Softexpert BPM ve Bileşenleri - Detaylı

Softexpert Dokümanlar / Softexpert E-Books

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için presentation Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

22. SLA Durum Paneli Süreç Analizi www.softexpert.com

21. İ leri Elektronik Formlar Otomasyonu İş Süreci Simülasyonu www.softexpert.com

20. Süreç Revizyon Kontrolü Geli ş mi ş İş Süreçleri Modellemesi (BPMN) www.softexpert.com

14. İş akı ş ları hem genel hem de etkinlik seviyelerinde süreç tamamlama süresini izleyebilir ve analiz edebilir. 06 | Zaman Ç izgisi Fark ı ndal ı ğ ı www.softexpert.com

1. Her BPM Çö z ü m ü n ü n Sahip Olmas ı Gereken 10 Gelişmiş Ö zellik www.softexpert.com

40. SE A nalitik Karar Vermeyi Aza ltarak i ş Verimliliğini Artırın Genel Bakış SE Analytics, herkesin kolayca veriye bağlanmasını, görselleştirmesini ve etkileşimli ve paylaşılabilir görünümler oluşturmasını sağlayan bir yazılımdır. Şirketlerin, kararsız bir gerçek kitlesi gibi görünenleri almasına ve verilere gömülü olan trendleri ve kalıpları çıkarmasına olanak sağlıyor. Kullanıcılar verileri düzenleyebilir ve özetleyebilir, karşılaştırmalar yapabilir ve kuruluş için dik kate değer olabilecek anlamlı bilgiler çıkarabilir. Çözüm, kullanıcıların ilk defa, OLAP olmayan veya ODBC gibi ilişkisel veri kaynaklarına bağlanmasını sağlar. Desteklenen veritabanları, OLAP (Çevrimiçi Analitik İşleme) kaynakları ve hatta Excel ve CSV d osyaları ve sadece birkaç tıklamayla tüm OLAP kaynaklarını içeren tam etkileşimli raporlar oluşturun. SE Analytics ayrıca, istatistik, tahmin analitiği, sorgular, karşılaştırmalar, vb. Dahil olmak üzere SoftExpert Solutions özelli klerinin tam kapsamı için entegre, sağlam ve esnek bir sunum katmanı sunar. Sonuçlar portal özellikleri kullanılarak çevrimiçi olarak yayınlanabilir.

9. i ş akı ş ları otomatik ve kullanıcı tarafından tetiklenen olaylar arasında geçi ş yapabilir. Uçu ş lar ve geçici süreçler BT müdahalesi olmadan eklenebilirken süreçler gözden geçirilebiliyor. 01 | Ge ç ici İş Akışları www.softexpert.com

26. SE Form SE Formları, Verimliliği, Müşteri Hizmetini Ve Değer Vermeyi Geliştirmeye Yardımcı Olmak Için Form Tabanlı Iş Süreçlerini Otomatik Hale Getirir. Genel Bakış Kağıt formları yıllarca kullanıldı çünkü veri toplamak için açık ve basit bir yol sunuyorlar. Ancak, onları yönetmek için zor ve pahalı. Ayrıca, kağıt belgede yer alan statik bilgileri okumak ve analiz etmek için büyük miktarda çaba gerektirir. Çoğu kuruluş müşterilerden, çalışanlardan, satıcılardan v e yüklenicilerinden veri toplamak için formlar kullanır. Formlar, çeşitli amaçlar için işlenmesi, güvence altına alınması ve harekete geçirilmesi gereken bilgileri içerir. Etkin olmak için form tabanlı süreçleri karşılamak için esnek olmalıdır. kuruluşun ihtiyaçları. Katılan herkesten giriş ve onay almada etkin olmalı ve birkaç kişi veya departman arasında işbirliğine olanak sağlayacak şekilde donatılmış olmalıdırlar. SE Formu, SoftExpert İş Süreçleri Yönetimi [BPM] paketinin entegre bir parçasıdır. Düzenl emelere uyumu sağlamak için kuruluşun tüm form tabanlı süreçlerini otomatikleştiren, düzenleyen ve etkili bir şekilde yöneten bir yazılım.

11. Geçmi ş verileri kullanarak bir i ş lemin performansını test etme ve optimize etme . Geli ş mi ş simülasyon yetenekleri, i ş süreçlerinin sürekli iyile ş tirilmesini ve optimizasyonunu sa ğ lar. 03 | Gelişmiş Sim ü lasyon www.softexpert.com

18. Kritik olanlara hemen dikkat çekmek için her görevin durumunu gösteren BPMS kontrol panelinde görsel bir temsil.Color codes are used most commonly: Yeşil: Görevler zamanında. Sar ı : Neredeyse biti ş tarihlerinde görevler için. K ı rm ı z ı : SLA ihlali belirten. 10 | SLA Durum G ö stergeleri www.softexpert.com

28. SE İş Akışı Süreç Otomasyonu ile Çalışan Verimliliğini Artırma Genel Bakış Workflow Automation, “iş akışı” olarak bilinen süreci oluşturan görevleri, kaynakları ve dahili işlemleri otomatikleştiren bir teknoloji çözümüdür. İş akışı otomasyonu yazılımı kontrol etmek için yazılım kullanır, böylece tekrarlayan görevleri ortadan kaldırır, verimlilik kazanır, hataları en aza indirir ve maliyetleri düşürür. İşinizin büyüklüğü ne olursa olsun, otomasyonun artan verimlilik ve verimlilik katacağından emin olabilirsiniz. SE İş Akışı yazılımı iş akışlarını harekete geçiren insanları, süreçleri ve içeriği birleştirmeye, iş süreçlerini otomatikleştirmeye, izlemeye ve analiz etmeye yönelik araçlar sağlamaya yardımcı olur. Dinamik süreç yürütme sayesinde SE İş Akışı, günlük iş süreçlerini kurumsal uygulamalarla entegre ederek insan ve BT sistemlerinin paralel çalışmasını sağlar.. Esnek mimarisi sayesinde, SE İş Akışı, işin hızını arttırır, tam bir görünürlük sağlar ve şirkette ne olduğu, ne zaman gerçekleştiğini ve ne zaman gerçekleştiğini kontrol eder.

15. Sistem , i ş lem analizlerine izin veren, performansın yakalanmasını ve gösterge panellerinde görüntülenmesini sa ğ layan izleme yeteneklerini içerir. Met r i k l e r v e m e t r i k l er i n a n a l izi , i ş le m yürütme hakkında de ğ erli bilgiler sa ğ lar. Bu bi l g i i ş s ü r e ç l e r i ni op t i m iz e e t m ek i ç i n kullanılabilir . 07 | S ü re ç Analizi www.softexpert.com

10. İş akı ş larından olu ş turulan formlar, gerekli süreçleri ve ko ş ulları otomatik olarak yansıtır . Ek olarak, kullanıcılar görünümü ve izlenimi özelle ş tirmek ve özel formlar olu ş turmak için sunulan geli ş mi ş form olu ş turma yeteneklerinden yararlanabilir . 02 | Gelişmiş Form Oluşturma www.softexpert.com

12. Araçlar, bir hizmet olarak yazılım (SaaS) olarak teslim edilebilir ve veriler bulutta saklanabilir . İ nsanların artık masalarından çalı ş malarına gerek yok ; Bulut tabanlı BPMS ile insanlar, hareket halindeyken i ş akı ş larına eri ş ebilir . Bulut Tabanlı BPMS size çok büyük miktarda zaman ve para kazandırır. Buluta geç!!!! 04 | Bulut Dağ ı t ı m ı www.softexpert.com

13. Çoklu modelleme görünümleri ve çoklu içe aktarma / dı ş a aktarma ş ablonları ile tam BPMN 2 . 0 u y um l u l u ğ u i l e g el i ş m i ş modellemeimport/export templates . Geli ş mi ş modelleme özellikleri, operasyonel tutarlılı ğ ı sa ğ larken karma ş ık i ş durumlarını yakalama yetene ğ ini yansıtır. 05 | Gelişmiş Modelleme www.softexpert.com

17. Sistem geçici i ş birli ğ ine izin veren dinamik görev atama yeteneklerine sahiptir. Hiçbir ş ey planlandı ğ ı gibi gitmiyor. İş akı ş ının ortasında, ş u anda bir göreve atanan ki ş iyi de ğ i ş tirmek isteyebilirsiniz . İ yi bir BPMS, yöneticilerin, kullanıcıları gerekti ğ i gibi ve kolaylıkla görevlere yeniden atamasına izin vermelidir. 09 | Dinamik G ö rev Atama www.softexpert.com

24. SE Süreç Süreç Mükemmelliğiyle İş Çevikliğini Artırma Genel Bakış Çoğu işletme ve kuruluş, çalışmalarını belirli süreçlere ve kurallara göre gerçekleştirir. Bununla birlikte, bu iş süreçleri çoğu zaman belgelenmez, ancak iş kullanıcılarının kafalarında kalır. İş kullanıcıları - analistler, yöneticiler ve danışmanlar gibi - İş süreçlerini belgelemek için sık sık uğraşırlar çünkü bu amaç için kullanımı kolay araçlar mevcut değildir. Bu , paylaşılması zor olan farklı dosya ve biçimlerin bir araya getirilmesini sağlar ve bu nedenle çoğu zaman en iyi ihtimalle eksik olan veya en kötü ihtimalle hatalı olan işlem belgelerinde yarı gönüllü girişimlere neden olur. SE Süreci, iş kullanıcılarının iş sürecini daha iyi anlamalarına, belgelemelerine ve dağıtmalarına yardımcı olan görsel, kullanımı kolay ve gelişmiş bir iş süreci modelleme ve analiz aracıdır. Kapsamlı bir takım araçlar ile SE Process yazılımı, iş kullanıcılarını iş mantığı yazmasını s ağlar. Mevcut uygulamalara bağlanın ve insan etkileşimi için kullanıcı arayüzleri oluşturun. Merkezi deposu sayesinde, SE Process birden fazla modelleyicinin aynı anda süreç modellerini geliştirmek ve sürdürmek için çalışmasına izin verir. Ayrıca, web tab anlı dağıtım, iş süreci bilgisini kullanıcılar için kalıcı olarak erişilebilir kılmaktadır. Bu kurumsal işlem deposu, birden çok işlem hiyerarşisi düzeyi ile basit gezinmeyi garanti eder. SE Sürecinin sunduğu kavramlar ve özellikler, uluslararası standartl ar ve düzenlemeler tarafından belirlenen tüm gereksinimleri karşılar; BPMN, ISO 9000, ISO 14000, COSO, FDA, ISO 22000 [HACCP], ISO 20000 [ITIL], COBIT, OHSAS 18000, ISO / TS 1694 9, ISO / IEC 17025 ve diğerleri.

16. Olgulardaki bilgi ve belgeler toplu olarak ve ba ğ lantılı olarak saklanır. İş Süreci i ş akı ş ları, formlar gibi yapılandırılmı ş içerik ve belgeler gibi yapılandırılmamı ş içerik içerir. İş akı ş ı içinde belgeleri ve formları zarif bir ş ekilde bir araya getiren bir BPMS, uygulamalar arasında geçi ş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır ve sorunsuz bir deneyim sa ğ lar.. 08 | Vaka Klas ö rleri www.softexpert.com

27. Özellikler SE Form yazılımının, kuruluşların form tabanlı süreçleri oluştururken ve sürdürürken karşılaştıkları temel zorluklardan bazılarını ele aldığı yer burasıdır. Düşük Maliyetli Otomasyon Sistemi SE Form, herhangi bir form tabanlı prosesi otomatik hale getirir ve kullanıcıları seçilmiş verilerle yönlendiren en iyi uygulama özelliklerini sunar. Daha hızlı geri dönüş için yönlendirme, bildirim, yükseltme ve onayı otomatik hale getirir. SE Formu web tabanlı olup, çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler neredeyse her yerden form tabanlı süreçlere (yani , veri girişi ve doğrulama) katılabilir. Doğru Veri Yakalama Yeni formlar oluştururken veya mevcut olanları geliştirirken, şirketler doğru ve hızlandırılmış veri toplama için çeşitli ala n formatlarını kullanabilirler. Fare tıklaması ile kullanıcı, da ha önce girilen veri seçeneklerinin listesini sağlayan form alanlarına yazılan ortak yanıtları seçebilir. Bu, verilerin doğru girildiğinden emin olmanıza yardımcı olur. Form elektronik olarak imzalanabilir ve b asit veya karmaşık matematiksel işlemleri kull anarak verileri hesaplamak için alanlar ayarlanabilir. Bağlı Süreçler SE Form daha etkin ve verimli bir kalite yönetimi için farklı kalite süreçlerini entegre eder. Örneğin, bir değişiklik gönder im formu doğrudan bir süreçten diğerine bağlanan bir C APA formundan başlatılabilir. İlgili bilgiler otomatik olarak yeni forma girilecek, veri girişini azaltacak ve bilgilerin manuel aktarımında yaygın olan hatalardan kaçınacaktır. Dinamik , Akıllı Ve Interaktif Formlar Otomatik Formüller Ve Hesaplamala r W eb Servisleri Üzerinden Veri Girişi Mobil Cihazlar Üzerinden Yürütme www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without p rior notice.

8. Yukarıda belirtilen temel özelliklerin yanı sıra, en iyi BPM Yazılımı da daha geli ş mi ş özellikler sunacaktır. Bu ileri özelliklerin hangisinin kısa vadede sizin için en önemli oldu ğ unu tartmak zorunda olmanız gerekirken, gelecekte de neyi kullanmak istedi ğ inizi de dikkate almanız gerekir . Bu geli ş mi ş yetenekler, bir sonraki seviyeye kadar süreç iyile ş tirme sürecini gerçekle ş tirerek ve di ğ er kurulu ş lardan daha fazlasını atlatabilmenizi sa ğ lar - ve rekabetinizden uzakla ş ın .. Bir BPM Yaz ı l ı m ı nda değerlendirilecek ö nemli gelişmiş ö zellikler şunlard ı r:

34. Genel Bakış SE Risk, risk yönetim sürecinin ilk aşamalarından, risk değerlendirmesi ve değerlendirilmesi yoluyla risk azaltma ve izleme, olayların yönetimi ve uygun takip ve entegre raporlamanın sağlanmasını kapsar. Yazılım, tüm organizasyonel alanlara uyar, bu da risk yönetiminin otomatik olarak şirket projelerinde, süreçlerinde ve stratejilerinde yer aldığı anlamı na gelir; ürün geliştirme; çevre, sağlık ve güvenlik; yönetişim uygulamaları; BT yönetimi; ve diğerleri. SoftExpert risk yönetimi çözümü, uçtan uca risk yönetim sürecini sağlam bir tasarımda ve düzenleyici uyumluluk ve iç denetim de dahil olmak üzere diğer GRC (Yönetişim, Risk ve Uyumluluk) işlevleri ile bütünleştirerek kurumların maliyet etkin bir şekilde geniş bir risk oluşturmasını sağlar. yönetim işlevi. SE Risk, risk çerçevesinin görsel temsili, özelleştirilebilir değerlendirme metodolojileri, risk değerlendirmelerinin iş akışında etkin olarak işlenmesi ve kontrol testlerinin yanı sıra kurumsal düzeyde görünürlük ve raporlama gibi temel özellikleri içerir. Sisteme uygulanan gereksinimlerin, kavramların ve yöntemlerin, ISO 31000 ve COSO çerçevesi gibi ana standartlar ve dünya çapındaki metodolojilerdeki tüm talepleri tamamen karşıladığını söylemek önemlidir. Zamanlanmış Etkinlik Dağılımı Veri Toplamaya Korumalı Erişim Proses Yöneticileri ve Teknik Kadro Risk Yönetimi Planlaması Risk Tanımlaması Risk Analizi Eylem Planı Risk İzleme SE Risk Karar Verme Sürecinizi İyileştirin ve Yatırımlarınızı Optimize Edin

7. İş Kuralları Yönetimi Business rules management allows business experts to define and maintainthedecisionsthat guidesystems behavior,reducingthe amount of time and effort required to update production systems, and increasing the organization’s ability to respond to changes in the business environment. Ö z el l e ş ti r i l ebi l ir Kullanıcı Arayüzü K u ll a n ı c ı a r a y ü z ü , k u ll a n ı c ı t e r c i h l e r i ne göre de ğ i ş tirilebilir ve optimize edilebilir. Bu, daha verimli süreçler uygulamak için BPM motorundan yararlanırken, sezgisel ve özelle ş tirilebilir bir kullanıcı arayüzü ile kullanıcı dostu bir mü ş teri deneyimi sa ğ lar. Anında Rapor O l uş t ur m a Raporlar, hem süreci hem de katılımcı perspektiflerini özümsememizi sa ğ layarak karar vermede yardımcı olur. Bir KPI panosu, her sürecin ve katılımcının performansını açıklayan net bir resim sa ğ layacaktır. www.softexpert.com

6. İşlem Modellemesi En temel ve özellik olmalı. Modelleme süreçleri, organizasyondaki herhangi bir ki ş i için sadece birkaç saat içinde bir sürecin açılması için basit ve sezgisel olmalıdır. Pek çok BPMS sistemi, basit olmamaları ve BPMS projelerinin bu sebepten dolayı ba ş arısız olmasından dolayı yetersiz kalmaktadır. İş Akışı Ot o ma s y o n u Otomasyon, yönlendirme, tamamlama ve teslimatta hataları ortadan kaldırır. Sistem, i ş lemlerin geleneksel olarak sürece ğ i zamanın bir bölümünde tamamlanabilece ğ i bir ortam yaratır. Ger ç ek Zamanl ı İşbirliği Gerçek zamanlı i ş birli ğ iyle, aynı belgede aynı anda, dünyanın farklı bölgelerinde bulunan ki ş ilerle çalı ş ma fırsatını yakalayın. www.softexpert.com

35. Özellikler • Sürekli olarak yüksek kaliteli veriler sunan, doğru düzenleyici raporlar üreten ve gerçek zamanlı risk yönetimi ve izlemeyi s ağlayan bir risk altyapısı oluşturun. • Yeniden kullanımları kolaylaştıran riskler, kontroller, azaltma faaliyetleri ve standart işletim prosedürleri depoları oluştu run. • En kritik risk ve uyumluluk süreçlerini, izlenebilirlik ve izlenebilirlik sağlayan bir çözümle tanımlayın, yakala yın ve yönetin. • Tüm risk türleri arasında ölçüm ve risk ve gerektiğinde sık sık güncelleme tedbirleri. • Doğru veri toplanmasını sağlamak için yapılandırılabilir etki ve olasılık ölçeklerini ve güçlü iş akışlarını kullanarak çeşit li risk boyutlarına karşı riskleri değerlendirin. • Model tipine bakılmaksızın üstün kantitatif ve niteliksel model risk yönetiminin sağlanması. • Oluşan olayların sıklığı ve etkisi ile ilgili toplanan bilgilere dayanarak otomatik risk değerlendirmesi sağlayın. • Anahtar eşikler aşıld ığında, proaktif uyarılar ile, içsel ve artık risklerin ölçülmesini ve karşılaştırılmasını sağlayın. • Kritik kontrol noktalarını tanımlamak için karar ağacı yapıları sunar. • Kontrol test döngülerini otomatikleştirin ve kontrol ortamında önemli sorunların a nında bildirilmesini sağlayın. • Risk veya kontrol değerlendirme sonuçlarına göre ve tamamen yapılandırılabilir kurallar kullanarak olayları (Olaylar, Sorunla r veya İş Akışları) otomatik olarak başlat. • Etki azaltma faaliyetlerinin, kontrollerinin ve politi kalarının etkililiğinin yanı sıra testler, iş ölçümleri ve güçlü olay yönetimi yetenekleri ile risk ve gereksinimlerdeki değişikliklerin izlenmesi. • Risk analizi ve izleme için risk hesaplayıcılarını ve riskli ısı haritalarını etkinleştirin. • Bir yönetici gösterge panosu aracılığıyla tüm risklerle ilgili faaliyetlerin genel bir görünümünü sağlayın. • Isı haritaları, risk eğilimleri, risk özeti ile ilgili en yüksek riskler ve tüm ilgili detaylar ile yapılandırılabilir raporl ar ve portallar kullanarak rapor ve rin. • Mali, itibar, yasal, güvenlik, sağlık, çevre ve gıda güvenliği gibi farklı risk boyutlarını kullanın. . Risk Deposu Risk Değerlendirmesi Kontrol Faaliyetleri Risk Izleme www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acqu ired. The content of this m aterial is subject to change without prior notice.

29. Özellikler İş Akışı Otomasyonu • Üretim ortamında iş akışlarını otomatik hale getirir ve denetler, süreç görevlerini doğru takıma, rol veya kişiye uygun zamanda atar. • İşbirlikçi ve geçici insan etkileşimini otomatikleştirerek bilgi paylaşımını geliştirir. • Hizmet Seviyesi Sözleşmelerini yerine getirmek için gerekli görev önceliklerini ve son tarihleri zoru nlu kılar. • Bilgi girişi için kullanıcılara standart tabanlı bir elektronik form arayüzü sunar. • Entegre aranabilir belge yönetimi ile içeriği yönetir ve sunar. • Görevlerin yetkilendirilmesi ve süreç çizelgelemesi dahil olmak üzere tam görev yönetimi sa ğlar. • Web servisleri ve standart API'ler, üçüncü taraf uygulamaları ile sorunsuz entegrasyonu kolaylaştırır (ör. ERP, CRM, Office ). • Süreç akışlarına entegre edilmiş karmaşık karar kuralları. İş Akışı İzleme • BAM (İş Etkinliği İzleme) yeteneklerini ve herhangi bir kullanıcı veya rol için kritik olayların yapılandırılabilir uyarılarını sunar. • Düzeltici ve önleyici eylemler (CAPA), beklenmedik iş akışları, yürütücüleri veya kuralları temel alarak otomatik yükseltme başlatan olay tetikleyicileri oluşturu r. • Sürecin herhangi bir aşamasında devam eden bir işin gerçek zamanlı izlenmesi. • İşlem yöneticilerinin istisnaları işleme dahil süreç akışlarını anında değiştirmesine izin verir. • Kullanıcıların belirli bir süre boyunca başlatılan, tamamlanmış ve deva m eden iş akışlarının (iş yükü) toplam sayısını görmelerini sağlar. • Katılımcıların çalışma ödevlerini bir akış diyagramının parçası olarak görmelerini sağlar, böylece çalışan işlerin durumunu ve bağlamını hızlı ve kolay bir şekilde kontrol edebilirler.. İş Akışı Analiz ve Optimizasyon • İş akışı yöneticilerinin, kapsamlı bir önceden yapılandırılmış raporlar kümesiyle üretkenliği ve iş yüklerini analiz etmesi ne izin verir. • Analytics yetenekleri, iş kolu raporlamasına olanak tanır ve işletme kullanıcılar ının kurumsal iş akışı bilgilerine erişmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olur. • Yöneticilerin verileri incelemesi ve farklı açılardan “dilimleme ve zarlaştırma” yapmalarını sağlar. • Dinamik hesaplama ve gerçek ve hedef değerler arasındaki karşılaştırmayı sunar. • Hand - off'ları azaltarak döngü sürelerini hızlandırır. • Tüm süreç örneklerinin (iş akışlarının) aynı kuralları takip etmesini ve süreç modeline uymasını sağlayarak yöneticilerin s üreçleri sürekli iyileştirmesini sağlar. Süreç Akışı Aktivite Yürütme Aktivite Yürütme Süreç İzleme www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational p urposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herei n may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

39. Takım İş Akışı Teknolojisi Planlama Yürütme İzleme Takım İş Akışı Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir Yöneticiler ve Teknik Kadro Özellikler SE Eylem Planı, aşağıdakiler dahil olmak üzere kuruluş için toplam esneklik sunar: Yapılandırma • Özel alanlar, kontrol listeleri, takımlar, sorumluluk yolları, kimlik maskesi ve aktivite ve eylem planı kategorizasyonu. Yönetim • Eylem planı kaydı için 5W2H formu • Daha doğru yürütme tarihleri için faa liyet bağımlılığı yapılandırmasına sahip Gantt grafiği. • Eylem planı şablonları. • İlk etkili olmadığında yeni bir eylem planını veya yeni bir aktiviteyi (bağlantılı) ilişkilendirmeyi sağlar. Görünüm • Faaliyetlerin kontrol paneli: • Benim aktivitelerim. • Ekibimin faaliyetleri. • Eylem Planı izleme ve kontrolü. • İzole Faaliyetler izleme ve kontrol. • Grafikler ve grafikler: Gantt, çubuklar, yatay çubuklar, Pareto ve pizza. • SE BI arayüzüyle özel raporlar ve grafikler. www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaime r: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the o ffer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

19. Artık her BPM çözümünün sahip olması gereken 10 Geli ş mi ş özelli ğ i bildi ğ inizden, süreç otomasyonu ve iyile ş tirme, düzenleyici uyumluluk ve i ş süreci yönetiminde mükemmeliyet için piyasadaki en eksiksiz ve yenilikçi çözüm hakkında daha fazla bilgi edinin . www.softexpert.com SoftExpert BPM SoftExpert BPM, insan merkezli ve kullanıcı dostu arayüzü ile iş süreçlerinin görünürlüğünü ve kontrolünü geliştirir . Çözüm, tüm organizasyon genelinde süreçlerin sürekli iyileştirilmesini teşvik eder . Modelleme ve optimizasyondan otomasyona, uygulamaya ve izlemeye kadar yaşam döngüsünün her adımını yönetir . Geliştirilmiş iş anlayışı, daha hızlı süreçler ve stratejik planlama üzerinde daha büyük iş etkisi sunarak, SoftExpert çözümü, karmaşık süreçlerin düzenlenmesi ve gerçek zamanlı iş bilgileriyle iş hedeflerinin desteklenmesi için insanların daha verimli çalışmasını sağlar .

2. Piyasa Bak ı ş d o ğ a sı, sürekli olarak y e ni r i s k v e Pazarın dinamik z o r l u k la r ı n o rtaya ç ı k m a sı a n l a m ı n a g e l i r . E k o n o m i k baskılar ve de ğ i ş en i ş ihtiyaçları, ş irketlerin i ş süreçlerine yakla ş ımında temel bir kayma talep ediyor . De ğ i ş en piyasa ko ş ullarına hızlı bir ş ekilde cevap vermek için bu süreçleri düzene sokmalılar . İş S ü re ç leri Y ö netimi (BPM), bu zorluklar ı n ü stesinden gelmek ve y ü ksek verimli ve duyarl ı iş s ü re ç leri oluşturmak i ç in anahtard ı r . BPM, s ü re ç odakl ı ve ç apraz fonksiyonel yaklaş ı m ı birleştirerek insan, i ç erik ve kurumsal uygulamalar ı birleştiren bir y ö netim disiplini t ü r ü d ü r .

41. Özellikler Raporlama • Özel detaylara sahip grafikler, çizelgeler ve tablolar. • Çok çeşitli grafikler. • Bilgi Excel'e aktarılabilir. • Grafikler PNG'ye ve diğer uzantılara aktarılabilir • Hücre kurallarını vurgulama. • Özelleştirilmiş hücre stilleri ve formatı. • Web ve masaüstü raporlaması (portallar). Analitik • Matkabın ve Yuvarlanın (Bilgileri yakınlaştırın ve / veya kökeni tekrar merkezden uzaklaştırın). • Döndür, dil ve zar (Bilgi almak için esneklik). • OLAP Uygulaması (Çevrimiçi Analitik İşleme) kavramı. • Sınırsız bilgi geçişi (satır x sütun). • Pivot alanlarını kullanıcılara göre yeniden düzenlemek için sürükle ve bırak. • Verileriniz için otomatik hesap özeti. Varsayılan olarak SUM, MAX, MIN, COUNT, AVG'yi destekler. • Otomatik olarak satır alanları ve sütun alanları için toplam ve genel toplamı hesaplayın. • Sıralama, filtreleme, sıralama, grup gibi analitik özellikler . • Profili kaydetme ve geri yükleme. Veri Entegrasyonu • Mevcut ERP sistemlerinden veri işleme, diğer ticari işlem uygulamaları, ilişkisel veritabanları ve veri dosyaları. • Sihirbaz tabanlı işlevsellik, birden çok veri kaynağını ve birden çok dosya türünü destekler. • Kaynak veriler bir SQL birleştirmesinde birden çok tablodan seçilebilir. • Tek bir arabirim, tek bir meta veri, tek bir kod tabanı ve tek bir sunucu işlemi ile sağlanan tüm altyapı. • Her analiz için güvenlik ya pılandırması. Analiz Paneli Sihirbazı Güvenlik Yapılandırması Analiz Grafikler www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

25. Özellikler Süreç keşfi • Uçtan uca süreç keşfini destekler ve temel işlem verilerini yakalar. • İşlemler WfMC XPDL standardına göre doğrudan haritalanabilir. • Giriş / çıkışlar, kaynaklar, maliyetler, zaman ve belirli takvimler gibi iş süreci ayrıntılarını tanımlamak için birlikte çalışma ortamı. • Var olan Microsoft Visio iş süreçlerini (VDX) içe aktarır. • Bölümler arasında daha iyi iletişim için tam işlevsel süreç belgelerini tamamlayın. Süreç Modellemesi • Güçlü iş odaklı modelleme arac ı, iş kullanıcılarının iş ihtiyaçlarının daha iyi eşleşmesi için kurallar yazmasını, yönetmesini ve değiştirmesini sağlar. • Merkezi depo nedeniyle yüksek verimlilik ve yeniden kullanılabilirlik. • Şirket çapında dağıtılmış iş süreçleri tasarımı. • Grafik işlem akış şemalarını anlaşılması ve anlaşılması kolay bir yöntemdir. • Sürecin üst düzey bir bakış açısıyla bireysel faaliyetlere göre detaylandırılmasını destekler. • Süreç revizyon kontrolünü ve bildirimi değiştirir. • Bireysel süreç haritalarını genel iş sürecini temsil eden tek bir haritaya birleştiren çoklu haritalar oluşturur. Süreç Simülasyonu • Tam entegre simülasyon tasarımcısı, kullanıcıların “ne - if” senaryolarını yaratmalarını sağlar. • Proses rotaları sistem tarafından otomatik olarak dağıtılı r veya kullanıcılar tarafından tanımlanabilir. • Ayrık olay simülasyonlarını çalıştırır ve olasılıksal veya deterministik yöntemleri destekler. • Simülasyon sırasında aktivite tabanlı maliyet ve kaynak kullanım analizi yapar. • Güçlü animasyon, anahtar ist atistikleri ve maliyet verilerini gerçek zamanlı olarak görüntüler. • Kullanıcılar animasyon hızını düzenleyebilir ve adım adım simülasyon yapabilir. • Kullanıcıların “what - if” senaryolarını keşfederek potansiyel darboğazları tespit etmelerini sağlar. Süreç Yayınlama • Optimize, çalışmaya hazır iş süreçleri sunar. • Her bir sürecin ayrıntılı açıklaması yoluyla düzenleyici uyumluluğu destekler. • Birden çok işlem hiyerarşisi seviyesinde çalışın. • Süreç dağıtımını desteklemek için tam entegre kurumsal iç erik yönetimi [ECM] çözümü. • İş süreci bilgisinin dinamik ve statik talep üzerine yayınlanması. • Web tabanlı dağıtım, iş süreci bilgisini kullanıcılar için kalıcı olarak erişilebilir kılar. Süreç Optimizasyonu • Süreç performans raporlarını kullanarak i ş sürecini optimize eder. • Ana işlem öğelerini, Kaplumbağa Diyagramı ve Giriş ve Çıkış diyagramı gibi etkili süreç analiz araçlarıyla gösterir. • Yöneticilerin gidiş geliş mühendisliği ile süreçleri sürekli geliştirmelerini sağlar. • Darboğazları ortadan kaldırarak ve el çarklarını azaltarak döngü sürelerini hızlandırır. • Süreçleri ve harita hedeflerini optimize etmek için simülasyon yetenekleri sağlar. • Sürüm oluşturma ve geçmiş işlevleri aracılığıyla süreç revizyonu üzerinde tam kontrol. • Yöneticiler, her adımın maliyetini bilerek sürecin nasıl optimize edileceğine karar verebilirler. Makro Işlem Eşlemesi ( VAC ) İş Süreci Modelleme ( BPMN ) İş Süreci Simülasyonu Süreç Revizyon Kontrolü www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acqu ired. The content of this material is subject to change without prior notice.

38. SE Aksiy on Plan ı Görevlerin Ve Eylem Planlarının Planlanmasını, Yürütülmesini Ve Izlenmesini Optimize Edin Genel B akış Her türden kuruluş, süreçlerini, ürünlerini ve hizmetlerini kontrol ederek ses performansını ortaya koymak ve göstermek için giderek daha fazla endişe duymaktadır. Bu nedenle, bir şirketin tüm görevlerini ve eylem planlarını tek bir birleşik birim olarak yönetmek, genel başarıda kritik b ir unsurdur, hedeflerine ulaşma stratejisini çizerler. " 5W2H ", yazılı bir iş planı için en çok kullanılan araçlardan biri olmuştur ve kuruluşlara yalnızca planın oluşturduğu faaliyetleri açık bir şekilde tanımlamakla kalmamakta, aynı zamanda uygulama ilkelerinden bu yana hedeflere ulaşmak için hesap vermeyi de sorumlu tutmaktadırlar. Aşağıdaki soruları cevaplayan sentetik bir form içerir: Types Questions Descriptions Konu Ne ? Tam olarak ne yapman gerekiyor? A maç Wiçin ? Bu eylem neden görüşünüze ulaşmakta kritik öneme sahiptir? Neden sadece atlamıyorsun? Lokasy on Nerede ? Eylem nerede gerçekleşecek? Başka hangi yerler var? Sıra Ne Zaman ? Bu eylem ne zaman başlamalı (ve bitmeli)? İlgili eylemlerin ne zaman başlatılması ve tamamlanması gerekiyor? İnsan Kim ? Bu eylemin sorumluluğunu üstlenen en iyi kim? Burada başka kim var? Metod Nasıl ? Bu eylem nasıl aktif hale getirilecek? Maliyet Ne Kadar ? Bu girişim ne kadar mal olacak? SE Eylem Planı, organizasyonların, ilk rekordan onayına kadar, takım iletişiminin sürdürülmesini ve planlamanın, yürütmenin ve görevlerin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinin merkezi kontrolüyle işbirliğinin geliştirilmesini sağlayarak kuruluşların tüm Eylem Planı yaşam döngüsünü etkin bir şekilde düzenleme lerine yardımcı olma konusunda en iyi araçtır. . Kullanımı kolay ve esnek uygulama, görev yürütme hızını, güvenilirliğini ve verimliliğini artırır. Aşağıdakiler SE Eylem Planı'nın kullanılmasıyla elde edilen başlıca faydalardan bazılarıdır: • Aktivitelerin ve eylem planlarının planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi konusunda daha fazla esneklik. • Alınan kararların optimize edilmiş hızı, kalitesi ve uygunluğu. • Süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin artan verimliliği ve verimliliği. • Artan iyile ştirme fırsatları miktarı belirlendi. • Optimize edilmiş iş performansı. • İlgili herkes için bilgi dolaşımındaki çeviklik. • Kurulum, entegrasyon, eğitim ve bakım ile maliyetleri azaltın. • Belgelerin yazdırılması ve dolaştırılması için daha az gereksinim. • Olaylara ve diğer hayati bilgilere daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli erişim.

30. SE Dö küman Çalışanlarınızı İşbirlikçi Bilgiyle Güçlendirin Genel Bakış Şirketler her gün inanılmaz miktarda bilgi alır ve üretir - teklifler, İK dokümanları, mali raporlar, satınalma siparişleri, sözleşmeler, kalite belgeleri, mühendislik çizimleri, formlar, duyurular, e - postalar - liste uzayıp gidiyor. Bu bilgilerin% 90'ından fazlası kağıt ve elektronik dokümanlarda saklanmaktadır. Belgelerin yönetimi, dağıtımı ve kontrolü, herhangi bir işletme için kritik öneme sah iptir. Kuruluşlar, işlerini destekleyen belgeleri proaktif bir şekilde yönetmeden iş değeri oluşturamaz ve sunamazlar. Dahası, belgelerin yalnızca bir kuruluşta günlük iş faaliyetlerini desteklemek için akıllıca hareket ettirilmeleri değil, aynı zamanda şi rket varlıklarını korumak ve daha sonra dava açmaktan kaçınmak için uçtan uca güvence altına alınmalı ve kontrol edilmelidir. SE Belgesi, kurumların tüm yaşam döngüsü boyunca elektronik ve kâğıt tabanlı belgelerin yönetimi ni etkin ve verimli bir şekilde otomatik hale getirmelerini sağlar - yakalama, oluşturma, sınıflandırın, paylaşın ve güvenceye alın, arşivleyin ve yok edin. Herhangi bir yetkili kişi - çalışanlar, müşteriler, satıcılar veya ortaklar - belgeleri dünyanın her yerinde ve her zaman güvenli ve güvenli bir şekilde yönetebilir ve üzerinde çalışabilir. SE Belgesi, bölümler arası iletişim ve ekip çalışmasını anlamlı bir şekilde geliştiren ve ihtiyaç duyulduğunda herkesin bulabileceği dokümanların organize edilmesine, yönetilmesine ve tutulmasına yardımcı olan bir Belge Yönetimi yazılımıdır. SE Belgesi ayrıca, ISO 9000 - Kalite İlkeleri, Sarbanes - Oxley, FDA 21CFR Bölüm 11 - Elektronik Kayıt Tutulması, İyi Üretim Uygulamaları, OSHAS 18000 ile ilgili olanlar gibi artan yasal uyumluluk ve kurumsal y önetim süreçleriyle ilişkili riskleri ve maliyetleri de en aza indirir. ISO 14000 ve diğerleri. Document & Records Lifecycle Management Capture/Create Manage/Review Deliver/Publish Store/Preserve Create Review Final Version Publish Active/Inactive Use @ @ Capture Paper Capture Communications E - mail Print Collaborate Approval Retention Capture Graphics/ Drawings Capture Reports W eb Portals Capture K e nowledg Edit Draft Version CD/DVD ROM Mobility Disposition Source Business Process Management

3. İş S ü re ç leri Y ö netim Yaz ı l ı m ı Hakk ı nda www.softexpert.com İş Süreçleri Yönetim Yazılımı (BPMS), manuel süreç zincirlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve daha iyi, daha hızlı, daha kolay i ş süreçleri sa ğ lar . İş süreçlerini otomatikle ş tirmek, simüle etmek ve izlemek için kullanılan özelliklerle, kurulu ş ların gelecekteki stratejileri belirlemesine yardımcı olur . Bilgi akı ş larını bir süreç tasarımcısı, süreç motoru, kural motoru ve i ş lem analizi gibi çe ş itli bile ş enleriyle optimize ederek, kurulu ş lar daha üretken ve karlılı ğ ı artırabilir . Bir süreç tasarımcısı, süreçleri analiz ettikten sonra i ş lemlere mantıksal olarak atar, süreç motoru otomatik aktiviteleri uygulamalara ve çalı ş anlara manuel i ş lemlere ayırır . Kural altyapısı, sürecin i ş kurallarına ba ğ lı kalmasını sa ğ larken, i ş lem analiti ğ i süreç performansı hakkında geri bildirim sa ğ lar . Bu eKitap, iş s ü re ç leri y ö netimi i ç in bir çö z ü m se ç meye ç al ı şan işletmelere yardımcı olmak için üretildi.

4. • BPMS, i ş süreçlerinin geleneksel olarak otomatikle ş tirilmesi iste ğ inden do ğ mu ş tur, i ş akı ş larının yaratılması, iletilmesi ve yönetilmesi için el ile kullanılan yöntemler çok hantal hale gelmi ş tir . • Çalı ş mayı kurulu ş çevresinde hareket ettirmek için temel bir görev listesi kullanıcı arabirimi kullanan erken i ş akı ş ı sistemleri geli ş tirildi, ancak uygulamalarla bütünle ş mek için çok fazla ki ş iselle ş tirme gerekiyordu . • Belge yönetimi satıcıları i ş akı ş ını yazılım paketlerine entegre etmeye ba ş ladılar, ancak paket içinde tanımlanan süreçlere ba ğ lı kaldılar ve bu yeteneklerin ötesine geçemediler . • Uygulama bütünle ş tirme aracı yazılımı, bu süreç tanımı sınırlamalarını hafifletmeye yardımcı oldu, ancak BPM projelerini çok maliyetli hale getirdi . • Hizmet odaklı mimarinin (SOA) ortaya çıkması BPM'nin bir nimetiydi ve web hizmetlerinin önemli çaba sarf etmeden süreç aktivitelerine entegre edilmesine olanak veren uygulama i ş levlerine izin vermek ve görev listelerinin web sayfalarına, portallara ve uygulamalara göreceli olarak entegre edilmesine izin vermek . kolayla ş tırmak . Kapsamlı bir İş Süreçleri Yönetimi yazılımı, kurumunuzun i ş süreçlerini iyile ş tirme hedefine do ğ ru tanımlamanıza, modellemenize, simüle etmenize, da ğ ıtmanıza, yürütmenize, izlemenize, analiz etmenize ve optimize etmenize olanak tanıyan bir dizi yenilikçi teknoloji sunarak BPM ya ş am döngüsünün tüm yinelemeli a ş amalarını destekler . çeviklik ve operasyonel performans . BPMS hakk ı nda baz ı bilgiler: www.softexpert.com

31. Özellikler SE Belgesi, tüm içerik yaşam döngüsünü yakalamadan teslimata kadar yöneten ve döngünün her aşamasında en eksiksiz özelliklere sa hip kapsamlı bir elektronik belge yönetimi çözümüdür: Tarama • Kategorilerin kullanıldığı belgelerin hiyerarşik sınıflandırması; • Orijinal formatını değiştirmeden herhangi bir veri tipini ve yapısını destekler; • Microsoft Office Uygulamaları (Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Visio) ve Open Office, CAD tasarım yazılımı (Autocad, Inventor, Microstation, SolidWorks , SolidEdge, vb.), Adobe PDF, Corel Draw gibi popüler masaüstü yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir , Görüntü Editörl eri ve diğerleri; • Belge oluşturma ve gözden geçirme işlemlerinde şablon kullanımı; • Veritabanındaki veya sıkıştırma ve şifre koruma mekanizmalarına sahip dağıtılmış sunuculardaki dosyaları depolar; • Kurumsal ERP verilerini depolanmış içerikle bütünleştirir. Yönetme k • Belge erişimi ve güncellemeleri, konfigürasyon değişiklikleri, idari eylemler ve erişim kontrolündeki değişiklikler ile ilgil i çeşitli eylemleri denetleyin; • Standart veya özelleştirilmiş süreçler kullanarak belge inceleme iş akışı; • Kullanıcı başın a, gruplara, kategori seviyesindeki (alt kategori vb.) • Rollere ve belge düzeyine göre tanımlanan erişim izinleri; • Belge kopyaları ve baskıları için sınırlar koymak için güvenlik mekanizması; • Kopyalama ve sahteciliği kısıtlamak için kontrollü kopya için fi ligran; • Basılı belgelerin gönderilmesi, alınması ve iptal edilmesi kontrolü; • En son uygulanabilir revizyonu gösteren ana belge listelerinin verilmesi; • Aynı belgenin birden fazla kişi tarafından aynı anda düzenlenmemesini sağlamak için check - out ve check - in kontrolü; • Belgedeki belirli değişiklikleri izlemek için işaretleme ve değişiklik kontrol seçenekleri; • Yönetmelik ve uygunluklarla tamamen uyumlu Dijital İmza. Teslim Etmek • İçeriğin, kimlik, konu, anahtar kelime vb. Verilerle aranması ve geri çağrılması; • Meta - veri veya dizin aramaları ile birlikte dosyaların içeriğine dayalı gerçek zamanlı, anında arama sonuçları sağlamak için tüm b elgelerin tam metin dizini [Tam Metin Arama]; • Belgelerin alındığını doğrulayan belgelerin elektronik dolaşımı; • Birden çok belg eyi görüntüleyebilen belge görüntüleyici. • Tüm görüntü formatları, CAD dosyaları ve Office belgeleri için yerel destek. Depo • Alanı optimize eden ve yasal ve uyum sorunları riskini azaltan kontrollü depolar; • Bir belgenin tutulma süresini ve bu süreden sonr aki hedefini belirlemek için zaman çizelgesi; • Devlet ve federal yasalardan iç politikalara kadar karmaşık gereksinimleri karşılamak için saklama planları. • Gerekli belgeleri elde etmek ve zaman aşımına uğramış belgelerin yok edilmesi için tutarlı, otomatik süreçler oluşturan yapılandırılmış tutma mekanizmaları. Belge Güvenlik Denetimleri Otomatik Indeksleme Belge Görüntüleme Elektronik Imza www.surecmerkezi.co m | info @surecmerkezi.com Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind. The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without prior notice.

5. BPMS'nin nereye gittiği: www.softexpert.com • İş süreç yönetimi yazılımı, arayüz standartlarının geliştirilmeye devam ettiği ve kuruluşların birden fazla satıcıdan uygulama işlevselliğine kaynak sağlaması gerektiğinden, birden çok hizmet ve uygulamada geliştirilmeye ve giderek daha fazla kullanılmaya devam edecektir . • Bulut aynı zamanda BPM'yi de etkiliyor ve bir BPMS, bulut bilişim gereksinimlerini karşılamak için gerekli tüm güvenlik yeteneklerini sağlayarak bulut uygulamaları tarafından sağlanan hizmetleri çağırabiliyor olmalıdır . • BP M , b ir servis sağlayıcı tarafından ve / veya çoklu kiralama yapılandırmalarında barındırılan ve yönetilen özel uygulamalar olarak bulutta bir hizmet olarak sunulmaktadır ; her biri farklı fiyat noktalarına ve maliyet / fayda oranlarına sahip . • Sosyal işbirliği ve geçmiş veriler potansiyel olarak kitle kaynak kullanımı yoluyla daha doğru bir süreç geliştirme ve optimizasyona olanak sağlar (her organizasyon için en uygun olanı olmasa da) ve gerçek süreç akışını yansıtacak şekilde iş süreçlerindeki kalıpları haritalamak için . • Desen tanıma, yorucu süreç oluşturulmasına olanak tanır ve bu da giderek daha fazla otomatikleştirilmiş BPMS ile sonuçlanır. Pazar geli ş tikçe, bir zamanlar kesici kenarı olan yetenekler varsayılan ve yeni i ş levsellik bir fark haline gelir . Özelle ş tirilebilir bir kullanıcı arayüzü temel bir özellik haline gelmi ş tir ve artık çözümleri ayırt etmek için kullanılmamalıdır . Gereksinimlerinize en iyi uyumu sa ğ lamak için geli ş mi ş modelleme özellikleri ve bulut da ğ ıtımına odaklanın .

23. SoftExpert Excellence Suite www.softexpert.com SoftExpert Hakk ı nda SoftExpert Excellence Suite, i ş performans ı m ü kemmelli ğ ini sa ğ lamak, kurumsal y ö neti ş imi, risk ve uyumluluk programlar ı n ı kolayla ş t ı rmak ve s ü rekli i ş s ü reci iyile ş tirmesini sa ğ lamak i ç in ba ğ ı ms ı z ve birle ş ik çö z ü mlerin en kapsaml ı ç er ç evesidir . Ş irketler bir seferde t ü m uygulamalara ihtiya ç duymayabilir veya ihtiya ç duyulduk ç a kademeli olarak b ü y ü yen bir uygulama mod ü l ü n ü bir seferde da ğ ı tmak isteyebilir . Se ç ilen strateji ne olursa olsun, sadece tamamen payla ş ı lan bir ortam, uygulamalar ı n ı n puzzle par ç alar ı gibi birbirine uymas ı n ı ve sorunsuz ç al ı ş mas ı n ı sa ğ lar . SoftExpert, kurumsal d ü zeyde i ş s ü reci iyile ş tirme ve uyum y ö netimi i ç in yaz ı l ı m ve hizmetlerde bir pazar lideridir ve kurulu ş lar ı n t ü m seviyelerde i ş performans ı n ı artt ı rmak ve end ü stri taraf ı ndan y ö netilen uyumluluk ve kurumsal y ö netim programlar ı n ı en ü st d ü zeye çı karmak i ç in en kapsaml ı uygulama paketini sa ğ lar . 1995 y ı l ı nda kurulan ve ş u anda d ü nya ç ap ı nda 2 . 000 'den fazla m ü ş terisi ve 300 . 000 kullan ı c ı s ı olan SoftExpert çö z ü mleri, ü retim, otomotiv, ya ş am bilimleri, yiyecek ve i ç ecek, madencilik ve metaller, petrol ve gaz, y ü ksek teknoloji dahil her t ü rl ü sekt ö rde lider kurulu ş lar taraf ı ndan kullan ı lmaktad ı r . teknoloji ve BT, enerji ve kamu hizmetleri, devlet ve kamu sekt ö r ü , finansal hizmetler, ula ş ı m ve lojistik, sa ğ l ı k ve di ğ erleri . SoftExpert, geni ş kapsaml ı uluslararas ı ortaklar a ğ ı ile m ü ş terilerinin yat ı r ı mlar ı ndan maksimum de ğ er elde etmelerini sa ğ lamak i ç in t ü m çö z ü mler i ç in bar ı nd ı rma, uygulama, sat ı ş sonras ı destek ve do ğ rulama hizmetleri sunmaktad ı r .

32. SE Performans Performans Yönetimi Genel Bakış İnteraktif performans kartları, strateji haritaları, gösterge panoları ve önceden oluşturulmuş raporlar ve görüşler dahil olmak üzere kapsamlı yeteneklerle SE Performansı, performans ölçümlerini ve stratejik hedeflere yönelik girişimleri birbirine bağlar . En önemlisi, inisiyatiflerin, hesap verilebilirliklerin, iletişimin ve iş akışlarının takibi, SE Performansının sadece performansı ölçmekle değil, iş performansını yönetmesini sağlar . Tam bir performans yaşam döngüsü . SE Performansı, şirketlerin bir stratejiyi tanımlamasına ve hedeflere karşı performansı ölçmesine, ilerlemeyi düzenli olarak izlemesine ve sonuçları tüm kuruluş genelinde iletmesine yardımcı olabilir . SE Performans, temel performans göstergelerini (KPI) izler ve tüm iş ölçümlerini tek bir yerde yönetir . Gözle görülebilir gösterge panelleri oluşturur ve kuruluş genelinde uyum sağlamak için KPI'ları stratejik ve operasyonel hedeflerle karşılaştırmaya yardımcı olur . Odak ister operasyonel , ister stratejik veya her ikisi de olsun, çözüm son derece esnek ve güçlü metrik yönetimi işlevselliği sunar . . Yazılım, kuruluşların Balanced Scorecard ve EFQM Mükemmellik Modeli gibi çeşitli metodolojileri benimseyerek her seviyeden strateji uygulamalarını sürdürebilmelerini sağlar. SE Performansı ile şirketler, kurumsal performans yönetiminin merkezine strateji oluşturabilir, web tabanlı bir kullanıcı arayüzü kullanarak, bireysel ve proje seviyelerinde olduğu kadar, organizasyonel seviyelerde birden çok perspektif ve süreç boyunca performans ölçümlerini takip edebilir ve yönetebilir. Zamanlanmış Görevleri Ayırır Veri Erişimi Koleksiyonunu Yetkilendirir İç ve D ış Analiz Stratejik Pl an l a maa G ö sterge İ zleme performans D e ğ erl e nd i r me Operasyonel

37. Özellikler Fonksiyon Gereksinimleri • Bir kuruluşta liderlik yeteneklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için kullanımı kolay ve özelleştirilebilir bir dizi yetkinlik sağlayan uzmanlık kataloğu. • Bir iş yeterliliğini gösterme becerisini ölçmek için üstatlık ölçeği. • Mesleki profilin tanımı, ilgili sorumlulukların, yetkililerin ve gerekli yetkinliklerin tanımlanması ile. • • Organizasyonel yeterliliklerin haritalanması ve yetkinliklerin süreçlere göre haritalanması. Yetkinlik Açıklarının Analizi • Öğrenme ve gelişme fırsatlarına sahip olan alanları ve yeterliliklerin geliştirilmesinin gerekli olduğu alanları belirlemek için boşlukların analizi. • Her yarışma için kişiselleştirilmiş değerlendirme öğeleri içeren formlarla resmi yeterliliğin değerlendirilmesi. • Kurumsal ortamdaki tüm seviyelerde tüm işler için merkezi bir yapı sağlayan yetkinlik değerlendirmesi. • Yetkinlik değerlendirme planlamasını gerçekleştirmek için yapılandırılabilir takvimler - haftalık, aylık, yıllık, vb. - haritalanmış yarışmaların otomatik gösterimi ile. Yetenek Yönetimi • Çalışan profili, çalışanların organizasyona getirdikleri değeri ve nitelikleri vurgulamalarına ve çalışanlarıyla ilgili kriti k v e genellikle bilinmeyen verilere tam bir görünürlük sunmalarına olanak tanır. • Ortak çalışanın profilini, organizasyonun grafik, "9 Kutu" ve diğer grafiklerle görselleştirmesi. • Her bir memur için eğitim tarihi ve tam sertifikasyon, çalışmalarını bitirdiklerinde bilgilendirilmeleri, seviyeleri, alınan sertifikalar v e e ğitimin yeniden eğitilmesi için belirlenen tarihler. • 360 derece geribildirim, memurlar, doğrudan raporlar, müşteriler ve müttefikler aracılığıyla yetkililer ve liderlik ekibi hakkında daha geniş performans geri bildirimi sağlar. • Gelişim planları, çalışanların taahhüdünü geliştirir ve şirkete rekabet avantajı sağlar, çalışanın mesleki hedefleri doğrultusunda ilerlemesini teşvik eder. • Yetenek Bankası, işe alım ve terfi sürecini yönetir ve en yetenekli ve motive olmuş çalışanların öğrenmesini ve büyümesini sağlar. • Şirketten ayrılma risk değerlendirmesi potansiyel risk alanlarını belirler - ayrılabilecek önemli kişiler. • Matrix "9 Box", çalışanların performansını potansiyellerine göre değerlendirerek çalışanların ardıl planlama ve geliştirmesini sürekli olarak yönetir. • Potansiyel değerlendirme / terfi, organizasyon performansını değerlendirir ve ardıl planlamasını basitleştirir. • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, bireysel ve organizasyonel gereksinimleri tanımlar ve bunlara hitap eder. Yetkinlik Haritalaması Çalışan Performans Değerlendirmesi Matriz 9 Kutusu Derecelendirmenin Durumu www.surecmerkezi.com | info @surecmerkezi.com Disclaimer : The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software . This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind . The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract . Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired . The content of this material is subject to change without prior notice .

33. Özellikler Planlama & Haritalama • Tüm metrikler için merkezi depo. • Performans yapısı düzenlemesi için esnek çerçeve (Dengeli Scorecard, EFQM Mükemmellik Modeli ve diğerleri). • Ölçütleri / KPI'ları amaçlarla örgütsel stratejiye bağlar. • Kuruluştan kişisel puan kartlarına basamak. • Esnek strateji haritası tasarımı. Ölçme & İzleme • Ölçü toplama ve hesaplama. • Zengin bir dizi kullanılabilir fonksiyondan konsolidasyon formüllerini tanımlayın veya seçin. • Excel dosyaları aracılığıyla verileri kolayca yükleyin. • SE Performansında otomatik olarak doldurmak için verileri temel iş sistemlerinden doğrudan ayıklayın. • Ölçüm onayları ve yetkilendirmeler. • Personeli otomatik e - posta durumuyla bilgilendirin, uyarıları değiştirin ve hatırlatıcıları güncelleyin. • Doğru zamanda doğru kişiye titrek performansın erken uyarılmasını sağlayın. • Kullanıcılara, sahip oldukları ve güncellemeye uygun olan KPI'ları sunun. Reporlama & Analiz • Metinleri, e - tabloları ve web sayfalarını içeren herhangi bir stratejik öğeye eklere izin verin. • Dinamik ve etkileşimli KPI panoları ve portalları. • Her seviyede ölçüm ve hedeflerin puanlanması ve renk kodlaması. • Hemen hemen her grafiğin oluşturulmasını sağlayan esnek grafik motoru. • Kalitatif ve kantitatif analiz. • İş akışları, iletişim ve işbirliği. • KPI portalları bireyler ve bölümler ile paylaşılabilir. Ölçme Ve İzleme Gösterge Detayları Strateji Haritası Yönetici Özeti www.surecmerkezi.com | info @surecmerkezi.com Disclaimer : The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software . This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kind . The only guarantees related to SoftExpert products and services are those contained within a contract . Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired . The content of this material is subject to change without prior notice .

36. Genel Bakış Onlar da adlandırılan beceriler şunlardır : hedef ve amaçlarında Eğer bir çalışan gerçekleştirmek istediğiniz "ne" açıklamak davranışlar, beceriler, değerler, performans veya performans standartları boyutları, ve yeterlilikler yapılması gerekiyordu "nasıl" İstediğiniz açıklar . Bu nedenle, yetkinliklerin geliştirilmesi ve yönetilmesi, çalışanı ve yüksek organizasyonel performansı teşvik etmenin önemli bir yoludur . Yetkinlikler aynı zamanda organizasyon kültürünüzü tanımlamak ve güçlendirmek ve rekabet farklılığınızı güçlendirmek için de önemli bir yoldur . Yetkinlik yönetimi inisiyatifine sahip olan kuruluşlar genellikle yatırımlarının odağını organizasyonun geleceğine ve çalışanlarının gelişimine odaklamak isterler . Yetkinlik yönetimi, insanların gelişimi arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadır . Organizasyonun amaçları doğrultusunda yetkinlikleri ve bu yetkinliklerin yönetimi . SE Yetkinlik, şirketteki yetkinliklerin etkili yönetimi için kesin bir çözümdür . Sistem aracılığıyla, ortak çalışanların yetkinlikleri sürekli olarak onaylanır, bildirilir ve belirlenen son tarihlerdeki yetkinlik değerlendirmelerinin performansını izleyen mekanizma için yönlendirilir . SE Yetki, artan verimlilik ve sürekli yeni fikirler üreterek çalışanların sürekli iyileştirilmesini sağlar ve kurumsal bağlamda daha yüksek rekabet gücü ve kârlılık sağlar . Program Yöneticileri ve Teknik Kadro Ücret Tanımları Tanımı Değerl e n d i r me Planı Yürütme Değerl e n d i r me Planı Yetkinliklerin De ğ e r l e nd i r i lm e si Bo ş luk Yeterlili ğ i SE Yetki Şirketinizin Yeteneklerini Sürekli İyileştirin ve Yüksek Düzeyde Mükemmellik Garantisi Kazanın

Görünümler

 • 706 Total Views
 • 571 Website Views
 • 135 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 6 178.211.55.61
 • 26 www.surecmerkezi.com
 • 6 surecmerkezi.com