygulanmasını optimize etmek için rakip yatırımları etkili bir ş ekilde de ğ erlendirebilmeleri gerekir . Ayrıca, kullanıcıların farklı senaryoları simülasyonlar yoluyla analiz etmelerine ve stratejilerini, finansmalarını, operasyonlarını ve teknolojilerini bütünleştirerek doğru stratejik alanlarda doğru inovasyon girişimleri üzerinde çalıştıklarından emin olmalarını sağlamalıdır .

10. 06 www.softexpert.com Merk e zi Veri Deposu Bu e - Kitabın genelinde fark etmi ş olabilece ğ iniz ortak bir tema, tüm ürün ya ş am döngüsünü yönetmeye dahil olan her bir bireyin tek bir merkezi depodan ilgili bilgilere sürekli eri ş ime sahip olmasını sa ğ layan merkezi bir veri havuzuna sahip olmanın önemi . Ayrıca, bu depo gerçek zamanlı olarak güncellenmeli ve verileri dahil olan herkesin çabalarını optimize edecek ş ekilde organize etmenize izin vermelidir . Çö z ü m, merkezi ve entegre bir ortamda kritik ü r ü n ya ş am boyu y ö netim zorluklar ı n ı kapsaml ı ve i ş birli ğ i i ç inde çö zmelidir . Tek bir i ş yerinde birbirine ba ğ lı uygulamalara sahip olmak, ürün yönetiminin yalnızca birkaç yönünü ele alan birçok izole edilmi ş sistemin yerine geçerek, ço ğ altılmı ş i ş levsellik, görünürlük eksikli ğ i ve tutarsız bilgilerin neden oldu ğ u maliyetli gecikmelere, verimsizliklere ve hatalara yol açar .

12. 08 www.softexpert.com Giriş K on t r o lü Kontrol ve eri ş im yönetimi olmadan, organizasyonunuz güvenlik risklerine daha fazla maruz kalır . Tüm çalı ş anların tüm ürün geli ş tirme dokümanlarına ve verilerine tam eri ş ime ihtiyacı yoktur . Yeterli eri ş im kontrolleri olu ş turarak içeri ğ iniz daha güvenli hale gelir ve kötü niyetli veya yanlı ş lıkla bilgi de ğ i ş imini veya silinmesini engellersiniz . Ürün geli ş tirme ile ilgili bazı veriler personel tarafından düzenlenebiliyor olabilir, ancak di ğ er bilgiler salt okunur olarak yapılandırılmalı ve verinin duyarlılı ğ ına ba ğ lı olarak hiç eri ş ilememelidir . İzin denetimleriyle, hiç kimse erişemediklerini değiştiremez veya görevlerini tamamlamak için hayati önem taşıdığını düşünemez . Çözüm, erişim kontrollerini mantıksal olarak ayarlamanıza ve farklı departmanların, ekiplerin, fonksiyon rollerinin ve kullanıcıların değişikliklerinin ihtiyaçlarına göre ayarlamanıza izin vermelidir .

11. 07 Veri Analizi www.softexpert.com Ürün Ya ş am Döngüsü Yönetimi çözümü (veya ba ş ka bir yazılım çözümü), ürünün tüm kullanım ömrü boyunca toplanan tüm verileri etkin bir ş ekilde analiz edip verimli bir ş ekilde raporlayamazsa ne faydası olur? Ş imdi bu etkinin onlarca veya yüzlerce ürün geli ş tiren ve üreten bir ş irket üzerinde dü ş ünün . PLM çözümünüz, herkesin kolayca veriye bağlanmasına, analiz e t me s in e v e e t kile ş im li v e p a y l a ş ı l a bil i r görünü m ler oluş t urm a s ın a i z i n ve r me l idir . Ş i rke t ler, k a nı t l a n a m a y a n bir gerçek kitle g ib i görün e n ş e y leri a l ı p ver i lere g ömü l ü o l a n herhangi bir eğilimi ve paterni ayıklayabilmelidir. Kullanıcılar ayrıca verileri düzenleyebilmeli ve özetleyebilmeli, kar ş ıla ş tırmalar yapabilmeli ve kurulu ş için de ğ erli olabilecek anlamlı bilgileri çıkartabilmelidir . Ayrıca, çözüm farklı istatistikler, tahmin analitikleri, sorgular, kar ş ıla ş tırmalar vb . Içeren entegre, sa ğ lam ve esnek bir sunum katmanı sunmalıdır

6. 02 www.softexpert.com Ürün Gel i şt i rme Yönetimi (PDM) Ürün verilerini toplayan ve merkezile ş tiren, tüm payda ş larınızı bir araya getiren ve organizasyonun geli ş mi ş raporlama yetene ğ ini veren tam entegre, otomatik bir ürün geli ş tirme yönetimi çözümü çok önemlidir . Ürünlerinizle ilgili tutarlı, do ğ ru ve güvenilir verileri yakalamak ve yönetmek için gereken teknoloji ve süreçleri sa ğ lar . Çözüm, ürün yönetiminin en yorucu ve zaman alıcı yönlerini düzene sokmalı, karar verme pekiştirmeli ve tüm paydaşlarınızı s ür e cini ger ç e k lerle merkezi bir verit a b anın a b a ğl a m a l ı d ır . Çöz ü m ün, bir ürün ü n bilgi y a ş a m döngüsünün tüm yönlerini yönetmek için eksiksiz bir uçtan uca çözüm sunabilmesi de önemlidir. En önemlisi, çözüm, kurulu ş ların genel kaliteyi artırmalarına, düzenleyici uyumlulu ğ unun artmasıyla ilgili maliyetleri ve riskleri azaltmalarına ve üretim, CAD, CAE ve SDE sistemleri de dahil olmak üzere harici sistemlerle ba ğ lantı kurmasını sa ğ lamalıdır .

2. Dünyanın dört bir yanındaki üreticiler, yüksek teknoloji ürünü yazılımdan ciklet ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yaratıyor ve ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) söz konusu olduğunda, karşılaştıkları zorluklar çok benzer olmaya eğilimlidir . Bu zorluklar, ürün ya ş am döngüsü yönetiminin çe ş itli a ş amalarında ortaya çıkar ve revizyondaki hatalardan CAD yazılımı ile Malzeme Listesi arasında entegrasyona, uygunsuz yönetilen belgelere, verimsiz i ş lemlere, kötü yönetilen ve yürütülen projelere kadar uzanabilir ve liste devam eder . Bu zorlukların üstesinden gelmek için, ürün üreticileri, ürün yaşam döngüsü yönetimi ihtiyaçlarına yardımcı olmak için eksiksiz bir PLM Çözümü yerine farklı türden bağımsız yazılımlara yöneldiler ; Ancak, bazen bu yazılım işleri yardımcı olduğundan daha fazla karmaşıklaştırır . www.softexpert.com

7. 03 www.softexpert.com Süreç ve İş Akışı Yönetimi Kullanıcıların ürün geliştirme süreçlerini daha iyi anlamalarına, belgelemelerine ve dağıtmalarına yardımcı olan görsel, kullanımı kolay ve gelişmiş bir süreç modelleme ve analiz aracı çok önemlidir . Çözüm, kullanıcıları mevcut uygulamalara bağlanmak ve kullanıcı arayüzlerini birleştirmek için güçlendiren kapsamlı bir araç seti kullanmalıdır . Aynı zamanda, birden fazla model üreticisinin aynı zamanda ürün g e li ş t ir me s ü r e c i m ode lleri n i g e l i ş t ir m ek v e s ü r d ü r m ek i ç i n çalı ş masına da izin vermelidir . Ayrıca, merkezi bir depo kullanarak, i ş lem bilgisi ve verileri kullanıcılara kalıcı olarak eri ş ebilir ve birden çok i ş lem hiyerar ş isi düzeyi ile basit gezinmeyi garanti eder .. Çözümün, iş akışlarını harekete geçiren insanları, ürün geliştirme süreçlerini ve içeriği birleştirerek üretim ve iş süreçlerini otomatikleştirmek, izlemek ve analiz etmek için araçlar sağlaması da önemlidir .

18. SoftExpert Excellence Suite SoftExpert Hakk ı nda SoftExpert, kurumsal d ü zeyde i ş s ü reci iyile ş tirme ve uyum y ö netimi i ç in yaz ı l ı m ve hizmetlerde bir pazar lideridir ve kurulu ş lar ı n her d ü zeyde i ş performans ı n ı artt ı rmak ve end ü stri taraf ı ndan y ö netilen uyumluluk ve kurumsal y ö netim programlar ı n ı en ü st d ü zeye çı karmak i ç in en kapsaml ı uygulama paketini sa ğ lar . SoftExpert Excellence Suite, i ş performans ı m ü kemmelli ğ ini sa ğ lamak, kurumsal y ö neti ş imi, risk ve uyumluluk programlar ı n ı kolayla ş t ı rmak ve s ü rekli i ş s ü reci iyile ş tirmesini sa ğ lamak i ç in ba ğ ı ms ı z ve birle ş ik çö z ü mlerin en kapsaml ı ç er ç evesidir . Ş irketler bir seferde t ü m uygulamalara ihtiya ç duymayabilir veya ihtiya ç duyulduk ç a kademeli olarak b ü y ü yen bir uygulama mod ü l ü n ü bir seferde da ğ ı tmak isteyebilir . Se ç ilen strateji ne olursa olsun, sadece tamamen payla ş ı lan bir ortam, uygulamalar ı n ı n puzzle par ç alar ı gibi birbirine uymas ı n ı ve sorunsuz ç al ı ş mas ı n ı sa ğ lar . 1995 y ı l ı nda kurulan ve ş u anda d ü nya ç ap ı nda 2 . 000 'den fazla m ü ş terisi ve 300 . 000 kullan ı c ı s ı olan SoftExpert çö z ü mleri, ü retim, otomotiv, ya ş am bilimleri, yiyecek ve i ç ecek, madencilik ve metaller, petrol ve gaz, y ü ksek teknoloji dahil her t ü rl ü sekt ö rde lider kurulu ş lar taraf ı ndan kullan ı lmaktad ı r . teknoloji ve BT, enerji ve kamu hizmetleri, devlet ve kamu sekt ö r ü , finansal hizmetler, ula ş ı m ve lojistik, sa ğ l ı k ve di ğ erleri . SoftExpert, geni ş kapsaml ı uluslararas ı ortaklar a ğ ı ile m ü ş terilerinin yat ı r ı mlar ı ndan maksimum de ğ er elde etmelerini sa ğ lamak i ç in t ü m çö z ü mler i ç in bar ı nd ı rma, uygulama, sat ı ş sonras ı destek ve do ğ rulama hizmetleri sunmaktad ı r .

Görünümler

 • 583 Total Views
 • 466 Website Views
 • 117 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 8 178.211.55.61
 • 15 www.surecmerkezi.com
 • 2 surecmerkezi.com