ISO 14253, bir Geometrik Ürün Özellikleri (GPS) standardıdır ve global bir GPS standardı olarak kabul edilmelidir. Ayrıca, bir ölçümle ilgili net bir kararın alınamadığı durumlarla nasıl başa çıkılacağına dair kurallar verir

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

4. Ekran Görüntüleri Kalibrasyon Y ürütme FMEA Y apısı MSA Veri Ürün T anımı www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of th e offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

1. ISO 14253 Genel Bakış ISO 14253, bir Geometrik Ürün Özellikleri (GPS) standardıdır ve global bir GPS standardı olarak kabul edilmelidir. Ayrıca, bir öl çümle ilgili net bir kararın alınamadığı durumlarla nasıl başa çıkılacağına dair kurallar verir, yani ölçüm sonucu, spesifikasyon limitleri etrafında mevcut olan belirsizlik aralığına girdiğinde. Standart, ölçüm belirsizliği göz önünde bulundurularak, bir iş parçasının (veya iş parçaları popülasyonunun) bir özelliği veya bir ölçüm ekipmanının bir metrolojik özelliği için izin verilen maksimum hata limitleri için verilen bir toleransla uygunluk veya uygun suzluğun belirlenmesi için kuralları belirler. SoftExpert, ISO / TS 14253 yaklaşımının zorlu gereksinimlerini karşıl ayan uyum yönetimi için en gelişmiş ve kapsamlı yazılım çözümünü sunmaktadır. SoftExpert Excellence Suite , firmaların yaklaşımı takip etmelerine yardımcı olurken, uyum maliyetlerini düşürür, başarıyı en üst düzeye çıkarır, verimliliği artırır ve riskleri a zaltır. SoftExpert çözümleri, kuruluşların ISO / TS 14253'ü kolayca takip edebilmelerini, süreçleri, kalibrasyonları, uygunsuzlukları , kalite KPI'larını, kalite kayıtlarını ve raporları yönetmelerini, organizasyon verimliliğini artırmalarını, yeniden işlem e ve israfı azaltmalarını sağlar. Çevrimiçi işbirliği yetenekleri ile, kuruluşlar ve yöneticiler, sistematik ve birleşik bir yaklaşımla daha fazla kull anıcı, ekip, ofis ve iş birimi içeren sürekli iyileştirme girişimleri hakkında iletişim kurabilir ve günc ellenebilir, kalite yönergelerini eylemlere dönüştürür. Yararları • Bir şirketteki tüm teknik fonksiyonların Geometrik Ürün Spesifikasyonlarının (GPS) yorumlanmasında faydalıdır. • Verimliliği artırın, ölçüm ekipmanlarının metrolojik özellikleri için h ataları azaltın. • Metrolojik faaliyetlerde karı en üst düzeye çıkarın ve maliyeti en aza indirin. • Ekonomik olarak kendini ayarlama. • Metroloji (üretim) maliyetini azaltmak amacıyla ölçümdeki mevcut belirsizliği değiştirin / azaltın. • Belirsizlik tahmini ve bütçelemede risk, çaba ve maliyet arasında uzlaşma sağlanmasını mümkün kılın.

3. Modül Gereksinimler SE PDM • Sınırsız ürün türlerini, ürün özelliklerini ve özelliklerini, kategorileri ve alt kategorileri, ürün resimlerini, ürün ilişki lerini ve temel olarak Geometrik Ürün Özellikleri - GPS'yi destekler. • En yüksek bütünlük ve doğruluğun ürün doğrulamasını sağlar. • Değişiklik geçmişi, müşteriler ve tedarikçi tanımları, yetkili tedarikçiler ve diğer ürünle ilgili bilgiler dahil olmak üzere ürün / parça bilgilerine erişim. • Şirke t envanterini veya ürün isimlendirme ve protokollerini karşılamak için veri kalitesi rutinlerini özelleştirir. • Standart bileşenler hakkında bilgi sağlar ve tasarımın yeniden kullanılmasını kolaylaştırır. • Belgeleri daha etkili incelemeler ve elektronik imza larla yeniden çalışmayı azaltır. • Ürünle ilgili verilerdeki tüm değişiklikleri izler ve yönetir. • Tasarım verilerini düzenlemek ve izlemek için daha az zaman harcar. • Ürün geliştirme, tasarım incelemeleri, mühendislik değişim emirleri, onaylar ve diğer ürünle ilgili süreçlerde kullanıcıların aktif katılımcılar olmasını sağlayan iş akışı işlevleri. • Ürün doğrulamasını ele alma prosedürlerini kontrol eden iş akışını ve süreç yönetimini destekler ve bir işletmeyi bilgi ile y önlendiren bir mekanizma sağlar. • Mevzuat a uygunluk için gerekli olan, sistemde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin kapsamlı bir denetimini sürdürür. SE Süreç • Akış diyagramının gelişimini sağlar. • Kalibrasyon süreçleriyle ilişkili tüm aktiviteleri gösteren bir akış diyagramı oluşturur. • Akış diyagramındaki tüm değişiklikleri izler ve yönetir. • Tanımlanmış onay ekibi tarafından akış şemasının doğrulanmasını garanti eder. • İzlenebilirliği garanti eder. SE Talep • Kalibrasyon Günlüğü için süreç isteklerini ve varlık verilerini değiştirmeyi otomatikleştirir. • Son teslim tarihlerini yönetir ve sorumlu olanlara görev gönderir. • Kalibras yon proses memnuniyeti için seviyeleri yapılandırır. • Talebin yerine getirilmesi için sorumlu ekipleri tanımlar. • Kontrol listelerinin kullanımı yoluyla taleplerin üretkenliğini ve kalite optimizasyonunu optimize eder. SE Risk • Kalibrasyon süreçleri risklerinin tanımlanmasını kolaylaştırır. • Farklı risk değerlendirme yöntemlerine dayalı tehlike analizlerini kolaylaştırır. • Risk değerlendirmesi uygu lamalarını otomatik hale getirir. • Kullanıcıların önkoşul programlarını tanımlamasına yardımcı olur. • Riskle ilgili kontrol önlemlerinin tanımlanmasını ve değerlendirilmesini kolaylaştırır. • Kritik Kontrol Noktalarını (ÇKP) tanımlar ve izler. • Esnek karar ağaç ları kullanılarak ÇKP'lerin belirlenmesini kolaylaştırır. • Tehlike yönetimi sürecinin sürekli izlenmesini ve revizyonunu sağlar. • Kalıntı değerlendirme riskini belirler, tedavi seçeneklerini ve bunların uygulanmasını belirler. • İletişimleri ve değerlendirmele re kolay erişimi garanti eder. SE Eğitim • Gerekli yetkinliğe ulaşmak için eğitim veya başka eylemler gerçekleştirir. • Eğitimin etkinliğini değerlendirir. • Atanan etkinliklerin alaka düzeyine ve kuruluş tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak için nasıl yardımcı olduklarına dair kullanıcı bilincini artırmaya yardımcı olur. • Uygun eğitim günlüklerini korur.

2. Çözüm Her bir SoftExpert bileşeni, aşağıda gösterildiği gibi temel uyumluluk sorunlarını ele alır: Modül Gereksinimler SE Aksiyon Planı • Organizasyonun tüm iş akışını etkin bir şekilde koordine etmesini ve yönetmesini sağlar, düzeltici, önleyici veya öngörücü eylemler de dahil olmak üzere eylem planının ve görev planlamasının, yürütme ve izlemenin merkezi kontrolü aracılığıyla ekip iletişimi ve işbirliğini geliştirerek. SE Varlık • Varlıklar kullanıma hazır hale gelmed en önce onay sürecini yönetir. • Varlık günlük tipindeki değişiklikler belgelenir ve kontrol edilir. • Her bir varlıkta ayrıntılı kalibrasyon ve bakım kaydı sağlar. • Her bir varlık için otomatik iş emirleri de dahil olmak üzere kalibrasyon ve bakım aralıklarını tanımlar ve uygular. • Varlığın check - in ve check - out kaynaklarını sağlar. • Varlıkların tam olarak ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını bilir. SE Denetim • Programlar denetlenecek süreçlerin ve / veya alanların kapsamı, durumu ve önemini dikkate alarak denetler. • Denetlenecek kriterleri, yöntemleri, sorumlulukları ve gereksinimleri tanımlar. SE Kalibrasyon • yapılması gereken izleme ve ölçümleri tanımlar. • İzleme ve ölçüm ihtiyaçlarını karşılayan cihazları seçer. • İzleme ve ölçüm prosedürlerini geliştirir. • İzleme ve ölçüm cihazlarınızı kalibre eder. • İzleme ve ölçüm cihazlarınızı korur. • Kalibrasyon, bakım ve onarımların zamanlamasını otomatik hale getirir. • Tip A ve Tip B ölçüm belirsizliklerini destekler. • Ölçümün bir kalibrasyon standartı olarak kullanıldığını tanımlar. • Frekansa veya kullanıma göre kalibrasyon / bakım seçer. • Kalibrasyon prosedürlerini otomatik hale getirir. • Ana ekipmanı, kalibrasyon geçmişini ve ölçüm verisi kayıtlarını korur ve geri getirir. • Kurum içi ekipman kalibrasyonu ve Referans (veya Ulusal) Standartlarına dair izler. • Depolanmanın tam izlenebilirliği için elektronik imzaları kay deder. SE Yetki • Ölçme süreçlerine uygunluğu etkileyen iş yapan personel için gerekli yeterliliği belirler. • Alınan eylemlerin etkinliğini değerlendirin. • Kullanıcıların etkinliklerinin önemi ve değerinin ve kuruluş tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak için nasıl yardımcı olduklarının farkında olmalarına yardımcı olur. • Uygun eğitim, beceri ve deneyim günlüğünü korur. SE Döküman • Tüm Kalibrasyon Planları ve prosedürlerinin sabit bir kaydını garanti eder. • Yasal gerekliliklere bağlı olarak kayıt tutma izni verir. • Diğer etkinliklerin yanı sıra ekibin verimliliğini arttırmak için yönlendirme, revizyon ve onaylamayı otomatik hale getirir. • Eski belgenin kullanılmasından kaçınarak yalnızca belgenin en son sürümünün kullanıldığını garanti eder. SE FMEA • Tüm FMEA yapısın ın hiyerarşisini (MFMEA dahil) ilk seviyeden en düşük seviyelere kadar gösterir ve otomatik olarak FMEA formunu oluşturur. • Varlıkların, ürünlerin ve süreçlerin, fonksiyonların, hata modlarının, etkilerin, mevcut sebeplerin ve kontrollerin katalogla rını içerir, böylece FMEA oluşturmak için isimlendirme standardizasyonunu ve çevikliğini sağlar. • Risk önceliğini (RPN) ve hem güncel hem de revize edilmiş eleştirileri otomatik olarak hesaplar. • Elektronik tablolar ve Pareto, çubuk, pasta veya alan grafikleri ku llanarak bir veya daha fazla FMEA için hata sıralamasını gösterir. • Önleyici ve düzeltici eylemleri e - posta yoluyla ilgili kullanıcılara otomatik olarak gönderir. • Pareto analizi, alan grafiği ve dağıtım grafikleri ile RPN'yi görüntüler. SE MSA • Resmi bir gösterge yönetim sistemi geliştirmek için rehberlik sağlar. • Ekipmanı laboratuvar, uygulama, kullanım yeri, ekipman türü ve daha fazlası gibi çeşitli kriterlere göre sınıflandırır. • Kök nedenleri ölçüm süreci sorunlarının nasıl bulunacağını ve araştırılmasının temel nedenlerini araştırır. • Standart kalibrasyon prosedürleri ile ekipman eşleşir. • Ölçüm verilerinin toplanması için formlar sağlar. • Çalışmaları gerçekleştirmek için belgelenmiş prosedürleri ve talimatları muhafaza eder. • Analiz edilmesi gereken belirli bir özellik için her tipte spesifik bir ölçer tanımlar. • Sabit ve değişken kalibrasyon sağlar. • MSA çalışmalarını planlar ve takip eder. • Belgeler, çizelgeler ve Önyar gı, Doğrusallık, Kararlılık ve ANOVA Tekrarlanabilirlik ve Tekrarlanabilirlik çalışmalarını gerçekleştirir. • Ekipman performansını onarımdan önce ve sonra karşılaştırır. • Üretim süreçlerinin kabul edilebilirliğini tesis eder. • Ortalama / aralık, hatalar, bire y grafiğini, bıyık şemasını, dağılımı, histogramı, doğrusallığı ve diğerlerini normalize etme gibi grafik tablolarını kullanarak analizi tamamlar.

Görünümler

 • 702 Total Views
 • 561 Website Views
 • 141 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 7 178.211.55.61
 • 17 www.surecmerkezi.com
 • 5 surecmerkezi.com