Şirketinizin Stratejisini ve Hedeflerini Destekleyen BT Hizmet Yönetimi Nasıl Uygulanır_

Softexpert Dokümanlar / Softexpert E-Books

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için presentation Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

13. Take your business to the next level www.softexpert.com | [email protected] Disclaimer : The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software . This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind . The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract . Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired . The content of this material is subject to change without prior notice .

1. Şirketinizin Stratejisini ve Hedeflerini Destekleyen BT Hizmet Yönetimi Nasıl Uygulanır? www.softexpert.com

4. Hizmet kataloğunuzu oluşturduktan sonra, gelen tüm hizmet isteklerini yönetmeye geçme zamanı . Hizmet Seviyesi Sözleşmelerinizi (SLA'lar) tanımlayarak başlayın, böylece hem BT servis sağlayıcınız hem de hizmeti isteyen kişi ne beklemesi gerektiğini bilir . Ayrıca, tüm taleplerin hizmet kataloğuna göre kaydedildiğinden ve SLA'lara göre işlendiğinden emin olmak çok önemlidir . Bu, çözünürlük sürelerini, sistem kullanılabilirliğini ve BT operasyonel maliyetlerini azaltmaya yardımcı olacaktır . Servis İ steklerini Y ö netin www.softexpert.com

2. Regardless Şirketinizin içinde bulunduğu sektör ne olursa olsun, BT hizmetlerini yönetmek sadece zorlu bir iş değil, her geçen gün daha da fazla talep gören bir iştir . Hizmet kalitesini, maliyet etkinliğini artırmak ve talebe ayak uydurabilmek için BT hizmetleri sürekli olarak yönetilmeli ve geliştirilmelidir . Bu, BT hizmet taleplerinizi, olaylarınızı, sorunlarınızı, varlıklarınızı, bütçenizi yönetmenize ve yüksek kaliteli sonuçlar elde etmenize yardımcı olacak doğru planlama, kontrol ve izleme ile birlikte özel bir takım araç ve yetenekler kümesi gerektirecektir .. www.softexpert.com aşağıdakilere Bun u y a p ma k için odaklanmanız gerekir:

8. BT hizmetleri genellikle sunucular, çeşitli yazılım türleri, donanım ve daha fazlasını içerebilen çeşitli farklı varlıklardan oluşur . Bu varlıkları olabildiğince uzun süre çalışır durumda tutmak ve mümkün olduğunca az kesintiye yol açarak iyi organize edilmiş bir şekilde değiştirmek çok önemlidir . Bunu yapmak için, varlığın hizmet tarifeleri, yeri, doğrulaması, kullanımı, kalibrasyonu ve bakımı dahil olmak üzere varlıklarınızın ayrıntılı kayıtlarını tuttuğunuzdan emin olun . Öğenin Yaşam Döngüsünü Yönetin www.softexpert.com

3. BT hizmetlerini tasarlama ve uygulamadaki ilk adım, bir servis kataloğu oluşturmaktır . Bir hizmet kataloğu, şirkette mevcut olan tüm BT hizmetleri hakkında bilgi içeren yapılandırılmış bir veritabanıdır . Servis katalo ğ unuzun a ş a ğı daki gibi kritik bilgileri i ç ermesi ö nemlidir : • Servis adı - Hizmete başvurmak için kullanılan terimleri belirtmelidir. • Açıklama - anlaşılması kolay ve teknik olmayan terimlerle yazılmış • Kullanılabilirlik - hizmetin kullanılabilirliği hakkında ayrıntılar içerir • Mal Sahibi - Hizmeti finanse etmek için kuruluştan sorumlu kişi • Temsilci - BT departmanı ve diğer departmanlar arasındaki iletişim için merkezi iletişim sorumlusu • Kritiklik - kuruluşun hizmetlerinin karşılık gelen kritikliğini kategorize etmek için tanımlanan yapı Servis Katalo ğ u Yarat ı n www.softexpert.com

11. Artık İş Hedeflerini ve Verimliliği Destekleyen BT Hizmetlerini Nasıl Tasarlayacak ve Dağıtılacağını biliyorsunuz , proje ve portföy yönetimi, yasal uyumluluk ve iş mükemmelliği için piyasadaki en eksiksiz ve yenilikçi çözüm hakkında daha fazla bilgi edinin . www.softexpert.com SoftExpert BT Servis Yönetimi çözümü BT servis isteklerini, olayı ve problem yönetimini ve BT insan kaynaklarını otomatikleştirmek ve geliştirmek için güçlü, kullanımı kolay, modüler ve maliyet etkin bir ITIL® tabanlı yazılım paketidir . Çözüm, her ölçekteki ve her sektördeki kuruluşların BT yönetişimini geliştirmelerine , hizmet seviyelerini optimize etmelerine, üretkenliği artırmalarına ve ilgili maliyetleri azaltmalarına ve BT altyapı yönetimini stratejik iş hedefleriyle uyumlu hale getirmelerine olanak tanır .

10. BT hizmetlerini tasarlamanın ve dağıtmanın son kısmı, BT hizmet verilerinizi analiz etmeye ve izlemenize odaklanmayı içerir . Çok sayıda belge oluşturmanın yanı sıra, hizmetler de çok miktarda veri oluşturur . Ama analiz etmiyor ve buna göre yönetiyorsanız tüm bu veriler ne kadar iyi? BT hizmetlerinizi optimize etmek için, verilere gömülü olan tüm eğilimleri ve kalıpları çıkar a bi l men i z , dü z enle y e bil men i z, özetleyebilmeniz, karşılaştırmalar yapabilmeniz ve kuruluşa paha biçilmez olabilecek anlamlı bilgileri çıkarabilmeniz gerekir . Verileri daha kolay anlayabilmek için, farklı gösterge panoları, grafikler, çizelgeler, tablolar ve analitik raporlar gibi görsel araçlardan yoğun olarak yararlanın . Trendleri ve Desenleri Analiz Edin www.softexpert.com

6. Olay y ö netimi gibi, problem y ö netimi bir dizi ad ı m ı izler ve her ad ı m hizmetin ba ş ar ı s ı ve kalitesi i ç in hayati ö nem ta şı r . Sorunu tespit ederek ve düzgün bir şekilde kaydederek başlayın . Ardından, sorunu kategorilere ayırmak için sorunu sınıflandırmanız gerekir . Bundan sonra, problem, etkisine göre önceliklendirilmeli, ardından iki kısımlı bir inceleme ve teşhis süreci izlenmelidir . Şimdi sorunun çözümü için bir çözüm bulmak ve bilinen bir hata kaydı oluşturmak, bunu organizasyon içindeki personele iletmek ve bilinen bir hata veri tabanı oluşturmak . Son olarak, sorunu işleme, kapatma ve yeniden oluşmasını önlemek için gözden geçirme zamanı . www.softexpert.com

9. Tahmin edebileceğiniz gibi, BT hizmetleri tasarlamak ve dağıtmak, hizmet katalogları, talepler, olay ve sorun yönetimi kayıtları, eylem planları, varlık kayıtları, performans veritabanları ve benzeri gibi inanılmaz miktarda belge ve kayıt üretecektir . Belgelerin ve kayıtların yönetimi, teslimi ve k o ntr o l ü, herhan g i b ir öneme sahiptir. BT de stekl e y e n belge l eri I TSM g i r işi m i içi n k r it ik Y önetic il er i , g i r işi ml er i ni proakt i f b i r ş e kil d e yönetmeden ITSM'yi oluşturamaz ve sunamazlar. Dahası, belgeler sadece bir kuruluşun içinde günlük olarak ITSM faaliyetlerini desteklemek için akıllıca hareket ettirilmeli, aynı zamanda kurumsal varlıkları korumak ve olası davalardan kaçınmak için uçtan uca güvence altına alınmalı ve kontrol edilmelidir . Belgeleri ve Kay ı tlar ı D ü zg ü n Y ö net in www.softexpert.com

7. Tüm görevler ve eylem planlarını yönetmek, BT Hizmetlerinin genel başarısı için kritik bir unsurdur. Takım iletişimini sürdürmek ve işbirliğini geliştirmek için tüm eylem planı yaşam döngüsünün (ilk kayıttan onayına) akıcı ve düzgün bir şekilde yönetildiğinden emin olun . 5 W 2 H gibi bir yapının kullanılması, aşağıdaki gibi soruları yanıtlayarak eylemin tüm yönlerini dikkate almanıza yardımcı olacaktır : • Hangi eylemler gereklidir? • Bu eylem neden önemlidir? • Nerede yer alacak? • Ne zaman başlayacak ve bitecek? • Sorumlu kim? • Nasıl gerçekleşecek? • Kaça mal olacak?? Eylem Planlar ı Olu ş turma ve Uygulama www.softexpert.com

5. Olay yönetiminiz servis masanızla (veya yardım masanızla) yakından hizalanmalıdır . Servis masası, tüm kullanıcıların BT departmanı ile iletişim kurması gereken temas noktasıdır . Buradaki amaç, söz verilen performansı olabildiğince çabuk teslim etmeyen bozulan bir hizmeti veya hizmeti geri yüklemektir . Olaylarınızı verimli bir şekilde yönetmek için, ITIL® tarafından önerildiği gibi aşağıdaki adımlarla iyi yapılandırılmış bir iş akışı oluşturun : • Olay Kimli ğ i • Olay G ü nl üğü • Olay Kategorizasyonu • Olay Tepkisi • Olay İ zleme Olaylar ı Y ö net Problemleri Y ö netin www.softexpert.com

12. SoftExpert Excellence Suite SoftExpert Hakk ı nda SoftExpert Excellence Suite, i ş performans ı m ü kemmelli ğ ini sa ğ lamak, kurumsal y ö netim, risk ve uyumluluk programlar ı n ı kolayla ş t ı rmak ve s ü rekli i ş s ü reci iyile ş tirmesini sa ğ lamak i ç in ba ğı ms ı z ve birle ş ik çö z ü mlerin en kapsaml ı ç er ç evesidir . Ş irketler bir seferde t ü m uygulamalara ihtiya ç duymayabilir veya ihtiya ç duyulduk ç a kademeli olarak b ü y ü yen bir uygulama mod ü l ü n ü bir seferde da ğı tmak isteyebilir . Se ç ilen strateji ne olursa olsun, sadece tamamen payla şı lan bir ortam, uygulamalar ı n ı n puzzle par ç alar ı gibi birbirine uymas ı n ı ve sorunsuz ç al ış mas ı n ı sa ğ lar . SoftExpert, kurumsal d ü zeyde i ş s ü reci iyile ş tirme ve uyum y ö netimi i ç in yaz ı l ı m ve hizmetlerde bir pazar lideridir ve kurulu ş lar ı n her d ü zeyde i ş performans ı n ı artt ı rmak ve end ü stri taraf ı ndan y ö netilen uyumluluk ve kurumsal y ö netim programlar ı n ı en ü st d ü zeye çı karmak i ç in en kapsaml ı uygulama paketini sa ğ lar . 1995 y ı l ı nda kurulan ve ş u anda d ü nya ç ap ı nda 2 . 000 'den fazla m üş terisi ve 300 . 000 kullan ı c ı s ı olan SoftExpert çö z ü mleri, ü retim, otomotiv, ya ş am bilimleri, yiyecek ve i ç ecek, madencilik ve metaller, petrol ve gaz, y ü ksek teknoloji dahil her t ü rl ü sekt ö rde lider kurulu ş lar taraf ı ndan kullan ı lmaktad ı r . teknoloji ve BT, enerji ve kamu hizmetleri, devlet ve kamu sekt ö r ü , finansal hizmetler, ula şı m ve lojistik, sa ğ l ı k ve di ğ erleri . SoftExpert, geni ş kapsaml ı uluslararas ı ortaklar a ğı ile m üş terilerinin yat ı r ı mlar ı ndan maksimum d e ğ er el d e e tme l erini s a ğ lamak i ç in t ü m çö z ü m l er i ç in ba r ı n d ı rma, uy g ulama, sa t ış so n ras ı des t ek ve d o ğ r u lama h i zm e t l eri sunmaktad ı r.

Görünümler

 • 723 Total Views
 • 578 Website Views
 • 145 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 27 www.surecmerkezi.com
 • 1 178.211.55.61
 • 6 surecmerkezi.com