ISO 14001_2015 Son tarihi kaçırmayın!

Softexpert Dokümanlar / Softexpert E-Books

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için presentation Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

16. Take your business to the next level www.softexpert.com | [email protected] Disclaimer : The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software . This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind . The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract . Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired . The content of this material is subject to change without prior notice .

1. ISO 14001:2015 Son tarihi kaçırmayın! www.softexpert.com

13. Çevresel Performans Belge Kontrolü www.softexpert.com

14. Süreç Ve Yaşam Döngüsü Riskler Ve Etkileri İzleme www.softexpert.com

3. Diğer ticari faaliyetlerle daha iyi entegrasyon www.softexpert.com Bu standardın teşvik edilmesiyle, ISO 14001 ile uyumlu bir sistemi benimsemekten ve uygulamasından kaynaklanan çeşitli faydalar vardır: Proses yaklaşımının ve PDCA döngüsünün geliştirilmesi EMS'de üst yönetimin daha büyük katılımı Ürünlerin veya hizmetin tüm yönlerini göz önünde bulundurarak değerlendirirken Çevresel performans izleme konusuna daha çok önem verilmesi Kaynakların daha iyi yönetilmesi ve daha az atık ile maliyet tasarrufu Yasal uyum, para cezaları ve olumsuz tanıtım riskini azaltma Belirgin uyumun bir sonucu olarak daha geniş iş fırsatları

11. ISO 14001 'in 2004 revizyonuna göre belgelendirilen şirketler, Eylül 2018 'e kadar yeni versiyona geçmelidir . Kurşun belgelendirme E y l ü l 2 016'd a 2 0 0 4 karşı s ertifika s y o nu b u d a a r tık tek 2 0 1 5 r ev i z yo n u nu sertifikasyona old u ğ u anlamına kuruluşları, revizyonuna durdurdu, alternatifin kullanarak h a z ı rlanmak geliyor. ISO 14000: 2015 - Geçiş Zaman Çizelgesi 2015 2016 2017 2018 Y a y ınlama Eylül 2015, Eylül 2018'e üç yıllık geçiş döneminin başlangıcı Geçiş dönemi www.softexpert.com

9. Liderlik www.softexpert.com Diğer a ç ık l a m al a r ve değişiklikler Sistemin başarısını sağlamak için, organizasyon içinde çevre yönetimini teşvik etmek için liderlik rollerine özel sorumluluklar atan yeni bir madde eklenmiştir. Çevreyi koruma Kurumlar için beklenti, çevreyi zarar ve bozulmadan korumak için proaktif inisiyatiflere bağlılık için genişletilmiştir . Gözden geçirilmiş standart “çevreyi korumak” ı tanımlamaz, ancak bunun kirliliğin önlenmesi, sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyon, biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması vb . Çevresel performans Sürekli gelişim ile ilgili olarak vardiyada bir kayma var.Çevresel performansın iyileştirilmesi için yönetim sisteminin iyileştirilmesi.

4. ISO 14001: 2015'teki ana değişiklikler Yönetim sistemleri için ISO ortak çerçevesi www.softexpert.com Belki de eski ve yeni standart arasındaki en büyük fark yapıdır . Bunun nedeni, yeni baskının özdeş çekirdek metni ve temel tanımları olan ortak terimleri içeren yeni Ek SL şablonunu kullanmasıdır . ISO'ya göre, gelecekteki tüm yönetim sistemi standartları (MSS'ler) bu yeni düzeni kullanacak ve aynı temel gereksinimleri paylaşacaktır . Yeni çerçeve, çoklu ISO yönetim sistemi standartlarını uygulayan ve herhangi bir yönetim sistemi standardına uygulanabilen kullanıcılara fayda sağlayacak şekilde tasarlanmıştır . Bu, konuya özgü esneklik sunarken, ISO yönetim sistemi standartlarında uyumluluk sağlar .

8. ISO 14001: 2015'teki ana değişiklikler İstisnalar www.softexpert.com Yeni standart artık çevresel hedeflere değinmiyor . Bölüm A . 6 . 2 'ye göre, “Bu Uluslararası Standardın önceki sürümlerinde kullanılan“ hedef ”kavramı“ çevresel hedef ”tanımına dahil edilmiştir . ” Yönetim temsilcisi terimi resmen iptal edildi . Önceden bir “yönetim temsilcisi” olarak adlandırılan birine verilen yönetim görev ve sorumlulukları şimdi bir kişiye veya birkaç kişiye atanabilir . Yeni ISO 14001 standardı artık önleyici eylem terimini kullanmıyor . Şirketlerin risk planlama konseptlerini kullanması ve tüm EMS'yi bir önleyici faaliyet sistemi olarak düşünmesi bekleniyor .

7. ISO 14001: 2015'teki ana değişiklikler Yönetim sistemlerinin evrimini yansıtan gözden geçirilmiş standart, “belgeler” ve “kayıtlar” yerine “belgelenmiş bilgi” terimini kullanır . ISO 9001 ile uyum sağlamak için kuruluş, “prosedürlerin” ne zaman gerekli olduğunu belirleme esnekliğini koruyacaktır . etkili süreç kontrolü . ISO tanımına göre, belgelendirilen bilgi terimi kontrol edilmesi ve sürdürülmesi gereken bilgileri ifade eder . Dolayısıyla, ISO 14001 : 2015 belgelendirilen bilgileri kullandığında, şirketlerin bu bilgiyi ve onu destekleyen medyayı kontrol edip sürdürecekleri yönünde kesin bir beklenti vardır . www.softexpert.com Belgelendirilmiş bilgi için gereksinimler standart boyunca yayılmıştır . Ancak, kısaca, kuruluşlar uyum yükümlülükleri, çevresel hedefler, yeterlilik kanıtları, tehdit ve fırsatlar ile ilgili risk, izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme sonuçlarının kanıtı, denetim programlarının uygulanmasının kanıtı ve daha fazlası ile ilgili bilgileri kontrol etmeli ve bulundurmalıdırlar . B el g ele n miş bilgi

12. Artık yeni ISO 14001 : 2015 'teki değişiklikler hakkında bilgi sahibi olduğunuza göre, süreç otomasyonu ve iyileştirme , düzenleyici uyum ve kalite yönetiminde mükemmeliyet için piyasadaki en eksiksiz ve yenilikçi çözüm olan SoftExpert Suite (SE Suite) hakkında daha fazla bilgi edinin . www.softexpert.com SoftExpert Excellence Suite SoftExpert, çeşitli küresel düzenlemelerin zorlu gereksinimlerini karşılayan uyum yönetimi için en gelişmiş ve kapsamlı yazılım çözümünü sunmaktadır . SoftExpert Excellence Suite (SE Suite), şirketlerin ISO 14001 : 2015 'e uyum sağlamasına yardımcı olurken, uyum maliyetlerini düşürür, başarıyı en üst düzeye çıkarır, verimliliği artırır ve riskleri azaltır . SoftExpert, süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin, çevresel yönlerin ve etkilerin, yasal ve diğer gerekliliklerin, belgelerin, kayıtların ve denetimlerin kontrolünü basitleştiren eksiksiz, tamamen web tabanlı bir çözüm sunar . ISO 14000 ailesi ve ilgili yönetmelikler tarafından belirlenen tüm şartları kapsayan kapsamlı bir çözümdür .

2. Başarılı işletmeler, geleceği abone olan günümüzün olduğunu anlarlar . Çevresel konuların ticari yönleriyle ilgilenmek, kuruluşun etkilerini yönetmekten daha fazlasını ifade eder ; Organizasyonu ve piyasayı doğrudan etkileyecek etkileri kontrol etmek için bugün eylemler yapmak anlamına gelir . Bu nedenle kuruluşların sürekli, sağlam ve geniş kapsamlı çevre yönetimine ihtiyaçları vardır . Şirketler ISO 14001 : 2015 revizyonunu uzun zamandır bekliyorlar ve eğer standarttaki değişikliklerden hala habersizseniz, şimdi Çevre Yönetim Sisteminize gerçekten ne ifade ettiklerini görmenin zamanı geldi . Yeni ISO 14001, güncellemeler içeriyor ve aynı zamanda, h er h a ng i b ir k u r u luş u n tür ün e v e y a b ü y ü kl ü ğün e bakılmaksızın bir Çevre Yönetim Sisteminin (EMS) oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi için küresel olarak kabul edilen gereksinimleri de genişletiyor . www.softexpert.com

6. ISO 14001: 2015'teki ana değişiklikler Çevresel yönetimdeki tüm planlama süreci yeniden yapılandırılmış ve gelecekte faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin “yaşam döngüsü perspektifinden” (olumlu ve olumsuz) çevresel etkilerini daha kapsamlı olarak ele almalıdır . Çevresel bir değerlendirme, önemli çevresel hususları ve gerekli tüm taahhütleri (yasal, müşteriye özel vs . ) ve olası tehlikeler ve fırsatlar ile ilgili riskleri incelemelidir . www.softexpert.com Risk planlama Peki, bu ne anlama geliyor ve yeni standart organizasyonların neler yapmasını bekliyor? Bir risk planlama süreci oluşturarak başlamalı ve bu süreci kuruluşlarının kendine özgü bağlamı, paydaşları, uyumluluk yükümlülükleri ve çevresel yönleriyle ilgili riskleri ve fırsatları belirlemek için kullanmalıdırlar . Bu standart, şirketlerin tüm bu riskleri ve fırsatları ele almak için eylemler tanımlamasını ve aynı zamanda bu eylemlerin gerçekten gerçekleştirilmesini sağlamayı istemektedir . Şirketlerden, bu eylemleri EMS süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmeleri ve daha sonra bu eylem ve süreçlerin etkinliğini uygulamak, kontrol etmek, değerlendirmek ve gözden geçirmeleri istenir . Risk planlaması artık yeni ISO 14001 standardının ayrılmaz bir parçasıdır .

5. ISO 14001: 2015'teki ana değişiklikler Çevresel yönetim, organizasyonlarda stratejik planlama süreçleri içinde daha yüksek bir profil kazanmıştır . Bir kuruluşun içeriğini anlamak için yeni bir gereklilik, hem kuruluşun hem de çevrenin yararına olan fırsatları tespit etmek ve bunlardan yararlanmak için kullanılmıştır . www.softexpert.com Bu, şirketlerin bir kuruluşun ÇYS'sini ve elde etmeyi amaçladığı sonuçları etkileyebilecek dış sorunları ve dış çevre koşullarını tanımlayıp anlamaları gerektiği anlamına gelir . Aynı zamanda kuruluşun, ÇDY'yi ve istenen sonuçları etkileyebilecek iç sorunları ve iç çevresel koşulları tanımlaması ve anlaması gerektiği anlamına da gelir . Aynı şekilde, standart ayrıca şirketlerin EMS'leriyle ilgili paydaşları belirlemelerini ve ihtiyaç ve beklentilerini belirlemelerini beklemektedir . Bu yapıldıktan sonra, şirketlerin bu ihtiyaçları ve beklentilerini incelemeleri ve uyum için gerekli olanları tespit etmeleri gerekiyor . Ama neden bu kadar gerekli? Çünkü ÇYS'nin bu etkilerin tümünü yönetebilmesi gerekecek . Kuruluşlar kendi bağlamlarını anladıktan sonra, bu bilgiyi, ÇD'leri ve ele alması gereken zorlukları tanımlamaya yardımcı olmak için kullanmaları beklenir . Stratej i k Çevre Yönetimi

10. Yaşam döngüsü perspektifi www.softexpert.com Yaşam döngüsü düşünceleri eski standart tarafından büyük ölçüde göz ardı edildi . Şimdi merkezdeler . Organizasyonların, yaşam döngüsünün her aşamasını ele almak için ürün tasarımı ve geliştirmeyle ilişkili çevresel etkilere karşı kontrol ve etkilerini genişletmeleri, yani hammaddelerin, tasarımın, üretimin, nakliye / teslimatın, kullanım ömrünün sona ermesinin ve Nihai bertaraf . İletişim Dış ve iç iletişimlere eşit vurgulu bir iletişim stratejisinin geliştirilmesi de eklenmiştir . Bu, tutarlı ve güvenilir bilgilerin iletilmesi için bir gereklilik ve çevresel yönetim sisteminin iyileştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak için kuruluşun kontrolünde çalışan kişiler için alternatifler oluşturmayı içerir . Uyum yükümlülüğü Yeni “uyumluluk yükümlülüğü” ifadesi şu ifadeyi almıştır : “yasal gereklilikler ve kurumun taahhüt ettiği diğer şartlar . ” İki tür uyum yükümlülüğü vardır : zorunlu uyum yükümlülükleri ve gönüllü uyumluluk yükümlülükleri . Zorunlu uyumluluk yükümlülükleri arasında yasalar ve düzenlemeler yer alırken, gönüllü uyumluluk yükümlülükleri arasında sözleşmeye bağlı taahhütler, topluluk ve endüstri standartları, etik davranış kuralları ve iyi yönetişim rehberleri yer almaktadır . Diğer a ç ık l a m al a r ve değişiklikler

15. SoftExpert Excellence Suite SoftExpert Hakk ı nda SoftExpert Excellence Suite, i ş performans ı m ü kemmelli ğ ini sa ğ lamak, y ö neti ş imi, risk ve uyumluluk programlar ı n ı kolayla ş t ı rmak ve s ü rekli k ur u msal i ş s ü reci iyile ş tirmesini sa ğ lamak i ç in ba ğı ms ı z ve birle ş ik çö z ü mlerin en kapsaml ı ç er ç evesidir. Ş irketler bir seferde t ü m uygulamalara ihtiya ç duymayabilir veya ihtiya ç duyulduk ç a kademeli olarak b ü y ü yen bir uygulama mod ü l ü n ü bir seferde da ğı tmak isteyebilir . Se ç ilen strateji ne olursa olsun, sadece tamamen payla şı lan bir ortam, uygulamalar ı n ı n puzzle par ç alar ı gibi birbirine uymas ı n ı ve sorunsuz ç al ış mas ı n ı sa ğ lar . SoftExpert, kurumsal d ü zeyde i ş s ü reci iyile ş tirme ve uyum y ö netimi i ç in yaz ı l ı m ve hizmetlerde bir pazar lideridir ve kurulu ş lar ı n t ü m seviyelerde i ş performans ı n ı artt ı rmak ve end ü stri taraf ı ndan y ö netilen uyumluluk ve kurumsal y ö netim programlar ı n ı en ü st d ü zeye çı karmak i ç in en kapsaml ı uygulama paketini sa ğ lar . 1995 y ı l ı nda kurulan ve ş u anda d ü nya ç ap ı nda 2 . 000 'den fazla m üş terisi ve 300 . 000 kullan ı c ı s ı olan SoftExpert çö z ü mleri, ü retim, otomotiv, ya ş am bilimleri, yiyecek ve i ç ecek, madencilik ve metaller, petrol ve gaz, y ü ksek teknoloji dahil her t ü rl ü sekt ö rde lider kurulu ş lar taraf ı ndan kullan ı lmaktad ı r . teknoloji ve BT, enerji ve kamu hizmetleri, devlet ve kamu sekt ö r ü , finansal hizmetler, ula şı m ve lojistik, sa ğ l ı k ve di ğ erleri . SoftExpert, geni ş kapsaml ı uluslararas ı ortaklar a ğı ile m üş terilerinin yat ı r ı mlar ı ndan maksimum d e ğ er el d e e tmel e r i n i s a ğ lamak i ç in t ü m çö z ü m l er i ç i n b a r ı n d ı rma, uy g ulama, s a t ış so n ras ı des t ek ve d o ğ r u lama hi z m e t l eri sunmaktad ı r.

Görünümler

 • 707 Total Views
 • 554 Website Views
 • 153 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 20 www.surecmerkezi.com
 • 5 178.211.55.61
 • 7 surecmerkezi.com