ISO/TS 16949'dan IATF 16949'a geçiş Hazır mısın_

Softexpert Dokümanlar / Softexpert E-Books

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için presentation Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

1. ISO / TS 16949'dan IATF 16949'a geçiş Hazır mısın? www.softexpert.com

18. Hata Analizi Yetenek ÇalıĢması www.softexpert.com

21. Take your business to the next level www.softexpert.com | [email protected] Disclaimer : The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software . This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind . The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract . Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired . The content of this material is subject to change without prior notice .

17. Ürün GerçekleĢme Süreci Ürün tanımı www.softexpert.com

19. APQP/PPAP Form ları Ürün Portföyü www.softexpert.com

5. • NTF'ye (sorun bulunamamıştır) hitap etmek ve otomotiv endüstrisinin rehberliğini kullanmak da dahil olmak üzere garanti sürecini yönetin. • Alt kademe tedarikçi yönetimi ve geliştirme gereksinimlerini netleştirin • Diğer yönetim sistemleriyle entegre edin • Organizasyon yönetimine entegre bir yaklaşım sağlamak • Kuruluşların bu sektörde faaliyet gösterdikleri giderek karmaşıklaşan uluslararası ortamı yansıtın • Yeni standardın tüm potansiyel kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarını yansıttığından emin olun • Bir kuruluşun müşterilerini tatmin etme yeteneğini geliştirmek ve • sürekli geliştirmek Neden DeğiĢiyor ? www.softexpert.com

13. Şu anda ISO / TS 16949 sertifikalı kuruluşlar, aşağıdakileri içeren IATF tarafından önerilen bir geçiş planı eylemini takip etmelidir: • ISO 9001: 2015 ve IATF 16949 ile tanışın. • IATF 16949 ve ISO 9001: 2015 arasında bir boşluk analizi yapmak ve kuruluşunuzun tüm yeni gereksinimleri karşıladığını garanti etmek için ele alınması gereken farklılıkları ve sorunları öğrenmek. • Bulgularına dayanarak kuruluşunuza özel bir implantasyon planı geliştirmek • boşluk analiziniz • IATF 16949 ve ISO 9001: 2015'in uygulanmasına dahil olacak tüm bireylerin uygun eğitim, materyal ve kaynaklar ile donatılması. • Tüm kuruluşun ilgili sistemlerini güncellemek ve tüm yeni kanıtlar sunmak • Gereksinimler organizasyon tarafından karşılanmaktadır. GeçiĢ www.softexpert.com

11. 06 | TEMĠNAT YÖNETĠMĠ IATF 16949 'a, IATF OEM'in mü ş teriye özel gereksinimlerini birle ş tirerek, garanti yönetiminin artan önemi temelinde yeni bir gereksinim eklendi . Hata Tespiti Bulunmasını (NTF) do ğ rulamak için, garanti yönetimi süreci mü ş teriye özel gereksinimleri ve garanti partisi analiz prosedürünü ele almalı ve entegre etmelidir . Ayrıca, uygulanabilir oldu ğ unda kararlar mü ş teri tarafından kararla ş tırılmalıdır . DeğiĢiklikler www.softexpert.com

4. • Düzenleyici otoritelerden bilgi almak • Daha güvenli ve güvenilir ürünler üretin • Müşteri gereksinimlerini karşılamak veya aşmak • Süreçleri ve dokümantasyon sistemlerini geliştirmek • Güvenlikle ilgili parçalar ve süreçler için gerekliliklere uyun • Son yasal değişiklikleri desteklemek için ürün izlenebilirlik gereksinimlerini artırın Neden DeğiĢiyor ? www.softexpert.com • ISO 9001 : 2015 yapısı ile uyumlu olmak , bir veya daha fazla kalite yönetim sistemini uygulamak isteyen şirketleri daha kolay hale getirmektedir . IATF tarafından uygun uygulama ve yönetim ile , otomotiv endüstrisindeki kuruluşlar :

15. GeçiĢ Zaman Çizelgesi • Eylül 2015: ISO 9001: 2015 yayımlanan ISO'nun amiral gemisi kalite yönetim sistemleri standardı YAYINLANDI 23 Eylül 2015. • Nisan 2016: Taslak 16949 standardını gözden geçirmek üzere IATF Paydaş Konferansı • Ekim 2016: IATF 16949 IATF 16949: 2016 YAYINLARI, Ekim 2016'da beklenen yayın tarihi. • Kasım 2016: 5. EDITION KURALLARI YAYINLAMA. IATF Tanıma, 5. Baskı Sürdürme ve Bakımına İlişkin Kurallar, • Kasım 2016'da beklenen yayınlanma tarihi. • Haziran 2017: DENETİM KAYITI TAMAMI 30 Haziran 2017'ye kadar IATF ADP'ye kayıtlı tüm aktif üçüncü taraf denetçiler IATF 16949 ve 5. Baskı Kurallarını ve eğitim modüllerini geçmeli ve devre dışı bırakmaya tabi olacaktır. • Ekim 2017: IATF 16949 İÇİN GELECEK DENETİMLERİ 1 Ekim 2017’den başlayarak, tüm denetimler 5’i kullanarak IATF 16949’a ait olmalıdır. • Basım Kuralları ve başlangıç ​​sertifikasyonu isteyen tüm kuruluşlar ISO / TS 16949 kapsamında sertifikalandırılamaz. • Eylül 2018: IATF 16949 GEÇİŞ TAMAMLANDI. IATF 16949'a geçiş 14 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlanmalıdır. Tüm ISO / TS 16949 sertifikaları artık geçerli olmayacaktır . www.softexpert.com

14. Yeni IATF 16949 , 1 Ekim 2016 tarihinde piyasaya sürüldü ve halihazırda ISO / TS 16949 sertifikalı tüm kuruluşların 14 Eylül 2018 tarihine kadar olumlu bir VETO sertifikası da dahil olmak üzere bir geçiş denetimine girmesi gerekecektir . 1 Ekim 2017 'den sonra ISO / TS 16949 için bir başlangıç, gözetim, yeniden belgelendirme veya transfer denetimleri yapılmayacak ve mevcut denetim döngüsünde (bir sonraki programlı gözetim veya yeniden belgelendirme denetiminde) her geçiş gerçekleşecektir . Bununla birlikte, geçiş denetimleri bir aktarım denetimi ile bağlantılı olarak gerçekleşemez . GeçiĢ Zaman Çizelgesi www.softexpert.com

12. IATF 16949 , Ekim 2016 'da piyasaya sürüldü ve 2015 'te revize edilen ISO 9001 standardının çerçevesi, yapısı ve gereksinimleri ile uyumlu hale getirildi . IATF'ye göre, kuruluşlar için geçiş için sadece bir seçenek olacak : Geçiş, kuruluşun ISO / TS 16949 için geçerli denetim döngüsüne uygun olmalıdır ; dahası, geçiş yapan kuruluşlar, IATF Kuralları, bölüm 5 . 1 . 1 'de tanımlandığı haliyle, düzenli olarak planlanmış denetim yeniden sertifikasyonu ile uyumlu bir geçiş denetimi yoluyla da bunu yapmalıdır . GeçiĢ www.softexpert.com

3. Bazı ek geliştirmelerle, bu standardın operatörleri - IATF - ISO 9001 : 2015 'e dayandırmaya karar verdiler . Bu, otomotiv endüstrisinde IATF 16949 sertifikalı olmak isteyen şirketlerin de ISO 9001 : 2015 standardına uygun olması gerektiği anlamına gelir . Neden DeğiĢiyor ? www.softexpert.com Otomotiv endüstrisi yüksek riskli ve yüksek maliyetli ürünler ve hizmetler ürettiğinden, sıkı kontrol edilen endüstri gereksinimlerine sahip olması gerekir . Buna göre, standart, sektörün paydaşlarının ihtiyaçlarını daha iyi hale getirmek için değiştirilmektedir . .

10. 05 | ÜRETĠCĠ FĠZĠBĠLĠTESĠ Yeni IATF 16949 'da ş irket, imalat fizibilitesi olarak bilinen, mü ş terilerin öngördü ğ ü hedeflerin zamanlamasını ve performansını elde edebilecek kapasitede olup olmadı ğ ını de ğ erlendirmelidir . ISO / TS 16949 da bu imalat fizibilitesinin aynı analizini gerektirdi, ancak spesifik ş artlar belirlenmedi . Yeni standartlardaki spesifik ş artlar ş unları içerir : • Çok disiplinli bir yakla ş ımın kullanılması • Herhangi bir yeni ürün veya üretim teknolojisi, ayrıca de ğ i ş tirilmi ş ürün tasarımı ve üretim süreci analiz edilmelidir. • Kıyaslama çalı ş maları, üretim çalı ş maları veya di ğ er uygun metotlar aracılı ğ ıyla ürün spesifikasyonunu beklenen oranlarda yapmak için uygunlu ğ un do ğ rulanması DeğiĢiklikler www.softexpert.com

7. 02 | MÜġTERĠ ÖZEL GEREKSĠNĠMLER Mü ş teriye özel gereklilikler üzerinde bulunan çe ş itli yaygın endüstri uygulamaları da IATF 16949 'a dahil edilmi ş tir . Bu ortak uygulamaların birle ş tirilmesi hedefi, bu alanlarda mü ş teriye özel geni ş talepler talep etmektir .... Ayrıca, mü ş teri gereksinimlerini ve mü ş teriye özel gereksinimleri ( CSR'ler ) açıkça ayırt etmek de çok önemlidir . Bu iki terim, IATF 16949 'da ş öyle tanımlanmı ş tır : Mü ş teri Gereksinimleri : Mü ş teri tarafından belirtilen tüm gereksinimler (ör . Teknik, ticari, ürün ve üretim süreci ile ilgili gereksinimler, genel ş artlar ve ko ş ullar, mü ş teriye özel gereksinimler, vb . ) Mü ş teriye Özgü İ htiyaçlar : Bu Otomotiv KYS Standardı'nın belirli maddelerine veya maddelerine ili ş kin ek gerekliliklerin yorumları . DeğiĢiklikler www.softexpert.com

9. 04 | ÜRÜN GÜVENLĠĞĠ IATF standardı Ürün Güvenli ğ i adı verilen tamamen yeni bir bölüme sahiptir. . Bu bölüm, geçi ş organizasyonlarının ürün ve üretim süreçleriyle ilgili ürün güvenli ğ i yönetimi süreçlerini belgelemesini gerektirmektedir . Uygulanabilir oldu ğ unda, ürün güvenli ğ i ile ilgili bu yeni ş artlar ş unları içerir : • FMEA'lar ve kontrol planları için özel onay • Ürün güvenli ğ i ve ilgili üretim süreçleriyle ilgili ürünlerle u ğ ra ş an çalı ş anlar veya mü ş teriler tarafından belirlenen e ğ itim • Tedarik zinciri boyunca ürün güvenli ğ i ve mü ş teri tarafından belirlenen kaynaklar ile ilgili gerekli transferler • Bu maddenin odak noktası, her ürünün, kabul edilemez bir zarara veya zarara yol açmadan, belirlenen veya amaçlanan amacını yerine getirmesidir. Her kurulu ş taki ürün ya ş am döngüsü boyunca ürün güvenli ğ ini sa ğ lamak için süreçler yerinde olmalıdır. DeğiĢiklikler www.softexpert.com

16. Artık ISO / TS 16949 'dan IATF 16949 'a geçiş hakkında bilgi sahibi olduğunuza göre, ISO 9001 : 2015 ve IATF 16949 yasal uyum ve iş mükemmelliği için piyasadaki en eksiksiz ve yenilikçi çözüm hakkında daha fazla bilgi edinin . SoftExpert Excellence Suite SoftExpert , ISO 9001 : 2015 ve IATF 16949 standartlarının zorlu ihtiyaçlarını karşılayan uyum yönetimi için en gelişmiş ve kapsamlı yazılım çözümünü sunmaktadır . SoftExpert Excellence Suite, şirketlerin standartlara uymalarına yardımcı olurken, uyum maliyetlerini düşürür, başarıyı en üst düzeye çıkarır, verimliliği artırır ve riskleri azaltır . www.softexpert.com

6. 01 | RĠSK TABANLI DÜġÜNME ISO 9001 : 2015 gibi, risk azaltma IATF 16949 'un merkezinde yer almaktadır . Planlanan faaliyetlerin potansiyel ba ş arısını en üst düzeye çıkarmak ve yeni programların geli ş tirilmesi sırasında ba ş arısızlık olasılı ğ ını en aza indirmek için, IATF 16949 çe ş itli spesifik riskle ilgili gereksinimleri eklemektedir . Bu gereksinimler, sektördeki en iyi uygulamaların bir sonucu olarak ve risk tanımlama ve azaltma yoluyla i ş in daha güvenli ve daha istikrarlı hale getirilmesi amacıyla dahil edilmi ş tir . IATF 16949 'un bir ş artı, tüm kurulu ş ların üçüncü taraflara yaptırılanlar dahil olmak üzere tüm ürünlerin, süreçlerin ve hizmet parçalarının uyumlulu ğ unu garanti etmeleridir . Ba ş ka bir deyi ş le, kurulu ş un tedarik zinciri boyunca uygunsuzluk risklerini azaltacak bir sisteme sahip olması gerekir . Sonunda, ş irket tüm uygunluk ve uyumsuzluktan sorumludur ; Bu nedenle, tüm uygun gereksinimleri tedarik zincirine, üretim noktasına kadar geçirmelidir . DeğiĢiklikler www.softexpert.com

8. 03 | ĠLK - VE ĠKĠNCĠ PARTĠ DENETĠMĠ YETKĠNLĠĞĠ A ş a ğ ıdakileri de içeren birinci ve ikinci taraf denetçiler için IATF 16949'a daha fazla gereksinim eklendi: • Kurulu ş ların iç denetçiyi do ğ rulamak için belgelenmi ş bir süreci olmalıdır. • yetkinlik. • İ ç denetçileri e ğ itirken, e ğ iticinin ek gerekliliklere ili ş kin yeterlili ğ ini göstermek için belgelendirilmi ş bilgi korunmalıdır. • Organizasyonlar, ikinci taraf denetçilerin yeterlili ğ ini göstermeli ve ikinci taraf denetçiler denetçi kalifikasyonu için mü ş teriye özel gereksinimleri kar ş ılamalıdır. Denetçilerin ayrıca standartlara göre bu minimum yeterliliklere sahip olması gerekir: • Denetimin yanı sıra risk temelli dü ş ünme için otomotiv süreci yakla ş ımı • Uygun temel araç gereksinimleri • Uygun mü ş teriye özel gereksinimler • Varsa, yazılım geli ş tirme de ğ erlendirme metodolojileri • Birinci ve ikinci taraf denetçiler için ek geli ş tirme ve e ğ itim faaliyetleri ile birlikte yeterlilik bo ş luk analizi gerekli olabilir. DeğiĢiklikler www.softexpert.com

20. Belge Denetimi SoftExpert , kurumsal düzeyde iş süreci iyileştirme ve uyum yönetimi için yazılım ve hizmetlerde bir pazar lideridir ve kuruluşların tüm seviyelerde iş performansını arttırmak ve endüstri tarafından yönetilen uyumluluk ve kurumsal yönetim programlarını en üst düzeye çıkarmak için en kapsamlı uygulama paketini sağlar . 1995 yılında kurulan ve şu anda dünya çapında 2.000'den fazla müşterisi ve 300.000 kullanıcısı olan SoftExpert çözümleri, üretim, otomotiv, yaşam bilimleri, yiyecek ve içecek, madencilik ve metaller, petrol ve gaz, yüksek teknoloji dahil her türlü sektörde lider kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır . teknoloji ve BT, enerji ve kamu hizmetleri, devlet ve kamu sektörü, finansal hizmetler, ulaşım ve lojistik ve sağlık . SoftExpert , geniş kapsamlı uluslararası ortaklar ağı ile müşterilerinin yatırımlarından maksimum değer elde etmelerini sağlamak için tüm çözümler için barındırma, uygulama, satış sonrası destek ve doğrulama hizmetleri sunmaktadır . SoftExpert Hakkında www.softexpert.com

2. BaĢlangıç Noktası: ISO / TS 16949 1999 yılında, ISO'nun kalite yönetimi için teknik komitesi ile birlikte Uluslararası Otomotiv Görev Gücü (IATF) tarafından geliştirilen, ISO / TS 16949 , otomotiv sektöründen özel gereksinimleri de dahil ederek ISO 9001 ile entegre edildi ve bu teknik spesifikasyonu en yaygın kullanılan uluslararası alanlardan biri haline getirdi . Dünya çapında otomobil endüstrisindeki şirketler tarafından standartları . Ancak sürekli değişen küresel senaryoda, önemli yeni zorluklar ortaya çıktı ve buna karşılık, IATF ve ISO, otomotiv sektörünün kalite yönetim sistemi için teknik standardın ortak geliştirilmesini durdurmaya ve yeni standardı yayınlamaya karar verdiler : IATF 16949 . İlgili standartlara göre, uluslararası standart, otomotiv üretimi, aksesuarları, parçaları ve / veya endüstri hizmetleri ile çalışan kuruluşlar için kalite yönetim sistemlerinin gerekliliklerini bir çerçeve oluşturur . Yeni standart ISO 9001 : 2015 ile birlikte ve ek olarak uygulanacaktır . Bu, IATF 16949 'un bağımsız kalite yönetim standardı olmayacağı anlamına gelir . Amaç kusur önleme vurgulamak, sürekli iyileştirmeler sağlamak ve tedarik zincirinde atık ve eşitsizliği azaltmaktır . www.softexpert.com

Görünümler

 • 687 Total Views
 • 551 Website Views
 • 136 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 19 www.surecmerkezi.com
 • 5 178.211.55.61
 • 5 surecmerkezi.com