Küresel otomotiv endüstrisi, dünya kalitesinde ürün kalitesi, verimlilik ve rekabet gücü ile sürekli iyileştirme gerektirir. Bu hedefe ulaşmak için birçok araç üreticisi, tedarikçilerinin IATF 16949 olarak bilinen otomotiv tedarikçileri için standart bir kalite yönetim sisteminde belirtilen sıkı teknik şartnameleri benimsemesinde ısrar ediyorlar.


SoftExpert, IATF 16949 standardının zorlu gereksinimlerini karşılayan uyum yönetimi için en gelişmiş ve kapsamlı yazılım çözümünü sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite (SE Suite) şirketlere standarda uyumu sağlarken, uyum maliyetlerini düşürür, başarıyı en üst düzeye çıkarır, verimliliği artırır ve riskleri azaltır.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

3. Ekran Görüntüleri Ürün Portföyü Ürün Tanımı Ürün Gerçekleştirme Süreci Hata Analizi Yetenek Çalışması APQP - PPAP Formları www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Dis claimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may d epend on the makeu p of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

28. SE Süreç Süreç Mükemmelliğiyle İş Çevikliğini Artırma Genel Bakış Çoğu işletme ve kuruluş, çalışmalarını belirli süreçlere ve kurallara göre gerçekleştirir. Bununla birlikte, bu iş süreçleri çoğu zaman belgelenmez, ancak iş kullanıcılarının kafalarında kalır. İş kullanıcıları - analistler, yöneticiler ve danışmanlar gibi - İş süreçlerini belgelemek için sık sık uğraşırlar çünkü bu amaç için kullanımı kolay araçlar mevcut değildir. Bu, paylaşılması zor olan farklı dosya ve biçimlerin bir araya getirilmesini sağlar ve bu nedenle çoğu zaman en iyi ihtimalle eksik olan veya e n kötü ihtimalle hatalı olan işlem belgelerinde yarı gönüllü girişimlere neden olur. SE Süreci, iş kullanıcılarının iş sürecini daha iyi anlamalarına, belgelemelerine ve dağıtmalarına yardımcı olan görsel, kullanımı kolay ve gelişmiş bir iş süreci modellem e ve analiz aracıdır. Kapsamlı bir takım araçlar ile SE Process yazılımı, iş kullanıcılarını iş mantığı yazmasını sağlar. Mevcut uygulamalara bağlanın ve insan etkileşimi için kullanıcı arayüzleri oluşturun. Merkezi deposu sayesinde, SE Process birden faz la modelleyicinin aynı anda süreç modellerini geliştirmek ve sürdürmek için çalışmasına izin verir. Ayrıca, web tabanlı dağıtım, iş süreci bilgisini kullanıcılar için kalıcı olarak erişilebilir kılmaktadır. Bu kurumsal işlem deposu, birden çok işlem hiyera rşisi düzeyi ile basit gezinmeyi garanti eder. SE Sürecinin sunduğu kavramlar ve özellikler, uluslararası standartlar ve düzenlemeler tarafından belirlenen tüm gereksinimleri karşılar; BPMN, ISO 9000, ISO 14000, COSO, FDA, ISO 22000 [HACCP], ISO 20000 [ITIL], COBIT, OHSAS 18000, ISO / TS 16949, ISO / I EC 17025 ve diğerleri.

12. SE MSA Ölçüm Sisteminize Kalite ve Güvenilirlik Sağlayın Genel Bakış SE MSA, yürütülen çalışmalarla ilgili tüm bilgilere anında ve basit erişim sağlayan, organizasyon, sınıflandırma ve araştırma araçları içeren çok kullanıcılı ve çok taraflı bir sistemdir. Çözüm, ölçüm sürecini analiz eder ve ölçüm sisteminin sonuçlarında d eğişikliklere neden olabilecek faktörlerin (insan, araçlar ve dış faktörler) anlaşılmasına olanak tanır. Sürekli iyileştirme sağlayan bir sistemin kalite ve güvenilirliğinin değerlendirilmesini sağlar. tekrarlanabilirlik ve tekrarlanabilirlik (R & R) çalı şmaları bilgisi, ANOVA, eğilim, doğrusallık, kararlılık ve çapraz tablolama yöntemleri, sinyal tespiti ve analitik analizi. Çeşitli imalat sanayileri ve metroloji laboratuvarlarında kullanılan SE MSA, şirketlerin ISO / TS 16949 gibi uluslararası düzenlemelere göre standartları standart hale getirip, doğru bir şekilde ölçmelerini sağlarken, maliyetleri ve riskleri azaltır ve bel irli süreçler ve ürünler için farklı analiz yöntemlerine uyarlar. Ö l çü m Gage Y ö netimi'ni otomatik hale getirir Kalibrasyon Bakım Gage Seti Y ö netimi Kullanım

1. IATF 16949 G enel Bakı ş Küresel otomotiv endüstrisi, dünya kalitesinde ürün kalitesi, verimlilik ve rekabet gücü ile sürekli iyileştirme gerektirir. Bu hedefe ulaşmak için birçok araç üreticisi, tedarikçilerinin IATF 16949 olarak bilinen otomotiv tedarikçileri için standart bir k alite yönetim sisteminde belirtilen sıkı teknik şartnameleri benimsemesinde ısrar ediyorlar. SoftExpert, IATF 16949 standardının zorlu gereksinimlerini karşılayan uyum yönetimi için en gelişmiş ve kapsamlı yazılım çözümünü sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite, şirketlere standarda uyumu sağlarken, uyum maliyetlerini düşürür, başarıyı en üst dü zeye çıkarır, verimliliği artırır ve riskleri azaltır. SoftExpert'un çözümleri, kuruluşların ISO gerekliliklerini kolayca karşılayabilmelerini, süreçleri, denetimleri, uygunsuzlukl arı, kalite KPI'larını, kalite kayıtlarını ve raporları yönetmek, organi zasyon verimliliğini arttırmak, yeniden işlenmeyi ve atıkları azaltmak için kaynak temin etmelerini sağlar. Çevrimiçi işbirliği yetenekleri ile, kuruluşlar ve yöneticiler, sistematik ve birleşik bir yaklaşımla daha fazla kullanıcı, e kip, ofis ve iş birimi içeren sürekli iyileştirme girişimleri hakkında iletişim kurabilir ve güncellenebilir, kalite yönergelerini eylemlere dönüştürür.

14. SE Kalibrasyon Ekipman Kalibrasyonunu Akıllı Şekilde Yönetme Genel Bakış SE Kalibrasyon, üretkenliği artırmak, kaynakları optimize etmek, tutarlılığı sağlamak, ürün ve hizmetlerin karşılaştırılabilirliğini ve uyumluluğunu sağlamak ve dünya çapında kabul edilebilirliklerini sağlamak için kalibrasyonları doğru şekilde yönetmek üz ere tasarlanmış bir kurumsal yazılımdır. Çözüm, ölçüm cihazlarınızı, test ekipmanlarınızı, cihazlarınızı ve ölçüm standartlarınızı kalibre etmek, belgelemek, planlamak, analiz etmek ve yönetmek için mevcut en kapsamlı web tabanlı yazılımlardan biridir. Kul lanıcılar ilgili tüm bilgilere kolayca ve hızlıca erişebilir Son kalibrasyon ve kalibrasyon vade tarihini, önceki kalibrasyonların tarihini, ekipman bakım ve onarımının ayrıntılarını, çalıştırma ve kalibrasyon prosedürlerini ve çok daha fazlasını içerir. En önemlisi, SE Kalibrasyon, diğerlerinin yanı sıra ISO 9000/9001 Kalite Yönergeleri, QS 9000, ISO - ANSI 17025, ISO 22000, TS 16949, Elektronik Kayıt Tutulması, İyi Üretim Uygulamaları gibi uluslararası standartlar ve düzenlemeler tarafından belirlenen gere ksinimleri karşılar. Ö l çü m Gage Y ö netimi'ni otomatik hale getirir Kalibrasyon Bakım Gage Set Management Kullanım

26. SE Performans Performans Yönetimi Genel Bakış İnteraktif performans kartları, strateji haritaları, gösterge panoları ve önceden oluşturulmuş raporlar ve görüşler dahil olmak üzere kapsamlı yeteneklerle SE Performansı, performans ölçümlerini ve stratejik hedeflere yönelik girişimleri birbirine bağlar. En önemlisi, inisiyatiflerin, hesap verilebilirliklerin, iletişimin ve iş akışlarının takibi, SE Performansının sadece performansı ölçmekle değil, iş performansını yönetmesini sağlar. Tam bir performans yaşam döngüsü. SE Performansı, şirketlerin bir strate jiyi tanımlamasına ve hedeflere karşı performansı ölçmesine, ilerlemeyi düzenli olarak izlemesine ve sonuçları tüm kuruluş genelinde iletmesine yardımcı olabilir. SE Performans, temel performans göstergelerini (KPI) izler ve tüm iş ölçümlerini tek bir ye rde yönetir. Gözle görülebilir gösterge panelleri oluşturur ve kuruluş genelinde uyum sağlamak için KPI'ları stratejik ve operasyonel hedeflerle karşılaştırmaya yardımcı olur. Odak ister operasyonel, ister stratejik veya her ikisi de olsun, çözüm son derec e esnek ve güçlü metrik yönetimi işlevselliği sunar.. Yazılım, kuruluşların Balanced Scorecard ve EFQM Mükemmellik Modeli gibi çeşitli metodolojileri benimseyerek her seviyeden strateji uygulamalarını sürdürebilmelerini sağlar. SE Performansı ile şirketler , kurumsal performans yönetiminin merkezine strateji oluşturabilir, web tabanlı bir kullanıcı arayüzü kullanarak, bireysel ve proje seviyelerinde olduğu kadar, organizasyonel seviyelerde birden çok perspektif ve süreç boyunca performans ölçümlerini takip e debilir ve yönetebilir. Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir Stratejik Planlamaa G ö sterge İ zleme performans De ğ erlendirme Operasyonel İç ve D ış Analiz

8. SE Denetim Denetim Programınızı Kolaylaştırarak Uygunluğu Sürdürün Genel Bakış SE Audit, şirketlerin geniş bir yelpazedeki denetim ile ilgili faaliyetleri, verileri ve süreçleri tek ve kapsamlı bir ortamda yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılımdır. İç denetimler, operasyonel denetimler, BT denetimleri, tedarikçi de netimleri, risk / denetim denetimleri ve kalite denetimleri de dahil olmak üzere her tür denetimi destekleme esnekliğini sağlar. Ayrıca, denetim planlaması, çizelgeleme, standart denetim planlarının hazırlanması ve hazırlanması, veri toplama, yürütme, rapo rlar ve izleme dahil olmak üzere tüm denetim yaşam döngüsünü yönetmek için uçtan uca işlevler sağlar. SoftExpert denetim yönetimi çözümü, esnek iyileştirme iş akışları, zaman takibi, e - posta tabanlı bildirimler ve uyarılar ve risk değerlendirme metodoloji leri gibi gelişmiş kaynaklar sunar ve kuruluşların etkin denetim yürütme için en iyi uygulamaları uygulamalarına ve denetim sürecinin riskle bütünleştirilmesini sağlar. ve uyum yönetim sistemi. SE Denetim, sosyal sorumluluk, yönetişim, kalite, çevre ve sağlık ve güvenlik ile ilgili uluslararası düzenlemelerin gerekliliklerini karşılamak için gereken kontrolleri sağlar; ISO 26000, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 19011, ISO 13485, FDA ve diğerleri. Planlama Haz ı rl ı k Y ü r ü tme Sonu ç İ zleme

22. SE Bakım Varlıklarınızın Yaşam Süresini En Üst Düzeye Çıkarın Genel Bakış SE Bakım, şirketlerin önleyici bakım, düzeltici bakım, tahmine dayalı bakım teknikleri ve daha fazlası dahil olmak üzere bakım görevlerini yönetmelerine olanak veren kolay ve ekonomik bir araçtır. Çözüm, çeşitli görevleri yerine getirmek için hata analizi ve önleme gibi araçları kullanır. Yöneticilerin bakım görevleri için harcanan süreyi en aza indirmelerine, ekipman geçmişini ve trendleri izlemelerine ve çalışanlar, parçalar, sarf malzemeleri, tedarikçiler ve araçlar dahil olmak üzere bakım faaliyetleri. En önemlisi, SE Bakım, kuruluşların genel kaliteyi geliştirmelerine ve maliyetleri ve riskleri azaltmalarına ve aynı zamanda uluslararası standartlar ve ISO 9000, ISO 14000 ve ISO / TS 16949 gibi yönetmeliklerle belirlenen gereksinimleri karşılamasını sağ lar. Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir Bakım Yöneticileri ve Teknik Kadro Ö nleyici Bak ı m Hizmet talebi Bak ı m program Y ü r ü tme Etki Do ğ rulama

20. SE FMEA Tasarruf Edin ve Organizasyon İyileştirme Hedeflerinizi Kolaylaştırın Genel Bakış SE FMEA, ürün ve süreçleri geliştiren, mühendislik iş yükünü azaltan, aynı zamanda yüksek riskli bileşenleri tanımlayarak, analiz ederek ve iyileştirer ek makineleri ve kaynakların kullanılabilirliğini geliştiren güvenilir bir kurumsal yazılımdır. Çözüm, her zaman öncelikler olarak kabul edilen nedenlerin altını çizen, ciddiyet ve risk önceliği gibi göstergeler içeren raporları ve grafikleri göstererek, F MEA'da belirlenen hataları sürekli olarak izler. Ayrıca, o ayrıca ürün ve süreçler için tasarımların geliştirilmesine yardımcı olur, bu da daha fazla güvenilirlik, daha iyi kalite, artırılmış güvenlik, geliştirilmiş müşteri memnuniyeti ve daha düşük maliy etlerle sonuçlanır. En önemlisi, SE FMEA, kuruluşların genel kaliteyi geliştirmelerine ve maliyetleri ve riskleri azaltmalarına olanak tanırken, aynı zamanda uluslararası standartlar ve ISO / TS 16949 gibi düzenlemeler tarafından belirlenen gereksinimleri karşılamaktadır. Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir Proje Yöneticileri ve Teknik Kadro Planlama Ba ş ar ı s ı zl ı Analizi Risk De ğ erlendirme Aksiyon Etki Do ğ rulama

16. SE SPC Süreçlerin Kontrol Altında Tutulması Genel Bakış SE İstatistiksel Süreç Kontrolü, performansı izlemek ve kalite ve karlılıkta sürdürülebilir iyileştirmeler elde etmenizi sağlayan verileri kolayca toplayıp analiz etmek için tasarlanmış bir çözümdür. SE SPC, istatistiksel işlem kontrolü için kontrol grafik lerini birincil araç olarak kullanır. Kontrol çizelgeleri, bir üretim veya iş sürecinin istatistiksel bir kontrol durumunda olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Aynı zamanda proses kapasitesini analiz etmek ve sürekli süreç iyileştirme çabaları için ürün ölçümleriyle birlikte kullanılırlar. Çözüm, özellikle ölçeklenebilir olacak şekilde tasarlanmıştır; bu, eklediğinizde mimari değişikliklerin gerekli olmadığı anlamına gelir. yeni kullanıcılar, süreçler, veri kategorileri, özel raporlar ve diğer Sof tExpert modülleri veya yeni veri kaynakları ile entegrasyon. En önemlisi, SE SPC, kuruluşların genel kaliteyi geliştirmelerine ve ISO 9000 Kalite Kılavuzları, ISO / TS 16949, FDA 21CFR Bölüm 11 Elektronik ile ilgili olanlar gibi artan düzenleyici uyumlulu k ve kurumsal yönetim süreçleriyle ilişkili maliyet ve riskleri azaltmalarını sağlar. Kayıt tutma ve diğerleri. Zamanlanmış Görevlerin Dağılımı Veri Toplama Yetkilisi Proje Yöneticileri ve Teknik Kadro Tanımlar Ürünler ve Süreçler Ölçüm Kontrollü Özellikler Değerlendi rme Süreçler Olmayan - uyum kayıtları Sürekli İyileşme

24. Genel Bakış SE Risk, risk yönetim sürecinin ilk aşamalarından, risk değerlendirmesi ve değerlendirilmesi yoluyla risk azaltma ve izleme, olayların yönetimi ve uygun takip ve entegre raporlamanın sağlanmasını kapsar. Yazılım, tüm organizasyonel alanlara uyar, bu da risk yönetiminin otomatik olarak şirket projelerinde, süreçlerinde ve stratejilerinde yer aldığı anlamına gelir; ürün geliştirme; çevre, sağlık ve güvenlik; yönetişim uygulamaları; BT yönetimi; ve diğerleri. SoftExpert risk yönetimi çözümü, uçt an uca risk yönetim sürecini sağlam bir tasarımda ve düzenleyici uyumluluk ve iç denetim de dahil olmak üzere diğer GRC (Yönetişim, Risk ve Uyumluluk) işlevleri ile bütünleştirerek kurumların maliyet etkin bir şekilde geniş bir risk oluşturmasını sağlar. yönetim işlevi. SE Risk, risk çerçevesinin görsel temsili, özelleştirilebilir değerlendirme metodolojileri, risk değerlendirmelerinin iş akışında etkin olarak işlenmesi ve kontrol testlerinin yanı sıra kurumsal düzeyde görünürlük ve raporlama gibi temel öz ellikleri içerir. Sisteme uygulanan gereksinimlerin, kavramların ve yöntemlerin, ISO 31000 ve COSO çerçevesi gibi ana standartlar ve dünya çapındaki metodolojilerdeki tüm talepleri tamamen karşıladığını söylemek önemlidir. Zamanlanmış Etkinlik Dağılımı Veri Toplamaya Korumalı Erişim Proses Yöneticileri ve Teknik Kadro Risk Yönetimi Planlaması Risk Tanımlaması Risk Analizi Eylem Planı Risk İzleme SE Risk Karar Verme Sürecinizi İyileştirin ve Yatırımlarınızı Optimize Edin

2. Yararları • Satma lisansı: Çoğu araç üreticisi için sertifikasyon, uluslararası olarak tanınan zorunlu bir g erekliliktir ve şirketinizin global iş yapmasına yardımcı olur. • Atıkları azaltın ve kusurları önleyin: Şartname, bir süreç yaklaşımını teşvik eder. Standartların kullanımı yoluyla süreçleri n etkileşimini anlamak, iyileştirilmiş ürün ve süreç kalitesini mümkün kılabilir ve temel olarak tedarik zincirindeki farklılıkları önler. • Coğrafi temelde çoklu üçüncü taraf kayıtlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırın. • Esnek ve benimsenmesi kolay: IATF 16949, ISO 14001 - Çevre ve OHSAS 18001 - İş Sağlığı ve Güvenliği de dahil olmak üzere diğer temel yönetim sistemlerini benimsemeyi ve entegre etmeyi kolaylaştıran ISO 9001'e dayanmaktadır. Ayrıca, FMEA, PPAP ve Six Sigma gibi işleri geliştirmek için mevcut birçok aracı tamamlar. • Standartların ulusal standartlar yerine küresel kabul görmesi. • Marka itibarı: Belgelendirme, küresel kaynak kullanımındaki tüm paydaşlar için daha fazla iş fırsatı ve daha fazla yatırım fı rsatı eld e etmek için ek güven ve tutarlılık sağlayabilir. • Tedarikçi kalite iyileştirme çabalarına daha fazla önem verilmesi. • Save money by avoiding duplication: For suppliers of a number of different vehicle manufacturers, certifying to ISO/TS 16949 avoids the nee d for multiple certificates in VDA6.1, EAQF, QS - 9000 AVSF and, thus eliminating duplication in the preparation and documentation, as well as auditing second and third parts. • Geliştirilmiş zaman da teslimat. • Otomotiv endüstrisi için ortak ve tutarlı uluslar arası kalite sistem gereksinimleri uygulayın

17. Özellikler • Bir süreç problemi olduğunda veya kontrol dışı olduğunda sinyaller. • Süreç kalitesini izler. • Süreç değişikliklerini yapacak mekanizma sağlar. • Ürün toleransı ile kıyaslandığında süreç yeterliliğini (Cp, Cpk) ve işlem performansını (Pp, Ppk) destekler. • Birden fazla SPC çizelgesi aynı anda tek bir pencerede görüntülenebilir ve gerçek zamanlı olarak güncellenebilir. • Bilinen elektronik tablo tarzı veri girişi ekranını kullanarak kolay veri girişi sağlar. • Verileri doğrudan ölçüm ve ölçüm cihazlarından alır. • Üretim kalitesi ve tutarlılığı için on - line ayarlamaları izlemek, tahmin etmek ve yapmak için gerçek zamanlı ver ileri kullanma olanağı sağlar. • Tüm kritik sistem bilgilerini denetimler ve düzenleyici bilgiler için tek bir kayıt dosyasında tutar. • Bir olay günlüğüne ihlal verilerini gönderir veya düzeltici eylemler, notlar ve atanabilir nedenler gibi bilgileri girmek için komut istemi operatörlerini gönderir. Veri Koleksiyonu Koleksiyon Takibi Değer Karşılaştırmaları SPC Görevleri www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational p urposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contain ed within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

13. Özellikler • Bir ölçüm sisteminin resmi gelişimine yardımcı olacak bir kılavuz sağlar. • Üretim süreci kabul edilebilirliğini tesis eder. • Laboratuar uygulamaları, kullanım yeri, ekipman türü gibi bir dizi veya kritere göre ekipmanı sınıflandırır. • Ölçüm işlemlerinin temel nedeninin nasıl bulunacağını ve araştırmaya dayalı nedenlerin nasıl keşfe dileceğini gösterir. • Ekipman kalibrasyonlarıyla ilgili ölçüm süreçlerini standart hale getirir. • Standart ölçüm veri toplama yöntemleri sağlar. • Çalışmaların yürütülmesi için belgelenmiş prosedürleri ve talimatları muhafaza eder. • Her bir ekipman türü için spesifik aralıkları ve analiz edilen özelliklerini tanımlar. • Belgeleri, takvimleri, istikrar çalışmalarını, önyargı, doğrusallık, R & R, ANOVA ve diğerlerini entegre eder. • Ekipman performansını, onarım ve bakımdan önce ve sonra karşılaştırır. • Grafikler, genlik, hatalar, histogramlar, doğrusallık ve diğerleri kullanarak tam analiz sağlar. MSA Veri MSA Sonuçlar Grafikler Msa Görevler www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of th e offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

4. SE APQP - PPAP Ürünlerinizin Kalitesini Sağlayın ve Müşterilerin Beklentilerini Aşın Genel Bakış SE Advance Ürün Kalite Planlaması veya APQP, ürünlerin geliştirilmesini ve değişimini yönetme yöntemlerini otomatikleştirmek için geliştirilmiş bir yazılımdır. Ürün geliştirme sürecinde bir rehber olarak hizmet verirken, aynı zamanda tedarikçiler ve üreticiler a r a s ı n d a k i s o n u ç l a r ı p a y l a ş m a y ö n t e m l e r i n i standartlaştırır. Çözüm, yeni ürünlerin geliştirilmesinde basit ve etkili bir kontrolün yanı sıra müşteri memnuniyetini, gerekli değişikliklerin erken tanımlanmasını ve zamanında ve mümkün olanen düşük maliyetle teslim edilen kaliteli ürünleri sağlamak için uygun kaynakları n kullanılmasına yardımcı olur. SE APQP, APQP süreci boyunca tüm faaliyetlerin ve son tarihlerin zamanında yapılmasını sağlayan güçlü bir mekanizma kullanır. Çözüm ayrıca uluslararası standartlar ve ISO / TS 16949, VDA ve diğerleri gibi düzenlemeler taraf ından belirlenen gereksinimleri karşılar. Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir Proje Yöneticileri ve Teknik Kadro Proje izleme Proje Planlama Görevi tamamla Kalite Doğrulaması Projeyi Tamamlama

18. SE Denetim Gelen / Giden Mal Denetimi ve Tedarikçi Yönetimi Genel Bakış SE Denetim, tedarikçinin kalitesi, teslimatı, hizmet performansının yanı sıra işletme ve iş süreçleri genelinde gelen / giden malların ölçülmesi için tasarlanmış web tabanlı bir araçtır. Yazılım tüm denetim görevlerini kolaylaştırır: formlar ve kontrol lis teleri oluşturun, denetimleri programlayın, sonuçları kaydedin ve tamamlama için düzeltici eylemleri takip edin. Çözüm tedarikçilerden malzeme alma sürecini geliştirir ve tedarikçi derecelendirme performansı tarafından yönlendirilen atlama lot profillerine dayalı denetim çizelgeleri hazırlar. SE Inspection aynı zamanda tedarikçi malların kalitesini gerçek zamanlı olarak izler ve değerlendirir; bu da, zayıf tedarikçi kalitesiyle ilgili nihai ürünlerdeki kusurları azaltır. Her inceleme, örnek boyutunu ve kr iterleri kullanarak otomatik olarak hesaplar Kabul Edilebilir Kalite Düzeyi (AQL) tabloları. Yazılım, ERP / MRP'ler ve bağlantı kalitesi yönetim süreçleri gibi mevcut iş sistemlerine denetim sürecine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Başarısız den etimler, uygunsuzluk iş akışlarını otomatik olarak tetikleyebilir. SE Inspection yazılımı, tedarikçi uyum süreçlerinin görünürlüğünü ve izlenebilirliğini arttırmak, tedarikçileri kalite yönetimi sürecine entegre etmek ve tedarikçi risklerini azaltmak için tasarlanmıştır. Tedarikçi denetimleri, izleme, tedarikçi sıralaması ve tedarikçi düzeltici eylemler, tedarik zincirindeki kalite yönetimini genişletmek için oluşturulan entegre süreçlerden sadece birkaçıdır. Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir Gelen Ü r ü n ve Hizmetler Tefti ş ve Tedarik ç i Yap ı land ı rmas ı Kabul Teslim De ğ erlendirme Teknik karakteristik Ü r ü n A çı klamas ı

10. Genel Bakış Onlar da adlandırılan beceriler şunlardır: hedef ve amaçlarında Eğer bir çalışan gerçekleştirmek istediğiniz "ne" açıklamak davranışlar, beceriler, değerler, performans veya performans standartları boyutları, ve yeterlilikler yapılması gerekiyordu "nasıl" İstediğiniz açıklar. Bu nedenle, yetkinliklerin geliştirilmesi ve yönetilmesi, çalışanı ve yüksek organizasyonel performansı teşvik etmenin önemli bir yoludur. Yetkinlikler aynı zamanda organizasyon kültürünüzü tanımlamak ve güçlendirmek ve rekabet farklılığınızı güçlendirmek için de önemli bir yoldur. Yetkinlik yönetimi inisiyatifine sahip olan kuruluşlar genellikle yatırımlarının odağını organizasyonun geleceğine ve çalışanlarının gelişimine odaklamak isterler. Yetkinlik yönetimi, insanların gelişimi arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadır. Organizasyonun amaçları doğrultusunda yetkinlikleri ve bu yetkinliklerin yönetimi. SE Yetkinlik, şirketteki yetkinliklerin etkili yönetimi için kesin bir çözümdür. Sistem aracılığıyla, ortak çalışanların yetkinlikleri sürekli olarak onaylanır, bildirilir ve belirlenen son tarihlerdeki yetkinlik değerlendirmelerinin performansını izleyen mekanizma için yönlendirilir. SE Yetki, artan verimlilik ve sürekli yeni fikirler üreterek çalışanların sürekli iyileştirilmesini sağlar ve kurumsal bağlamda dah a yüksek rekabet gücü ve kârlılık sağlar. Program Yöneticileri ve Teknik Kadro Ücret Tanımları Tanımı Değerlendir me Planı Yürütme Değerlendir me Planı Yetkinliklerin Değerlendirilmesi Bo ş luk Yeterlili ğ i SE Yetki nlik Şirketinizin Yeteneklerini Sürekli İyileştirin ve Yüksek Düzeyde Mükemmellik Garantisi Kazanın

30. Talep Yönetimi Proje Planlama Hizmet Talebi Proje Kapan ışı Sonuç Değerlendir Genel Bakış SE Project, proje yönetiminin en iyi uygulamalarını düşük bir toplam sahip olma maliyeti ile basitleştiren eksiksiz bir dizi özellik sayesinde projeleri, ürünleri, kişileri, hizmetleri ve finansmanı kolayca yönetmenizi sağlayan% 100 bir web yazılımıdır. Yazılım, proje isteklerini yönetir ve otomatikleştirir, projelerin planlanmasını, yürütülmesini, kontrolünü ve tamamlanmasını sağlar ve görevleri gerçekleştirmekten sorumlu olanlara otomatik olarak bildirim gönderir. Çözüm ayrıca, projelerin, kaynakların ve mali kaynakların tutarlı ve objektif bir değerlendirmesinin yanı sıra sonuçlar ın projeler için belirlenen hedeflerle karşılaştırılması için performans göstergelerinin grafikleri için çeşitli grafikler ve raporlar sunmaktadır. Los SE Project tarafından sunulan kavramlar ve kaynaklar, PMBOK, PRINCE2, Six Sigma, ISO 20000 [ITIL], C OBIT, ISO 9001, IATF 16949, FDA, CMMI, BSC gibi uluslararası standartlar ve düzenlemeler tarafından belirlenen gerekliliklere uygundur. Proje İ zleme Faaliyetlerin Yürütmenin Yürütülmesi Doğrulanması SE Proje Proje Portföyünüzü Şirketinizin Stratejisiyle Hizalayın

21. Özellikler • Tüm FMEA yapısının hiyerarşisini birinci düzeyden (ürün veya süreç ve işlevleri) en düşük seviyelere (önerilen eylemler) kadar görüntüler ve otomatik olarak FMEA formunu oluşturur. • Ürünlerin ve süreçlerin, fonksiyonların, hata modlarının, efektlerin, mevcut sebeplerin ve kontrollerin kataloglarını içerir, FMEA oluşturmak için isimlendirme standardizasyonunu ve çevikliğini garanti eder. • Risk öncelik numarasını (RPN) ve kritik puanların analizini otomatik olarak hesaplar. • Çeşitli e - tablolar ve pareto, çubuk, pasta veya alan çizelgeleri kullanarak tek bir veya bir grup FMEA için katmanlaştırma ve sıralama sıralaması. • Önleyici ve düzeltici eylemleri otomatik olarak ilgili kullanıcılara gönderir. • Geleneksel çalışma sayfası formatında, sezgisel hiyerarşik ağaç görünümünde veya filtrelenmiş listelerde FMEA verilerinin g örüntülenmesi. • Kuruluşa göre ciddiyet, olay ve saptama değerlerinin tanımları için önceden tanımlanmış metne izin verir. • Ürün veya süreç, yürütme süresi, arıza modu, etki, neden, kontrol, müşteri veya tedarikçi ve daha fazlası gibi bilinen herhan gi bir bilgiyle FMEA süreçlerini bulur. • Çok çeşitli elektronik dosyaların metinler, elektronik tablolar, çizimler, diyagramlar gibi FMEA süreçlerine bağlanmasına izi n verir. • Ürün ve süreçlerdeki yaygın hatalar, önleyici / düzeltici eylemlerin hacmi ve etkinliği h akkında bilgi içeren yönetim raporları oluşturur. • Kullanıcı tarafından erişim haklarının yapılandırılması ve bireysel şifre koruması ile çoklu kullanıcı sistemi. • Formda tamamlanan her alan hakkında ek yorumlar için metin girişi ve ayrılmış alanlar için sın ırsız alana sahip FMEA formları oluşturur. FMEA Yapısı FMEA Yönetimi Top Rpn Fmea Görevleri www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may d epend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

15. Özellikler • Kalibrasyonların, bakım ve onarımların zamanlamasını otomatikleştirin. • Manuel veri girişini ortadan kaldırarak seri portlar aracılığıyla otomatik ve gerçek zamanlı veri alımını destekleyin. • Destek Tip A ve Tip B ölçüm belirsizlikleri. • Sabit zaman aralıklarıyla, gerçek zamanlı kullanım, bakım ve onarım ile yönetim kontroller ini geri çağırın. • Frekansa veya kullanıma göre kalibrasyon / bakım seçin. • Kalibrasyon prosedürlerini otomatikleştirin. • Ana ekipmanı, kalibrasyon geçmişini ve ölçüm verisi kayıtlarını koruyun ve geri alın. • Tüm kalibrasyon bilgilerini güvenli ve verimli bir şekilde saklayın. • Kurum içi ekipman kalibrasyonuna ve Referans (veya Ulusal) Standartlarına izlenebilirlik. • Şifre korumalı bireysel kullanıcılar için güvenli erişim kontrolü. • Kalibrasyon dışında, kullanımda veya bakım veya onarım için dışarıda bulunan ekipmanların otomatik olarak işaretlenmesi. • Güvenli bir denetim izi ve standartların izlenebilirliğini koruyun. • Bağımsız ekipman R & R çalışmaları yapmak. Kalibrasyon Kaydı Kalibrasyon Olayı Kalibrasyon Yürütme Kalibrasyon Görevleri www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may d epend on the makeup of the offer(s) acqu ired. The content of this material is subject to change without prior notice.

25. Özellikler • Sürekli olarak yüksek kaliteli veriler sunan, doğru düzenleyici raporlar üreten ve gerçek zamanlı risk yönetimi ve izlemeyi s ağlayan bir risk altyapısı oluşturun. • Yeniden kullanımları kolaylaştıran riskler, kontroller, azaltma faaliyetleri ve standart işletim prosedürleri depoları oluşturun. • En kritik risk ve uyumluluk süreçlerini, izlenebilirlik ve izlenebilirlik sağlayan bir çözümle tanımlayın, yakalayın ve yönetin. • Tüm risk türleri arasında ölçüm ve risk ve gerektiğinde sık sık güncelleme tedbirleri. • Doğru veri toplanmasını sağlamak için yapılandırılabilir etki ve olasılık ölçeklerini ve güçlü iş akışlarını kullanarak çeşit li risk boyutlarına karşı riskleri değerlendirin. • Model tipine bakılmaksızın üstün kantitatif ve niteliksel model risk yönetiminin sağlanması. • Oluşan olayların sıklığı ve etkisi ile ilgili toplanan bilgilere dayanarak otomatik risk değerlendirmesi sağlayın. • Anahtar eşikler aşıldığında, proaktif uyarılar ile, içsel ve artık risklerin ölçülmesini ve karşılaştırılmasını sağlayın. • Kritik kontrol noktalarını tanımlamak için karar ağacı yapıları sunar. • Kontrol test döngülerini otomatikleştirin ve kontrol ortamında önemli sorunların anında bildirilmesini sağlayın. • Risk veya kontrol değerlendirme sonuçlarına göre ve tamamen yapılandırılabilir kurallar kullanarak olayları (Olaylar, Sorunlar veya İş Akışları) otomatik olarak başlat. • Etki azaltma faaliyetlerinin, kontrollerinin ve politikalarının etkililiğinin yanı sıra testler, iş ölçümleri ve güçlü olay y önetimi yetenekleri ile risk ve gereksini mlerdeki değişikliklerin izlenmesi. • Risk analizi ve izleme için risk hesaplayıcılarını ve riskli ısı haritalarını etkinleştirin. • Bir yönetici gösterge panosu aracılığıyla tüm risklerle ilgili faaliyetlerin genel bir görünümünü sağlayın. • Isı haritaları, ris k eğilimleri, risk özeti ile ilgili en yüksek riskler ve tüm ilgili detaylar ile yapılandırılabilir raporlar ve portallar kul lanarak rapor verin. • Mali, itibar, yasal, güvenlik, sağlık, çevre ve gıda güvenliği gibi farklı risk boyutlarını kullanın.. Risk Deposu Risk Değerlendirmesi Kontrol Faaliyetleri Risk Izleme www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of a ffiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert p roducts and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

23. Özellikler • Kılavuzları, katalogları, resimleri, sözleşmeleri, çalışma talimatlarını, montaj çizimlerini, projeleri ve mizanpajları içere n her türlü belgeye bakım faaliyetlerini bağlar. • Bakım faaliyetlerini, ekipman muayene noktaları tarafından belirlenen koşullara gö re kontrol eder. • Tüm önleyici bakımları tarih aralığı ve / veya üretim / kullanım okumalarına göre planlar. • İnsan, malzeme ve finansal kaynakların kullanılabilirliğine göre bakım faaliyetleri planlanır. • İş emirlerine göre insan, malzeme ve mali kaynak tüketimini planlar, kaydeder ve takip eder. • Ekipman duruş süresini ve bakım için harcanan süreyi kaydeder. • Stok seviyesine, tüketim tahminine ve mevcut stoğa göre malzeme edinimini tanımlar. • Ekipman iş emirleri hakkında geçmiş bilgileri muhafaza eder ve bunları ekipmana, yürütme tarihine, bakım ekibine, tespit edilen arızaya ve daha fazlasına göre gruplandırır. • Parçaların ve malzemelerin tüm giriş / çıkış olaylarını, teklifleri ve satınalma siparişlerini kaydeder. • Bakım maliyetlerini otomatik olarak hesaplar ve bunları çalışma düzeni, ekipman, teknisyen, parça, maliyet merkezi, bakım ekibi ve daha fazlasına göre sıralar. • Ekipmanlardaki arızaları analiz etmek için araçlar sağlar, yöneticilerin kusur ilişkilerini, ilgili sebepleri ve gerekli düzeltici eylemi belirlemesi sağlanır. • Gerçekleştirilen planlanmış ana sayfalar ve grafikler - Gerçekleştirilene göre planlanmış - bakı mın ana göstergelerini gösterir. Bakım Çizelgeleme Bakım Görevleri Etkinlik Programı Asistanı Göstergeler www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the mak eup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

9. Özellikler SE Denetim ana özellikleri şunlardır: • Kuruluşun denetimiyle ilgili tüm verilerini güvenli ve merkezi bir sistemde saklayın ve yönetin. • Çoklu denetimlerin, denetçilerin ve denetim türlerinin kolay ve etkili yönetimi. • Tüm bir yıl veya daha fazla bir süre için denetleme çizelgesi. • Denetçilere dayalı denetçiler planlaması (Baş denetçi). • Denetim görevlerini, gerekli kontrol faaliyetlerine ve k apsanan risklere bağlayabilme. • Süreçler, alanlar / departmanlar, ürünler, varlıklar, projeler ve denetimlerin kapsamı olarak kontroller. • Denetim görevlerinin basitleştirilmiş girdileri (denetim sayfaları, öneriler ve eylem planları). • Operasyonel ekipleri tavsiyeleri görmek ve eylem planları hazırlamak için etkinleştirmek. • Denetçilerin eylem planlarını izlemelerini sağlama. • İnceleme ve onay sürecini otomatikleştirmek için kolayca yapılandırılabilir iş akışı. • Denetim planı onayları, dene tim planı onaylandıktan sonra otomatik olarak yapılır. • Atanan kullanıcılara otomatik olarak hatırlatıcı bildirimleri göndermek ve yöneticilerine iletmek. • Çevrimdışı çalışmak için denetim kontrol listelerini indirin. • Adım adım temel neden analizi ile tam in celeme. • Denetim sürecine dahil olan eletronik dosyaları veya belgeleri ekleyin. • Denetlenen her bir gereksinim için kanıtlar, bulgular, uygunluk seviyeleri ve yorumlar. • Her denetlenen gereksinim için en iyi uygulamalar, iyileştirme fırsatları, uyuşmazlıklar, olumlu ve olumsuz noktalar, önerile r, sonuçlar, sonuçlar ve puanlar. • Otomatik rapor oluşturma. • Tamamlanmış kontrol listeleri ve ilgili eylem kalemlerini içeren deneti m raporu. • Denetim raporunun otomatik çevrimiçi dağıtımı. Denetim Çizelgesi Denetim Gereksinimleri Denetim Takibi Denetim Verileri www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and char acteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

6. SE Döküman Çalışanlarınızı İşbirlikçi Bilgiyle Güçlendirin Genel Bakış Şirketler her gün inanılmaz miktarda bilgi alır ve üretir - teklifler, İK dokümanları, mali raporlar, satınalma siparişleri, sözleşmeler, kalite belgeleri, mühendislik çizimleri, formlar, duyurular, e - postalar - liste uzayıp gidiyor. Bu bilgilerin% 90'ında n fazlası kağıt ve elektronik dokümanlarda saklanmaktadır. Belgelerin yönetimi, dağıtımı ve kontrolü, herhangi bir işletme için kritik öneme sahiptir. Kuruluşlar, işlerini destekleyen belgeleri proaktif bir şekilde yönetmeden iş değeri oluşturamaz ve sunam azlar. Dahası, belgelerin yalnızca bir kuruluşta günlük iş faaliyetlerini desteklemek için akıllıca hareket ettirilmeleri değil, aynı zamanda şirket varlıklarını korumak ve daha sonra dava açmaktan kaçınmak için uçtan uca güvence altına alınmalı ve kontrol edilmelidir. SE Belgesi, kurumların tüm yaşam döngüsü boyunca elektronik ve kâğıt tabanlı belgelerin yönetimini etkin ve verimli bir şekilde otomatik hale getirmelerini sağlar - yakalama, oluşturma, sınıflandırın, paylaşın ve güvenceye alın, arşivleyin v e yok edin. Herhangi bir yetkili kişi - çalışanlar, müşteriler, satıcılar veya ortaklar - belgeleri dünyanın her yerinde ve her zaman güvenli ve güvenli bir şekilde yönetebilir ve üzerinde çalışabilir. SE Belgesi, bölümler arası iletişim ve ekip çalışmasın ı anlamlı bir şekilde geliştiren ve ihtiyaç duyulduğunda herkesin bulabileceği dokümanların organize edilmesine, yönetilmesine ve tutulmasına yardımcı olan bir Belge Yönetimi yazılımıdır. SE Belgesi ayrıca, ISO 9000 - Kalite İlkeleri, Sarbanes - Oxley, FDA 21CFR Bölüm 11 - Elektronik Kayıt Tutulması, İyi Üretim Uygulamaları, OSHAS 18000 ile ilgili olanlar gibi artan yasal uyumluluk ve kurumsal yönetim süreçleriyle ilişkili riskleri ve maliyetleri de en aza indirir. ISO 14000 ve diğerleri. Document & Records Lifecycle Management Capture/Create Manage/Review Deliver/Publish Store/Preserve Create Review Final Version Publish Active/Inactive Use @ @ Capture Paper Capture Communications E - mail Print Collaborate Approval Retention Capture Graphics/ Drawings Capture Reports W eb Portals Capture Knowledge Source Edit Draft Version CD/DVD ROM Mobility Disposition Business Process Management

19. Özellikler • Gelen materyallerin ve giden ürünlerin incelenmesini planlayın. • Gelen mallar için tedarikçinin alımını ve denetimini takip edin. • Gizli fırsatları ortaya çıkarmak ve riskleri azaltmak için tedarikçileri derinden değerlendirin. • Tamamlayıcı olara k tüm tedarikçi düzeltici ve önleyici eylemleri izleyin. • Malzemeler kalite kontrol standartlarının altında olduğunda, denetim kayıtlarından doğrudan uygunsuzluklar üretin. • Tedarikçinin performansını maliyet, kalite, teslimat ve servis için önemli ölçümlerl e izleyin. • Zamanında teslimat ve kalite performansı her tedarikçiye sürekli olarak izlenir ve raporlanır. • Denetim bulgularıyla ilgili takip görevlerini kolayca belirleyip atayabilirsiniz. • Tedarikçilerin ve malzemelerin eksiksiz bir listesini bulundurun. • Te darikçilerden herhangi bir uyumluluk sertifikasını saklayın ve saklayın. • Milyon başına parça (PPM), zamanında teslimat ve kabul edilen miktar dahil olmak üzere kritik tedarikçi ölçümlerini otomatik olarak güncelleyin. • Birden fazla denetim seviyesine ve Kab ul Edilebilir Kalite Düzeyine (AQL) dayanan kullanıcı tanımlı örnekleme planları. • Farklı malzemeler için örnekleme planları tanımlayın. • Yapılandırılabilir tablo, örnek büyüklüğü, lot boyutu, kabul ve red kriterini listeler. • Çeşitli örnekleme türlerini destekleyin (ör., Yüzde / sabit / aralık). • Gerekli başlangıç sayısı, atlanacak parti sayısı ve arıza durumunda incelenecek parti sayısı belirtmek için kullanıcı tanımlı atlama lot profilleri. • Mevcut sistemlere kesintisiz ve sorunsuz entegrasyon, böylece ilgili veriler otomatik olarak içe / dışa aktarılabilir, böylec e gereksiz verilerin saklanması ve yönetilmesi ve manuel veri reentry ve rapor oluşturma maliyetinin düşürülmesi maliyetini ortadan kaldırır. • Tedarikçi türüne, ürün türüne, denetim sonuçlarına, iş emri numarasına, özniteliklere ve diğer birçok alana göre kullanıcılar ın tedarikçileri ve muayene verilerini anında listelemelerine olanak tanıyan güçlü arama yetenekleri sağlayın. • Tablolar ve grafikler dahil olmak üzere çok çeşitli standart raporlar sunun. • Mevzuata uygunluk için gerekli olan, sistemde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin kapsamlı bir denetim izini sürdürebilirsiniz. Denetim Kayıt Teslimat Yeterlilik Kalite Kontrol Kalite Indeksi Değerlendirmesi www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein ma y be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

5. Özellikler • Tahmin edilen ve gerçek etkinlik karşılaştırmasını göstermek için e - tablolar ve Gantt grafiklerine APQP zamanlamaları oluşturur. • Formların atanmış kullanıcılar tarafından tamamlanmasını ve onaylayanlar tarafından elektronik olarak imzalanmasını sağlar. • Ürün kalite planlaması için şirket tanımlı kontrol listeleri oluşturur ve atanan görevlere otomatik olarak bekleyen görevleri gönderir. • Tüm APQP belgelerini, Gönderme Emri ve APQP sonuçlarının elektronik imzasıyla müşterilere elektronik olarak gönderir. • Kısmi veya eksiksiz verileri tamamlanmış bir parça formundan benzer bir parça formuna kopyalayarak veri yeniden giriş ihtiyacını ortadan kaldırır. • Değişkenlere (değerler ölçümü) ve özniteliklere (hata sayımı) dayalı olarak süreç yeterlilik çalışmasını gerçekleştirir. Ortalama, aralık, dağılım, histogram, kusur öğelerinin miktarı ve oranı ve daha fazlası için elektronik tablolar ve kontrol grafikleri oluşturur. • Cp, Cpk, Pp, Ppk, ZLSL ve ZUSL dahil olmak üzere süreç dizinlerini hesaplar ve dijital ölçüm cihazlarından otomatik veri toplama için arayüz sağlar. • CAD çizimleri, akış şemaları, teknik özellikler ve taranmış belgeler gibi elektronik belgelerin APQP işlemlerine eklenmesine izin verir. • APQP doküman revizyonlarını kaydeder ve değişiklikleri otomatik olarak tanımlar. • Birçok ISO standardına uygun belgeler üretir. Ekran Görüntüleri Planlama Veri Analizi Özelleştirilmiş Formlar Gönderim sertifikası www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

31. Kaynaklar Talep Yönetimi • Tüm uygulamaları tek bir merkezi konumda yakalayın. • Stratejik projelerin, günlük faaliyetlerin, kurumsal hizmetlerin ve yeni ürünlerin geliştirilmesini isteyin, doğrulayın, istekleri verin ve talepleri karşılayın. • Projeleri ve süreçleri değiştirmek için talepleri kontrol etmek ve yönetmek.. Proje Ve Program Yönetimi • Verimliliği artırmak için görevleri ve süreçleri otomatikleştirin. • Kapsamı, zamanlamayı, kaliteyi, riskleri ve kaynakları yönetin. • Performans göstergeleri grafiksel olarak durum, faz, maliyetler, yaşam döngüsü, vb. Dahil olmak üzere proje ölçümlerine eşlik eder. • OLAP (Çevrimiçi Analitik İşleme) aracımızla tutarlı ve objektif değerlendirmeler yapın. • Proje Performansını Katma Değer Analizi (EVA) kullanarak yönetin. • Yapılan işin son tarihini, ilerlemesini ve masraflarını saklayın. • Açık olan tüm soruları kontro l edin ve yönetin: uygunsuzluklar, iddialar, iyileştirme fırsatları ve önleyici / düzeltici eylemler. • Tüm proje belgelerini gözden geçirerek kontrollü bir ortamda yönetin. • ERP ile entegrasyon: kaynak verileri (maliyet ve fatura ve zaman kayıtları değeri / saati dahil), projenin maliyet ve faturalama değerlerini entegre edin. • Güncellenmiş durum raporları ile proje performansını yönetin.. Kaynak Yönetimi • Kapasite, tahsis, maliyet ve kaynakların gelirini yönetin. • Kaynakların çalışmasıyla ilgili kapasite, özellik, kullanım, maliyet ve gelirleri yönetin ve kontrol edin. • Kullanılabilirliğe, işlevlere, becerilere ve yetkinliklere dayalı etkili kaynak tahsisi kararları verin. • Kayıtların (çevrimiçi ve çevrimdışı) yakalan masını kolaylaştırın ve yapılan işlerin, faturalandırılabilir ve faturalandırılmamış saat ve saat raporlarının izlenmesinde doğruluğu artırın. Finansal Yönetim • Projenin yaşam döngüsü boyunca tahminler, taban hatları oluşturun ve finansı yönetin. • Proje mal iyetlerini ve gelirini tahmin edin ve izleyin. • Gerçek zamanlı olarak gerçek değerleri bütçelenmiş olanlarla eşleştirin ve karşılaştırın. • Karlılığı ve nakit akışını analiz edin. • Fatura raporları ve finansal bilgi oluşturmak ve çeşitli finansal ve muhasebe s istemleri ile entegre.. Proje Yönetimi - Gantt Durum Raporu Proje Portalları Kaynakların Tayini www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of a ffiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert p roducts and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

27. Özellikler Planlama & Haritalama • Tüm metrikler için merkezi depo. • Performans yapısı düzenlemesi için esnek çerçeve (Dengeli Scorecard, EFQM Mükemmellik Modeli ve diğerleri). • Ölçütleri / KPI'ları amaçlarla örgütsel stratejiye bağlar. • Kuruluştan kişisel puan kartlarına basamak. • Esnek strateji haritası tasarımı. Ölçme & İzleme • Ölçü toplama ve hesaplama. • Zengin bir dizi kullanılabilir fonksiyondan konsolidasyon formüllerini tanımlayın veya seçin. • Excel dosyaları aracılığıyla verileri kolayca yükleyin. • SE Performansında otomatik olarak doldurmak için verileri temel iş sist emlerinden doğrudan ayıklayın. • Ölçüm onayları ve yetkilendirmeler. • Personeli otomatik e - posta durumuyla bilgilendirin, uyarıları değiştirin ve hatırlatıcıları güncelleyin. • Doğru zamanda doğru kişiye titrek performansın erken uyarılmasını sağlayın. • Kullanıcılara, sahip oldukları ve güncellemeye uygun olan KPI'ları sunun. Reporlama & Analiz • Metinleri, e - tabloları ve web sayfalarını içeren herhangi bir stratejik öğeye eklere izin verin. • Dinamik ve etkileşimli KPI panoları ve portalları. • Her seviyede ölçüm ve hedeflerin puanlanması ve renk kodlaması. • Hemen hemen her grafiğin oluşturulmasını sağlayan esnek grafik motoru. • Kalitatif ve kantitatif analiz. • İş akışları, iletişim ve işbirliği. • KPI portalları bireyler ve bölümler ile paylaşılabilir. Ölçme Ve İzleme Gösterge Detayları Strateji Haritası Yönetici Özeti www.surecmerkezi.com | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informatio nal purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the m akeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to changewithout prior notice.

29. Özellikler Süreç keşfi • Uçtan uca süreç keşfini destekler ve temel işlem verilerini yakalar. • İşlemler WfMC XPDL standardına göre doğrudan haritalanabilir. • Giriş / çıkışlar, kaynaklar, maliyetler, zaman ve belirli takvimler gibi iş süreci ayrıntılarını tanımlamak için birlikte çal ışma ortamı. • Var olan Microsoft Visio iş süreçlerini (VDX) içe aktarır. • Bölümler arasında daha iyi iletişim için tam işlevsel süreç belgelerini tamamlayın. Süreç Modellemesi • Güçlü iş odaklı modelleme aracı, iş kullanıcılarının iş ihtiyaçlarının daha iyi eşleşmesi için kurallar yazmasını, yönetmesin i ve değiştirmesini sağlar. • Merkezi depo nedeniyle yüksek verimlilik ve yeniden kullanılabilirlik. • Şirket çapında dağıtılmış iş süreçleri tasarımı. • Grafik işlem akış şemalarını anlaşılması ve anlaşılması kolay bir yöntemdir. • Sürecin üst düzey bir bakış açısıyla bireysel faaliyetlere göre detaylandırılmasını destekler. • Süreç revizyon k ontrolünü ve bildirimi değiştirir. • Bireysel süreç haritalarını genel iş sürecini temsil eden tek bir haritaya birleştiren çoklu haritalar oluşturur. Süreç Simülasyonu • Tam entegre simülasyon tasarımcısı, kullanıcıların “ne - if” senaryolarını yaratmalarını s ağlar. • Proses rotaları sistem tarafından otomatik olarak dağıtılır veya kullanıcılar tarafından tanımlanabilir. • Ayrık olay simülasyonlarını çalıştırır ve olasılıksal veya deterministik yöntemleri destekler. • Simülasyon sırasında aktivite tabanlı maliyet ve kaynak kullanım analizi yapar. • Güçlü animasyon, anahtar istatistikleri ve maliyet verilerini gerçek zamanlı olarak görüntüler. • Kullanıcılar animasyon hızını düzenleyebilir ve adım adım simülasyon yapabilir. • Kullanıcıların “what - if” senaryolarını keşfederek potansiyel darboğazları tespit etmelerini sağlar. Süreç Yayınlama • Optimize, çalışmaya hazır iş süreçleri sunar. • Her bir sürecin ayrıntılı açıklaması yoluyla düzenleyici uyumluluğu destekler. • Birden çok işlem hiyerarşisi seviyesinde çalışın. • Süreç dağıtımını desteklemek için tam entegre kurumsal içerik yönetimi [ECM] çözümü. • İş süreci bilgisinin dinamik ve statik talep üzerine yayınlanması. • Web tabanlı dağıtım, iş süreci bilgisini kullanıcılar için kalıcı olarak erişilebilir kılar. Süreç Optimizasyonu • Süreç performans raporlarını kullanarak iş sürecini optimize eder. • Ana işlem öğelerini, Kaplumbağa Diyagramı ve Giriş ve Çıkış diyagramı gibi etkili süreç analiz araçlarıyla gösterir. • Yöneticileri n gidiş geliş mühendisliği ile süreçleri sürekli geliştirmelerini sağlar. • Darboğazları ortadan kaldırarak ve el çarklarını azaltarak döngü sürelerini hızlandırır. • Süreçleri ve harita hedeflerini optimize etmek için simülasyon yetenekleri sağlar. • Sürüm oluş turma ve geçmiş işlevleri aracılığıyla süreç revizyonu üzerinde tam kontrol. • Yöneticiler, her adımın maliyetini bilerek sürecin nasıl optimize edileceğine karar verebilirler. Makro Işlem Eşlemesi (VAC) İş Süreci Modelleme (BPMN) İş Süreci Simülasyonu Süreç Revizyon Kontrolü www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorizati on from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those conta ined within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acqu ired. The content of this material is subject to change without prior notice.

7. www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Özellikler SE Belgesi, tüm içerik yaşam döngüsünü yakalamadan teslimata kadar yöneten ve döngünün her aşamasında en eksiksiz özelliklere sahip kapsamlı bir elektronik belge yönetimi çözümüdür: Tarama • Kategorilerin kullanıldığı belgelerin hiyerarşik sını flandırması; • Orijinal formatını değiştirmeden herhangi bir veri tipini ve yapısını destekler; • Microsoft Office Uygulamaları (Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Visio) ve Open Office, CAD tasarım yazılımı (Autocad, Inve ntor, Microstation, SolidWorks, Solid Edge, vb.), Adobe PDF, Corel Draw gibi popüler masaüstü yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir , Görüntü Editörleri ve diğerleri; • Belge oluşturma ve gözden geçirme işlemlerinde şablon kullanımı; • Veritabanındaki veya sıkıştırma ve şifre koruma mekanizmalarına sahip dağıtılmış sunuculardaki dosyaları depolar; • Kurumsal ERP verilerini depolanmış içerikle bütünleştirir. Yönetmek • Belge erişimi ve güncellemeleri, konfigürasyon değişiklikleri, idari eyle mler ve erişim kontrolündeki değişiklikler ile ilgili çeşitli eylemleri denetleyin; • Standart veya özelleştirilmiş süreçler kullanarak belge inceleme iş akışı; • Kullanıcı başına, gruplara, kategori seviyesindeki (alt kategori vb.) • Rollere ve belge düzeyine göre tanımlanan erişim izinleri; • Belge kopyaları ve baskıları için sınırlar koymak için güvenlik mekanizması; • Kopyalama ve sahteciliği kısıtlamak için kontrollü kopya için filigran; • Basılı belgelerin gönderilmesi, alınması ve ipta l edilmesi kontrolü; • En son uygulanabilir revizyonu gösteren ana belge listelerinin verilmesi; • Aynı belgenin birden fazla kişi tarafından aynı anda düzenlenmemesini sağlamak için check - out ve check - in kontrolü; • Belgedeki belirli değişiklikleri izlemek için işaretleme ve değişiklik kontrol seçenekleri; • Yönetmelik ve uygunluklarla tamamen uyumlu Dijital İmza. Teslim Etmek • İçeriğin, kimlik, konu, anahtar kelime vb. Verilerle aranması ve geri çağrılması; • Meta - veri veya dizin aramaları ile birlikte dosyaların içeriğine dayalı gerçek zamanlı, anında arama sonuçları sağlamak için tüm b elgelerin tam metin dizini [Tam Metin Arama]; • Belgelerin alındığını doğrulayan belgelerin elektronik dolaşımı; • Birden çok belg eyi görüntüleyebilen belge görüntüleyici. • Tüm görüntü formatları, CAD dosyaları ve Office belgeleri için yerel destek. Depo • Alanı optimize eden ve yasal ve uyum sorunları riskini azaltan kontrollü depolar; • Bir belgenin tutulma süresini ve bu süreden sonraki hedefini belirlemek için zaman çizelgesi; • Devlet ve federal yasalardan iç politikalara kadar karmaşık gereksinimleri karşılamak için saklama planları. • Gerekli belgeleri elde etmek ve zaman aşımına uğramış belgelerin yok edilmesi için tutarlı, otomatik süreçler oluşturan yapılandırılmış tutma mekanizmaları. Belge Güvenlik Denetimleri Otomatik Indeksleme Belge Görüntüleme Elektronik Imza Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may d epend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

11. Özellikler Fonksiyon Gereksinimleri • Bir kuruluşta liderlik yeteneklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için kullanımı kolay ve özelleştirilebilir bir dizi yetkinlik sağlayan uzmanlık kataloğu. • Bir iş yeterliliğini gösterme becerisini ölçmek için üstatlık ölçeği. • Mesleki profilin tanımı, ilgili sorumlulukların, yetkililerin ve gerekli yetkinliklerin tanımlanması ile. • • Organizasyonel yeterliliklerin haritalanması ve yetkinliklerin süreçlere göre haritalanması. Yetkinlik Açıklarının Analizi • Öğrenme ve gelişme fırsatlarına sahip olan alanları ve yeterliliklerin geliştirilmesinin gerekli olduğu alanları belirlemek için boşlukların analizi. • Her yarışma için kişiselleştirilmiş değerlendirme öğeleri içeren formlarla resmi yeterliliğin değerlendirilmesi. • Kurumsal ortamdaki tüm seviyelerde tüm işler için merkezi bir yapı sağlayan yetkinlik değerlendirmesi. • Yetkinlik değerlendirme planlamasını gerçekleştirmek için yapılandırılabilir takvimler - haftalık, aylık, yıllık, vb. - haritalanmış yarışmaların otomatik gösterimi ile. Yetenek Yönetimi • Çalışan profili, çalışanların organizasyona getirdikleri değeri ve nitelikleri vurgulamalarına ve çalışanlarıyla ilgili kritik ve genellikle bilinmeyen verilere tam bir görünürlük sunmalarına olanak tanır. • Ortak çalışanın profilini, organizasyonun grafik, "9 Kutu" ve diğer grafiklerle görselleştirmesi. • Her bir memur için eğitim tarihi ve tam sertifikasyon, çalışmalarını bitirdiklerinde bilgilendirilmeleri, seviyeleri, alınan sertifikalar ve eğitimin yeniden eğitilmesi için belirlenen tarihler. • 360 derece geribildirim, memurlar, doğrudan raporlar, müşteriler ve müttefikler aracılığıyla yetkililer ve liderlik ekibi hakkında daha geniş performans geri bildirimi sağlar. • Gelişim planları, çalışanların taahhüdünü geliştirir ve şirkete rekabet avantajı sağlar, çalışanın mesleki hedefleri doğrultusunda ilerlemesini teşvik eder. • Yetenek Bankası, işe alım ve terfi sürecini yönetir ve en yetenekli ve motive olmuş çalışanların öğrenmesini ve büyümesini sağlar. • Şirketten ayrılma risk değerlendirmesi potansiyel risk alanlarını belirler - ayrılabilecek önemli kişiler. • Matrix "9 Box", çalışanların performansını potansiyellerine göre değerlendirerek çalışanların ardıl planlama ve geliştirmesini sürekli olarak yönetir. • Potansiyel değerlendirme / terfi, organizasyon performansını değerlendirir ve ardıl planlamasını basitleştirir. • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, bireysel ve organizasyonel gereksinimleri tanımlar ve bunlara hitap eder. Yetkinlik Haritalaması Çalışan Performans Değerlendirmesi Matriz 9 Kutusu Derecelendirmenin Durumu www.surecmerkezi.com | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational p urposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

Görünümler

 • 931 Total Views
 • 740 Website Views
 • 191 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 11 178.211.55.61
 • 38 www.surecmerkezi.com
 • 6 surecmerkezi.com