Yiyecek ve İçecek Sektörü

SoftExpert Excellence Suite (SE Suite) , Yiyecek ve İçecek organizasyonlarının HACCP, ISO 22000 ve GFSI şemaları (FSSC 22000, SQF, BRC, IFS, vb.) Gibi birçok standart, yönetmelik ve girişimle uyumlu olmasını sağlar . SoftExpert, kurumların uyumluluk gereksinimlerini başarılı bir şekilde karşılamasına olanak tanıyan ve diğer yandan önemli ölçüde ilgili maliyetleri azaltabilen düşük maliyetli, kullanımı kolay ve erişilebilir bir yazılım sistemi sunar.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bağlantı Paylaş

Use permanent link to share in social media

Bir arkadaşına paylaş

Lütfen giriş bunu göndermek için document Email ile !

Web sitenize yerleştirme

Başlamak için bir sayfa seçin

10. Doküman ve Kayıtlar Yiyecek ve içecek şirketlerinin tabi olduğu yüksek yasa ve yönetmelikler, rutinleri ve süreçlerin e çok fazla sonuç getirmiştir. Esas olan, her yeni düzenlemenin gerektirdiği ek kayıttır. Çalışma talimatları, standart işletim prosedürleri (SOP), iç politikalar, ürün açıklamaları ve GMP / HACCP kayıtları, kalite, güvenlik ve uyumluluk yöneticilerinin gü nlük faaliyetlerinde neler ya ptıklarının kısa bir listesidir . SoftExpert Suite, kuruluş süreçlerinizle ilgili tüm içeriği, kayıtları ve belgeleri oluşturmak, yakalamak, yönetmek, saklamak, saklamak ve sunmak için teknolojiyi sağlar . Kapsamlı bir çözüm, fiziksel veya dijital olsun, türlerinden bağımsız olarak içerik havuzlarını yönetebilmelidir. SoftExpert Suite, fiziksel içeriğin yönetimini elektronik içerikle entegre etmek için dijital içeriğin ötesine genişletir, zamanında tutma, elden çıkarma ve korum anın yanı sıra iş ve operasyonel kayıtlarla il gili denetim politikaları sağlar . SoftExpert Suite, tüm içerik türlerini, önemli iş bilgilerine erişimi hızlandıran birleşik bir kuruluş deposunda depolar. İçe rik bu depoya girdiğinde, güçlü içerik hizmetleri, bilgi sınıflandırmasını ve içerik sınıflandırmasını otomatikleştirerek kurumsal taksonomiye uymaktadır . Document Searching and Viewing Revision Control

6. Ürün Yaşam Döngüsü Yiyecek ve içecek endüstrisindeki firmalar, ürünlerini yönetme ve pazarda rekabet etme, perakende konsolidasyonu, etkin olmayan yenilikler, artan yasal gereklilikler, yetkilendirilmiş tüketiciler ve karmaşık tedarik zincirleri gibi birçok zorlukla karşı karşıyadır. Entegre bir ürün yaşam döngüsü yön etimi (PLM) çözümü, ürünlerin geliştirilmesini, başlatılmasını ve sürekli yönetimini etkileyen ana süreçleri basi tleştirebilir ve geliştirebilir . Ürün yaşam döngülerini, F & B şirketlerinin gelirleri ve kar marjlarını korumak ya da arttırmak için piyasa değişikliklerine yeterince hızlı tepki verebildiklerini, özellikle de ürün yaşam döngülerinin daha iyi yönetilmesiyle mümkündür. SoftExpert Suite, şirketlerin inovasyonu hızlandırmasına, ürün lansmanlarından faydalanmasına, ürün maliyetlerini düşürmesine v e ürün performansını artırmasına ol anak veren entegre bir çözümdür . SoftExpert Suite, kuruluşların ürün yaşam döngüsü yönetimindeki ana süreçleri yürütmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur ; bunlar arasında aşağıdakiler bulunur: inovasyon çabalarının etkinliğini artırmak için proje ve portföy yönetimi; spesifikasyon yönetimi, tüm ürün yapısı boyunca kesin ve eksiksiz ürün verilerinin tam izlenebilirliğini sağlamak; tedarikçi yönetimi, tedarik zinciri varlıkl arının görünürlüğünü ve kaynak onaylarını kor umak; ürün formülasyonlarını ve reformları daha iyi yöneterek ürün bütünlüğünü sağlamak için formülasyon ve malzeme yönetimi yönetimi; ve tutarlı yönetim ve politikaların sağlanması, karışıklık ve süreç karşısında çalı şan zaman kaybının önlenmesi için belg e yönetimi . Bill of Material Project Planning

8. Süreçler Gıda ve içecek endüstrisindeki bir süreç, kaliteyi, güvenliği ve uyum yönetimini kapsayan bütünsel senaryoyu dikkate alarak önemli bir role sahiptir. Kurumsal işlevlerde kullanılan düzenli süreçler, faaliyetler, görevler ve metotların altını çizmeyen bu sektörde gıda üretim süreci ana unsurdur ve özel dikkat gösterilmelidir . Yiyecek / içecek üretim süreci HACCP modelinden bir ön adımdır. Gıda güvenliğinin sağlanması için tüm sonraki adımların modellemesi ve onayı bir ön koşuldur. Süreç akış diyagramı, malzemenin yeniden işlenmesi veya geri dönüştürülmesi, aynı zamanda içeriğin deki malzemeler ve hammadde girdileri de dahil olmak üzere ürünü hazırlamak için kullanı lan tüm adımları tanımlamalıdır . SoftExpert Suite, karmaşık prosesleri otomatikleştirmek için araçlar, teknolojiler ve altyapı sağlarken, aynı zamanda daha yüksek verim lilikle maliyetleri aynı anda tüketirken yiyecek / içecek üretiminin kalitesini artırmaya yardımcı olmak için, kuruluştaki uygulamalara ve mevcut sistemlere de bağlanır. . SoftExpert Suite ile, yiyecek ve içecek organizasyonları akış şemaları tasarlayabilir , koşulları ve varyasyonları simüle edebilir, performans taban çizgileri oluşturabilir, olayları ve sapmaları kaydedebilir, performansı izleyebilir, değişim kontrolünü otomatikleştirebilir ve iş ve operasyon süreç lerini s ürekli olarak optimize edebilir . BPMN – Production Process Modeling

12. Atık ve Çevre Sadece sürdürülebilir bir şekilde planlanmayan ve üretilmeyen, aynı zamanda nihai tüketici için iyi olan çevre dostu ürünler üretmek, gıda ve içecek üreticilerinin odak noktası olmuştur. Su tasarrufu, enerji verimliliği ve atık yönetimi - tüketimden sonra üretim ve ambalaj atıkları sırasında gerçek ürün - yıllardır F & B üreticilerinin sürdürülebilirlik a yak izinin bir parçası olmuştur . SoftExpert Suite, uluslararası ve ulusal standartlara uyum sağlamak için tüm süreçlerin ve belgelerin sta ndartlaştırılması ve organizasyonu yoluyla, çevre mevzuatına uyumu kolaylaştırarak, atıkların depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesinde F & B şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için eksiksiz bir çözümdür. devlet ve belediye mevzuatı. Sistem, üreti mden, işleme ve nihayet nihai bertarafa kadar, atıkların tam yaşam döngüsünü (hammadde, yan ürün, dökülmeler, su, temizlik kayıpları, ambalajlar, dökümanlar) yönetmek için özellikler sunar . SoftExpert Suite ayrıca çevresel, sağlık ve güvenlik süreçlerini y önetir ve ölçer ve değişen iş süreçlerine uyum sağlayan esnek bir iş akışı platformu aracılığıyla organizasyonel değişimi gerçekleştirir. Çözüm, KPI'lar, yönler / etkiler, uyumluluk, politikalar ve prosedürler, denetim kayıtları, ihlal bildirimleri, olayla r, denetimler, düzeltici eylemler ve daha fazlası dahil olmak üzere EHS programının tüm u nsurlarını merkezi olarak izler . Waste Management

7. Risk ve Uy umlu luk Yiyecek ve içecek şirketleri için risk yönetimi temel olarak gıda güvenliğine odaklanmakta ve bu sayede yönetmeliklerin sayısızlığı desteklenmektedir. Sektörün h er bir alt sektörü için ek düzenlemeleri ve standartlara uyumu denetleyen düzinelerce federal, eyalet ve endüstri ajansı vardır. Bu sektördeki birçok şirket, birçok düzenlemeye uyma konusunda risk altındadır ve her ay çeşitli şirketlere yanlış davranışlar gösterilmekte ve uymadıkları için para cezası kesilmektedir. İhmalleri nedeniyle piyasa değerinde büyük bir ürün geri çağırma ve ş irket kaybı riski altındadırlar . SoftExpert, uyumluluğu ciddiye alır ve standart süreçler ve kontroller, eğitim programları, g elişmiş izlenebilirlik yönetimi, kapsamlı kayıt tutma, gelişmiş etiketleme, belge yönetimi ve iç denetimler için bir ç özüm sunar . SoftExpert Suite, organizasyonların süreçleri yürütmesine ve geliştirmesine ve riskleri gerçek zamanlı olarak ve şirket geneli nde etkin bir şekilde iletmesine yardımcı olur. Entegre iletişim ve müdahaleci olmayan iş akışı süreçleri, risk azaltma sistemlerinin güçlendirilmesine yardımcı olmak için proaktif risk tanımlamalarının yanı sıra eylem öğelerinin uygulanmasının yanı sıra r eaktif ve organizasyon un tüm seviyelerine de sahiptir . SoftExpert Suite, kuruluşun, sınırlı insan ve sermaye kaynaklarını en iyi kalite, güvenlik ve güvenilirlik alanındaki gelişme lere en iyi şekilde ulaştırmak için en uygun şekilde nereye odaklanması gerektiğini belirlemek için organizasyon genelinde risk oluşturan istenmeyen olayları kataloglama ve karşılaştırma olanağı sağlar. Yazılım ayrıca, kritik denetim noktaları adımlarını güçlü iz leme, uyarı verme ve raporlama yetenekleriyle de yönetir, böylece kuruluşlar olumsuz olaylarla ilişkili yönetim görevlerinin çoğunu düzene so kabilir ve ortadan kaldırabilir . Risk and Control Evaluation and Monitoring

9. Performans Kalitenin, güvenliğin ve üretkenliğin artırılmasının merkezinde, bir kurumun stratejik hedeflerinin operasyonel sonuçlara dönüştürülmesindeki zorluktur. Yenilikçi stratejik düşünmeyi etkili üretim süreci yürütme ile birleştirerek tutarlı iyile ştirme sağlanır. . Basitçe söylemek gerekirse, performans yönetimi, hedeflerin tutarlı ve etkin bir şekilde etkin olmasını sağlamak için faaliyetler içermektedir. Performans yönetimi, organizasyonun, departmanların, operasyonları desteklemek için süreçlerin , çalışanların, vb. Performanslarına odaklanabilir. Sadece çalışanların puan kartı göstergelerinden haberdar olmaları, uygulamalarını etkileyer ek, kalite ve güvenliği artırır . SoftExpert Suite, yiyecek ve içecek organizasyonlarının operasyonel sonuçlarla iş ve finansal hedefleri dengelemesini sağlayan, strateji, planlama ve yürütmeyi kesintisiz bir sürece dahil ederek kurumsal performans yönetim sistemi sağlar. Operasyonel performansın, kaynak kullanımının, maliyet etkinliğinin, personelin ve finansal sonu çların daha hassas ve kesin bir şekilde yönetilmesi için kullanılabilecek değerli ana performans göstergelerine, kuruluşun tümünde n gelen ham verileri dönüştürür . SoftExpert Suite, organizasyondaki her bir iş sahibinin ellerine eyleme geçirilebilir bilgi k oyarak gelişmiş ve daha öngörülebilir bir iş performansı sağlar. Yazılım, herkesin her gün daha iyi iş kararları vermesine ve iş performansı hedeflerini yönlendirmesine o lanak sağlamak için bir puan kartı ve gösterge panosu mimarisi içinde eksiksiz bir yay ınlama, dağıtım, izleme, raporl ama ve analiz olanağı sunar . Performance Monitoring Strategy Map Design (BSC)

3. Ürün Güvenliği Gıda güvenliği ve şeffaflığı konusundaki kaygılar tüketicilerin zihninde büyümeye devam ederken, üreticilerin kaliteyi izlemek ve malzemeyi hat boyunca takip etmek için uyguladıkları süreçleri iyileştirmeleri gerekmektedir. Üretim sürecinin her kritik kontrol noktasında, operasyonların doğru bir şekilde yürütüldüğünü doğrulamak için işlemleri izlemek için sistemler kurulmaktadır. Güvenlikle ilgili olmayan ürünlerin neden olduğu tüketici sağlığı yaralanmaları, şirkete karşı önemli bir önyargı oluşturabilir . Tedarik Zinciri Entegrasyonu Dağıtım bir başka önemli sorundur. Pek çok tesis, stoktan işletmelere, tamamlanmış ürünün doğrudan perakende mağazalarına gönderildiği talep odaklı bir modele dö nüşmüştür. Ürünler artık üretimden sonra bir dağıtım merkezinde durmuyor. Fabrikadan geçen her sipariş belirli bir müşteri içindir ve belirli bir teslimat tarihine sahiptir. Bu, üreticilerin üretim siparişlerinin zamanında planlanmasını ve yürütülmesini sa ğlamak için işlemleri yönetmesi gerektiği ve teslimat gereksinimlerinin sürekli ola rak karşılandığı anlamına gelir . Gıda Standartlarına Uygunluk Dağıtım bir başka önemli sorundur. Pek çok tesis, stoktan işletmelere, tamamlanmış ürünün doğrudan perakende mağazalarına gönderildiği talep odaklı bir modele dönüşmüştür. Ürünler artık üretimden sonra bir dağıtım merkezinde durmuyor. Fabrikadan geçen her sipariş belirli bir müşteri içindir ve belirli bir teslimat tarihine sahiptir. Bu, üreticilerin üretim sipar işlerinin zamanında planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak için işlemleri yönetmesi gerektiği ve teslimat gereksinimlerinin sürekli olarak karşılandığı anlamına gelir .

1. Temel Sorunlar Yiyecek ve içecek endüstrisindeki zorluklar iyi bilinir - bu endüstri rekabetçi bir pazardır. Konsolidasyon, tüketici tercihlerinin değiştirilmesi ve hükümet düzenlemelerinin artırılması, imalat ve iş stratejisini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu rekabetçi rekabet piyasasında, şirketler tüketici talebini karşılamak için daha fazla çeşit ürün sunmalıdır. Aynı zamanda, yüks ek kalite ve güvenlik ürünlerini sürekli ve düşük maliyetli bir şekilde üretmelisiniz. Yetersiz eğitimli çalışanlar, beceriksiz ürünler veya kötü hizmet, şirketlere yılda milyonlarca dolarlık satış yapıp, daha ciddi sonuçlara yol açabilir. Çalışanın müşter i güvenliğine odaklanması gerekirken, aynı zamanda bu pazardaki tahammülün çok yüksek olması ve olumsuz sonuçların çok maliyetli olması nedeniyle dikkatin davadan kaçınılmasına da dikkat edilmelidir. Kalite ve güvenlik sadece gıda ve içecek endüstrisi içi n düzenleyici bir uyumluluk konusu olmayıp, tüketici güveni ve marka değeri yarattığı için önemli bir önceliktir. Kötü ürün kalitesi ve tutarsız operasyonel uygulamalarla ilgili finansa l etki ve risk felaket olabilir . SoftExpert Excellence Suite ile Yiyecek ve İçecek Organizasyonlarından Yararlanma

2. En Önce Gele n İş Baskıları Rekabet Senaryosu Mümkün olan en düşük maliyetle kaliteli ürünler üretmek önemli bir sorundur. Üreticiler, operasyonları izleyen ve sonuçları analiz etme ve problemlerin temel nedenini belirleme yeteneğini sağlayan bilgi sistemlerini kullanarak üretim verimliliğini arttırmak için fırsatları belirleyerek yanıt vermektedir. Geliştirilmiş destek ve yedek parçaların daha iyi yönetimi ile bakım politikaları artırıldıkça varlıkla rın performansı iyileştiriliyor . Çoklu ve Değişen Ürünler Tü keticilerin istedikleri kalite ve maliyet seviyeleriyle istedikleri şekilde kitlesel olarak özelleştirilmiş bir toplumda yaşıyoruz. Bu, tüketici talebinin devam eden gelişimini karşılamada zor görevi olan yiyecek ve içecek üreticileri üzerinde önemli bir b askı yaratır. Günümüz tüketicileri, daha sağlıklı ambalajlar ve daha uygun ambalajlar ve farklı lezzetler isteyen diğer kullanıcılara seçenek arayanlardan yararlanıyor. Bu taleplerin karşılanması operasyonel esneklik gerektirir. Şirketler karışıma yeni ürü nler ekleyebilmeli, tarifleri anında değiştirebilmeli ve yeni operasyonel prosedürleri hızla uygulayabilmelidir. Buna ek olarak, yüksek hijyen ve çevre gereksinimlerini karşılarken bu değişiklikleri yapmalıdırlar . Müşteri Hafızası Hız ve esneklik hayat i öneme sahipken, tesisler mümkün olan en yüksek kaliteyi sağlamaya da dikkat etmelidir. Bu sektörde vazgeçilmez olan marka hakkını korumanın anahtarı ürün tutarlılığıdır. Bu tutarlılık gereksinimlerini karşılamak için, şirketlerin gelişmiş otomasyon ve bi lgi teknolojisine ihtiyaçları vardır. Bu teknoloji, her parti ve her bir işlemin bir öncekiyle aynı şekilde yapılmasını sağlarken aynı zamanda operatörlerin bitmiş ürüne etki edebilecek süreç değişimlerini ve hammadde değişkenliği ni dengelemelerine olanak tanır .

4. Çözüm Yiyecek ve içecek pazarlarındaki karmaşıklıklar, endüstrinin senaryoyu bütünsel bir yaklaşımla gözden geçirmesine neden oldu. Risk, uyumluluk ve ürün yaşam döngüsü yönetimi konusundaki artan odaklanma ile birçok kuruluş, SoftExpert Suite for Food and Bever age' dan önemli verimlilik kazançları ve ROI gerçekleştirmektedir. Yiyecek ve İçecekler için SoftExpert Paketi, F & B kuruluşlarının HACCP, ISO 22000, SQF, BRC, IFS ve FSMA gibi birden fazla standart, yönetmelik ve girişime tek bir kolay kullanımlı ve eriş ilebilir sistemle uyumlu olmasını sağlar. SoftExpert, gıda ve içecek endüstrisi için, uyum gereksinimlerini başarılı bir şekilde yerine getirirken, diğer yandan önemli ölçüde oluşabilecek maliyetlerin düşürülmesi için entegre bir çözüm sunmaktadır. Entegre SoftExpert çözümü, şirketlerin inovasyonu hızlandırmasına, ürün tanıtımlarından yararlanmalarına, ürün maliyetlerini azaltmalarına ve ürün performansını geliştirmelerine olanak tanır. Ve onların uyumlu bir tedarik ağı oluşturmasına, güvenlik ve ürün uyuml uluğunu sağlamasına ve müşterileri memnun etmelerine olanak tanır. Ürün yönetiminin temel süreçlerini optimize ederek ve ürün yaşam döngüsünü düzenleyerek, entegre bir çözüm şirketin büyümesini sağlayabilir ve gelirleri en üst düzeye çıkarabilir. Bu, ürün planlamasından bitmiş ürün kalitesine kadar bir içecek endüstrisinin temel sorunlarına ve faaliyetlerine odaklanan bir yazılım platformu sağlayarak elde edilir. SoftExpert Suite, uyumluluk gereksinimlerine yanıtı hızlandıracak ve sürekli değişen düzenlemel eri karşılamak için formülasyonları ve spesifikasyonları hız lı bir şekilde güncelleyecektir . Yiyecek ve İçecek Mükemmelliği için SoftExpert Suite'in temel öğeleri Ürün PLM Risk ve Uyumluluk Kalite M ü kemmellik & Uyumluluk Süreçler Atık ve Çevre Per formans Yetenek Doküman ve Kayıt

11. Yetkinlikler Sonuç olarak, F & B organizasyonunun temel yetkinlikleri rekabet avantajlarını tanımlamaya ve sürdürmeye yardımcı olur. Yetkinlik yönetimi, çalışan performansını değerlendirmek, eğitim ve gelişim için fırsatları belirlemek ve yetenek havuzlarını geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Devam eden çalışan gelişimi ve eği timi, yüksek performanslı işgücünün geliştirilmesi ve sürdürülmesi için değil, aynı zamanda çalışanların memnuniyetini ve devamlılığını arttırmanın anahtarıdır. Nihayetinde, tüketici sağlığı ve güvenliği bile kalifiye profesyonellerin ellerinden geçiyor ya da değil . SoftExpert Suite, hedefli gelişim planları ile bunlara yönelik bireysel ve organizasyonel yeterlilikler, beceriler ve boşluklar hakkında daha geniş bir anlayışa sahip bir organizasyon yetenek profili oluşturabilir. Bu, çalışanlara hem bireysel hem de grup geliştirme faaliyetleri için daha geniş bir bağlam sağlar ve kurumun her seviyesinde yöneticilerin yetkinlik boşlukları ile bağlantılı eğitim faaliyetlerini planlamasına, bütçes ine ve kontrolüne yardı mcı olur . Ayrıca yöneticilere çalışanların teknik ve davranışsal yetkinliklerini göstermek için etkin araçlar sağlar ve ihtiyaç duyulduğu yerde geliştirme ve eğitim planları. Yazılım, zaman alıcı, kağıt tabanlı değerlendirme süreçlerini otomatik leştirmek için etkili bir yol sunar. Organizasyonun bu yüksek düzeyde düzenlenmiş çevre tarafından talep edilen çok disiplinli ekipleri daha iyi bir şekilde oluşturmasını sağlar. . Training Scheduling Organizational Competence Mapping Talent Management Job Training Plan Course Management Competency Gap Analysis Goals HDM Evaluation Assessment Plan e r n s

5. Kalite Kalite Yönetimi, müşteri için neyin önemli olduğuna bağlı olarak ürün kalitesini ölçmek, iyileştirmek ve kontrol etmek için titiz bir süreçler ve teknikler kümesidir. Bu yaklaşımın amacı, süreçlerdeki farklılıkları ortadan kaldırmaya çalışarak hatasız seviyelere prosedürle r getirmektir. Kalite, güvenlik ve uyumluluk gıda ve içecek sektöründe oldukça birbiriyle ilişkili terimlerdir. Ürün kalitesi tutarsız olabilir ve ürün yeniden işleme ve geri çağırma, ürün yaşam döngüsüne zaman, masraf ve risk katar. Entegre bir kalite ve uyum yönetim sistemi olmaksızın, tedarik zinciri boyunca yüksek kalite ve gıda güvenliği sağ lama yeteneği yakın bir risktir . Şirketler, süreç haritalama, belge kontrolü, performans ölçütleri, uyum eğitimi, devam eden denetim, kayıt ve raporlama sorunları i le uygunsuzluk olayları ve sonuçta ortaya çıkan düzeltici ve önleyici faaliyetler yoluyla kalite ve uyumluluk programlarını uygulamak için SoftExpert Suite'i kullanabilirler. Kalite sistemlerinde operasyonel verimlilikleri geliştirerek, SoftExpert Suite dü zenleyici uyumun maliyetini düşürür ve kalite sorunlarını proaktif olarak tanımlamak, izlemek ve çözme k için şeffaf bir ortam yaratır . Yazılım ayrıca, birden fazla kalite standardı ve çevresel, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine tek bir sistemde ente gre uyum sağlar. Çalışanlar, mevcut en yeni işlem akış şemasına çevrimiçi erişimden, ekli görev listelerinden, politika dokümantasyonundan vb. Yanı sıra, olayları, sapmaları, spesifikasyonları teslim etmeden rapor etme kabiliyetinden faydalanır. Yöneticile r ve kalite uzmanları ayrıca performans kontrol panelleri ve devam eden uyumluluk çabalarına yüksek görünürlük sağlayan ve yüksek riskli alanları odak hal ine getiren analiz ve raporları paylaşma ve paylaşma yeteneği elde eder. Hedefleri belirleyebilir, gör evleri başlatabilir ve eylem planları yapabilir ve aynı sistemin tüm bölümlerini h esap verebilirlik atayabilirler . Problem Analysis (Ishikawa) Incident Management Operation Input Pe r f o r m a n c e e v a l u a t i o n P l a nn i n g

13. COMPANY SoftExpert, iş süreci mükemmelliği, endüstri tarafından yönetilen uyumluluk ve kurumsal yönetim inisiyatiflerini uygulamak için kurumsal çapta mükemmeliyet ve uyumluluk uygulama yazılımlarında bir pazar lideridir. Arka ofisden toplantı odasına, tedarik zincirinden operasyon zincirine, dış işçilere içten işgücüne kadar, S oftExpert insanları ve kurumları daha verimli bir şekilde birlikte çalışmaya ve rekabetin önünde kalabilmek için iş anlayışını daha etkili bir şekilde kullanmaya teşvik eder . 1995 yılında kurulan SoftExpert, gerçek bir endüstri lideri olarak zengin bir in ovasyon ve büyüme geçmişine sahiptir. SoftExpert çözümleri; imalat, otomotiv, ilaç, gıda ve içecek, tıbbi cihazlar, yüksek teknoloji, enerji ve kamu hizmetleri, havacılık ve savunma, petrol ve gaz, devlet ve kamu sektörü, perakende ve dağıtım dahil olmak ü zere her boyutta ve türde şirketler tarafından kullanılmaktadır. finansal hizmetler, ulaşım ve lojistik, sağlık, eğitim, mühendislik ve inşaat, B T ve yazılım ve diğerleri . SoftExpert uygulamaları ve hizmetleri dünya çapında 2000'den fazla müşteriye ve 300 .000 kullanıcıya kârlı bir şekilde faaliyet gösterme, sürekli uyum sağlama ve sürdürülebilir şekilde büyümeye olanak tanır. SoftExpert, ortakları ağıyla birlikte, müşterilerin yatırımlarından maksimum değeri elde etmelerini sağlamak için çözümleri için bar ındırma, uygulama, satış sonrası destek ve doğrulama hizmetleri sağlar. İnsanlarımızın, ürünlerimizin ve ortaklarımızın gücünün büyümeyi açığa çıkardığını ve müşterilerimiz için önemli bir değer yarattığına inan ıyoruz . Küresel Etkili Yerel Düşünmek SoftExpert'in büyümesinin arkasındaki itici güçlerden biri küresel ayak izidir. Dünya çapındaki yaygın ortaklık ağı ile SoftExpert, müşterilerine her pazarda faaliyet göstermekte ve müşterilerine güçlü bir hizmet sunmakta, pazarlarına özel yerel yak laşımla r sunmaktadır . www.softexpert.com | [email protected] Disclaimer: The content of this publication may not, in whole or in part, be copied or reproduced without prior authorization from SoftExpert Software. This publication is provided by SoftExpert and/or its network of affiliates strictly for informational purposes, without any guarantee of any kin d. The only guarantees related to SoftExpert p roducts and services are those contained within a contract. Some product functionalities and characteristics presented herein may be optional or may depend on the makeup of the offer(s) acquired. The content of this material is subject to change without pr ior notice.

Görünümler

 • 760 Total Views
 • 603 Website Views
 • 157 Embeded Views

İşlemler

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Paylaşım sayısı

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Gömülüler 3

 • 24 www.surecmerkezi.com
 • 3 178.211.55.61
 • 11 surecmerkezi.com